Delårsrapport januari-juni 2013

Stärkt försäkringserbjudande ger fortsatt tillväxt
–  Folksams engagemang i det som kunderna bryr sig om ger resultat, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam. Försäkringserbjudandet måste hela tiden utvecklas i samklang med kundernas förändrade preferenser och det har vi lyckats med.
Den totala premievolymen ökar med fyra procent jämfört med samma period föregående år. Under första halvåret ökade det förvaltade kapitalet med 14 miljarder och uppgick den 30 juni till 295 miljarder kronor. Totalavkastning under perioden var 2,1 procent för Folksam Liv och 1,9 procent för KPA Pension.

Folksam totalt jan-jun 2013 2012 jan-jun 2012 2011
Premier, Mkr (1) 24 027 35 226 23 099 33 263
Förvaltat kapital, Mkr (2) 294 599 280 973 272 027 252 653
varav svenska aktier 43 129 39 432 35 097 33 501
varav fastigheter 19 060 18 627 17 010 15 900
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3) 70 537 62 224 58 260 48 416
         
Folksam Liv (moderbolaget)        
Premieinkomst, Mkr 3 887 7 547 4 171 7 130
Solvensgrad, % 158 144 140 134
Totalavkastning, % 2,1 7,0 2,9 6,5
Återbäringsränta Liv1, % (5) 4,9 4,5 4,5 5,7
Kollektiv konsolidering Liv1, % 117,4 118,0 115,7 115,3
         
Återbäringsränta Liv2, % (4) (5) 6,0 6,0 9,3 11,0
Kollektiv konsolidering Liv2, % (4) 114,9 116,1 114,4 116,9
         
KPA Pensionförsäkring        
Premieinkomst, Mkr 7 599 7 713 6 860 6 664
Solvensgrad, % 172 150 150 143
Totalavkastning, % 1,9 7,2 2,7 5,6
Avkastningsränta, % 1,8 7,2 2,7 5,5
Kollektiv konsolidering, % 100 100 100 100
         
Folksam Sak (koncernen)        
Premieintäkt, Mkr 5 424 10 286 5 063 9 362
Totalkostnadsprocent 97 102 100 104
Konsolideringsgrad, % 124,0 117,1 118,1 106,8
Konsolideringsgrad, %, moderbolaget 151,6 143,3 139,7 121,5

(1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring
(2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i KP-Pensionsstiftelse. Historiken är justerad för jämförbarhet. Under 2012 har tillgångar i Svenska lärarfonder samt Folksam Skadeförsäkring tillkommit. Under 2012 har överlåtelse av förvaltningsrätten av Folksam LO Fonder skett till Robur. Under 2013 har tillgångar i SalusAnsvar tillkommit.
(3) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
(4) Kooperativ tjänstepension
(5) Redovisad återbäringsränta avser årets genomsnitt.

Folksam
Folksam är kundägt och omfattar de två moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag. I rapporten redovisas moderbolaget Folksam Liv, KPA Pension samt koncernen Folksam Sak. I tabellen under rubriken Folksam totalt inkluderas moderbolagen och samtliga dotterföretag med de justeringar som framgår av fotnoterna under tabellen.

Styrelserna i Folksam Sak och Folksam Liv har utsett Jens Henriksson till ny koncernchef och vd i Folksam. Jens Henriksson kommer närmast från Nasdaq OMX Stockholm. Han tillträder sin nya befattning den 1 september 2013.

Folksam Liv
Resultatet före bokslutsdispositioner och skatt uppgick i den konsoliderade koncernen till 9 784 (6 161) samt i moderföretaget Folksam Liv till 9 887 (6 354) miljoner kronor. Resultatförbättringen förklaras framför allt av att den långa diskonteringsräntan stigit under perioden vilket minskat de försäkringstekniska avsättningarna.

Första halvåret 2013 minskar premieinkomsten för Folksam Liv med 284 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 3 887 (4 171) miljoner kronor. Justerat för engångseffekter inom förmedlad affär under första kvartalet 2012 fortsätter den underliggande affären att växa. Folksams satsning på tjänstepension är framgångsrik med upphandlingar vunna både inom individuell- och kollektivavtalad pension.

Under första halvåret redovisar Folksam Liv en totalavkastning på 2,1 (2,9) procent.

Det som främst bidragit positivt är avkastningen på aktier.

Stigande räntor stärker solvensgraden som vid halvårsskiftet uppgår till 158 (140) procent.

Den 30 juni 2013 uppgår den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension i Folksam Liv till 114,9 (114,4) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 117,4 (115,7) procent.

Från och med den 1 juni, höjde Folksam Liv återbäringsräntan på traditionellt pensionssparande från 5,0 procent till 6,0 procent före skatt och avgifter. Återbäringsräntan för kooperativ tjänstepension lämnas oförändrad på 6,0 procent.

KPA Pension
Första halvåret 2013 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 739 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 7 599 (6 860) miljoner kronor. Den kraftiga ökningen beror i huvudsak på att fler personer antingen aktivt eller som trygghetsalternativ har valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL samt ökade inlösenaffärer.

För första halvåret 2013 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 1,9 (2,7) procent. Solvensgraden uppgår till 172 (150) procent.

KPA Pension använder avkastningsränta som första halvåret 2013 uppgick till 1,8 (2,7) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procent

Väsentliga händelser
KPA Pensionsservice AB har tecknat ett avtal om förvärv av SPP Liv Pensionstjänst AB. Konkurrensverkets prövning av köpet av SPP Liv Pensionstjänst är försenad. Besked ska komma inom 90 kalenderdagar. Det betyder att den tidigare tidsplanen för tillträdet blir förskjuten.

Folksam Sak
Koncernens resultat före bokslutsdispositioner och skatt uppgick till 1 430 (1 323) och för moderföretaget till 1 516 (1 275) miljoner kronor. Kapitalavkastningen bidrog till det positiva resultatet.

Första halvåret 2013 ökar premieintäkten för Folksam Sak med 361 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 5 424 (5 063) miljoner kronor. Ökningen är en kombination av premiejusteringar och fortsatt tillväxt inom både privat- och partneraffärerna.

Totalkostnadsprocenten förbättrades både jämfört med helåret 2012 och samma period förra året 97 (100). Skadekostnadsprocenten förbättrades till 77 (81). Nedgången beror primärt på en positiv livränteeffekt till följd av stigande räntor under perioden.

Driftskostnadsprocenten uppgår till 20 (19) vilket är marginell försämring mot 19 för helåret 2012. Folksams kostnadsfokus fortsätter och åtgärder som påverkar både skade- och driftkostnader är vidtagna och förväntas få vidare effekt de kommande åren.

Genom det goda resultatet har konsolideringsgraden i moderbolaget stärkts ytterligare och uppgår till 151,6 (139,7) procent.

Integreringen av SalusAnsvar fortsätter enligt plan.

De kompletta halvårsrapporterna för Folksam Sak och Folksam Liv finns publicerade på www.folksam.se

För ytterligare information:
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80

Följ oss på