Folksamgruppen: Delårsöversikt januari – mars 2018

Effektivitet framför allt

Vi fortsätter att öka trycket på arbetet med effektivitetshöjande åtgärder, samtidigt som vi fokuserar på de nya regelverken och aktiviteter för ökad försäljning.

Folksamgruppens totala premievolym uppgick under årets första kvartal till 22 207 (22 622) miljoner kronor. Den huvudsakliga tillväxten fortsätter att komma från kollektivavtalade tjänstepensioner, och framför allt dotterföretaget KPA Pension. Inom sakförsäkringsverksamheten låg premieintäkterna i nivå med förra året. Totalavkastningen för våra bolag blev något lägre än nivåerna året innan, främst till följd av lägre avkastning från aktieportföljerna. Under den senaste tiden har vi gjort två investeringar som förtjänar särskilda omnämnanden. I februari gjorde vi vår tredje obligationsinvestering på 350 miljoner amerikanska dollar av ett organ inom Världsbanken. Den här gången gällde det dock inte gröna obligationer, utan genom förvärvet vill vi lyfta fram FN:s 17 globala utvecklingsmål och rikta fokus mot fem av dem. Den andra investeringen gjorde vi i efter kvartalets utgång i april. Till ett värde av 400 miljoner amerikanska dollar, eller drygt tre miljarder kronor, köpte vi gröna obligationer som Europeiska investeringsbanken gav ut. Det är Folksamgruppens hittills största enskilda förvärv. Med vår fortsatta framfart på marknaden för gröna obligationer har vi nu passerat 20 miljarder kronor i tillgångsslaget och närmar oss målet om att före utgången av 2018 äga 25 miljarder kronor i det. Det känns fint.

Den världsekonomiska utvecklingen är stark och den internationella valutafonden IMF:s BNP-prognoser på närmare fyra procent i tillväxt både 2018 och 2019 står kvar. De utvecklade länderna i Europa och Asien, liksom USA, utvecklas stabilt, även om världen fortsatt står inför många politiskt svåra utmaningar.

Inom Folksamgruppen har vi haft fortsatt fokus på vardagen och på stabilitet. På kundmötet – och på effektivisering. En hel del sker löpande, men nu har vi höjt växeln ytterligare inför de närmsta åren. Ett led i detta är den renodling av organisationen till att endast omfatta affärsområdena Liv och Sak, som vi införde från och med den första april 2018. Förändringen ger affärsområdena tydligare ansvar för resultat och lönsamhet. Den ökar trycket på effektivisering, som i slutänden gör det möjligt för oss att sätta lägre premier och bättre villkor för våra kunder och ägare.

Vi har också fokus på försäljningen, som vi inte är fullt tillfreds med inom alla områden. Ett svar i sökandet efter en mer stabil försäljning och fler kunder som söker sig till oss för att vi kan erbjuda det de behöver – trygghet – är lanseringen av den nya produkten Privatpension. Det är en traditionell försäkring som främst riktar sig mot våra drygt en miljon kunder i åldrarna 25 till 55 år som idag saknar sparande.

Allt detta sker parallellt med införandet av de kända regelverken GDPR, PRIIP, IDD, MIFID och POG och det som vi ännu inte vet vad de innehåller (IORP).

Vi har mycket arbete som väntar. Men i grunden handlar det om att öka tryggheten för kunderna. Och i alla de utmaningar som ligger framför oss kan vi hitta kraft i det faktum att kunderna är nöjda med oss och stannar allt längre. Det är vi stolta över. Och det ger oss en tydlig målbild om vad vi ska fortsätta att jobba mot.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-27 20 40

Eller skicka e-post