Konsortium förvärvar Fortum Distribution AB

Ett konsortium bestående av Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden (AP3), Folksam med dotterbolag och Första AP-fonden (AP1) (”Konsortiet”) har idag ingått ett avtal om att förvärva Fortum Distribution AB, Fortums elöverföringsverksamhet i Sverige.

– Detta är en investeringsmöjlighet som passar Folksam med dotterbolag särskilt bra eftersom vi är en långsiktig aktör med långa åtaganden gentemot våra kunder. Dessutom lämpar sig investeringen väl som ett komplement i våra olika tillgångsportföljer, eftersom den förbättrar riskspridningen och den förväntade avkastningen, säger Folksam med dotterbolags koncernchef och vd Jens Henriksson.

Fortum Distribution är den näst största elnätsaktören i Sverige. Företaget levererar el till 906 000 kunder i Sverige och har en marknadsandel på omkring 17 procent.

Genom förvärvet får Fortum Distribution AB nya långsiktiga och stabila ägare. Konsortiet kommer att fortsätta att utveckla det svenska elnätet för att säkra en pålitlig och kvalitativ eldistribution för kundernas bästa.

Ägarandelarna i konsortiet fördelar sig enligt följande: Borealis Infrastructure 50,0 procent, AP3 20,0 procent, Folksam med dotterbolag 17,5 procent och AP1 12,5 procent.

Försäljningsprocessen beräknas bli klar under andra kvartalet 2015. Transaktionen är villkorad av tillstånd från konkurrensmyndigheter. Lenner & Partners har varit rådgivare åt Folksam med dotterbolag i affären.

Borealis Infrastructure Management Inc
Borealis har i 16 års tid ansvarat för förvaltningen och utvecklingen av infrastrukturplaceringarna för Ontario Municipal Employees Retirement Systemsin (“OMERS”). OMERS, som grundades år 1962, är en kanadensisk pensionsfond med mer än 459 000 medlemmar, nettotillgångar på 72 miljarder kanadensiska dollar att administrera samt Standard & Poors AAA-kreditklassificering. OMERS var bland de första kanadensiska pensionsfonder som placerade på den privata marknaden, och fonden har allokerat över 20 procent av sin portfölj i infrastrukturplaceringar. Borealis administrerar för närvarande över tjugo infrastrukturplaceringar i Kanada, USA och Europa. Placeringarna utgör drygt 10 miljarder kanadensiska dollar av Borelias egna placerade kapital.

www.borealis.ca

AP3
Tredje AP-fonden (AP3) är en av fem buffertfonder inom det allmänna pensionssystemet. Buffertkapitalet utgör cirka 13 procent av inkomstpensionssystemets totala tillgångar. AP3s fondkapital per den 31 december 2014 uppgick till 288 332 miljoner kronor. För att täcka skillnaden mellan inbetalda och utbetalda pensioner 2014 betalade AP3 in 5 120 miljoner kronor till Pensionsmyndigheten. På www.ap3.se finns mer information om AP3s uppdrag, hur pensionskapitalet förvaltas och fondens roll som ägare.

Folksam med dotterbolag
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare med över 350 miljarder kronor under förvaltning. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se.

AP1
Första AP-fonden är en av fem AP-fonder i det svenska allmänna inkomstpensionssystemet. AP-fondernas kapital säkrar att pensioner kan betalas ut även under år när inbetalningarna till inkomstpensionssystemet är lägre än utbetalningarna. Första AP-fonden förvaltar 284 miljarder kronor (31 dec 2014) i en global portfölj bestående av aktier, räntebärande värdepapper, fastigheter, riskkapitalfonder och hedgefonder. Första AP-fonden investerar för att nå hög och långsiktigt hållbar avkastning. Läs mer på ap1.se

Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, telefon 0708-31 65 26

Följ oss på