Folksamgruppen delår Q1 2021: Växande sakaffär och finansiellt rekordstark livaffär

Under första kvartalet 2021 passerade Folksamgruppen flera viktiga milstolpar med över 500 miljarder kronor i förvaltat kapital och mer än 200 miljarder i fondförsäkringstillgångar, totalt över 700 miljarder kronor. Folksam Saks förvaltade kapital växte till över 50 miljarder kronor och konsolideringskapitalet till drygt 25 miljarder kronor.

– Våra kunder fortsätter att vara nöjda och sakaffären växte starkt under kvartalet, samtidigt som livaffären visade på en finansiell styrka med rekordstark solvensgrad. Den goda kapitalavkastningen har påverkat återbäringen till våra kunder positivt. I livaffären är nu återbäringsräntan högre än innan pandemin och kunderna i Folksam Sak får en rekordstor återbäring med start nu i maj, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef.

Totalavkastningen, som framförallt drivits av en stark börsutveckling, har under första kvartalet varit god och uppgick i Folksam Liv till 4,2 procent, Folksam Sak till 2,0 procent och KPA Pension till 4,6 procent. Folksamgruppen har under kvartalet beslutat om ett delmål till 2025 för hur placeringsportföljerna ska nå nettonollutsläpp av växthusgaser 2050. Delmålet innebär att klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent.

Livförsäkringsaffären har genom ökad aktivitet uppnått en premievolym i nivå med föregående år. Premierna uppgick till 20 517 miljoner kronor och solvensgraden i Folksam Liv till rekordstarka 182 procent tack vare en stark balansräkning till följd av god utveckling på marknaden samt något högre långa räntor. Folksam Liv har kunnat fortsätta höja återbäringsräntan under våren som en följd av den starka finansiella ställningen.

Sakförsäkringsaffären utvecklades starkt och premierna uppgick till 3 768 miljoner kronor, en tillväxt med 4,3 procent jämfört med föregående år. Ökningen syns inom alla grenar utom boende där beståndet ökat, men där premiesänkningar gjorts för att kompensera för låga reseskador till följd av pandemin. Under kvartalet tecknades ett nytt avtal med Jaguar/Land Rover och avtal förlängdes med våra partners Hyundai, Suzuki, Svensk Friidrott och Svensk Parasport. Totalkostnadsprocenten uppgick till 87 procent och konsolideringsgraden i Folksam Sak till 181 procent.

KPA Livförsäkring omvandlades den 1 mars till tjänstepensionsföretag och har därmed också bytt namn till KPA Tjänstepension AB. Arbete pågår med att anpassa ytterligare tjänstepensionsverksamhet inom Folksam Liv till nya tjänstepensionsregelverket.

För mer information, kontakta Christina Sjölund: +4670-831 67 43, christina.sjolund@folksam.se

Se filmen där Ylva Wessen, vd och koncernchef, Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet samt Linn Edström Larsson, CFO, sammanfattar kvartalet:

Följ oss på