Förberedd för framtiden

Folksam fortsatte att bygga sin ekonomiska styrka under årets tre första månader. Det är särskilt viktigt i dessa tider där vi, och många med oss, funderar över svårigheterna att hitta god avkastning med negativ ränta. För oss som företag inom pensionssparande och sakförsäkringar är det särskilt viktigt att vi lyckas balansera verksamheten och våra kundåtaganden på kort och lång sikt. En variabel för att lösa ekvationen är alternativa investeringar, och då särskilt inom infrastruktur. Folksam ingick i ett konsortium som under kvartalet förvärvade Fortum Distribution, som är Fortums elöverföringsverksamhet i Sverige. Investeringen är långsiktig, ger stabil avkastning och kompletterar våra olika tillgångsportföljer väl. Nu fortsätter vi att arbeta ansvarsfullt för att värna om det förtroende våra kunder ger oss, inte minst när vi får räkna med betydligt lägre avkastningsnivåer under kommande år.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Folksam totalt

Folksam har inlett 2015 starkt. Den totala premievolymen ökade under perioden januari till mars med 23 procent till 22 166 (19 011) miljoner kronor. Av denna totalvolym står bolagen och deras respektive dotterföretag inom livförsäkring för 18 901 (15 860) miljoner kronor och 3 265 (3 151) inom sakförsäkring. Volymtillväxten fortsätter framför allt inom kapitalförsäkring och individuell tjänstepension. KPA Pension och Folksam LO Pension står också för omkring en tredjedel av premitillväxten. Jämfört med sista kvartalet 2014, ser vi däremot en liten minskning i vår kapitalförsäkring. Det tyder på att de insättningsbegränsningar vi infört börjat ge effekt.

De många projekt som syftar till att vi ska bli ett modernt finansiellt företag fortsatte även in i 2015. Förberedelser inför det nya regelverket Solvens II, liksom andra strategiskt prioriterade projekt som förflyttningen mot en mer effektiv skadehantering och förbättrade kundmöten i den digitala kanalen drev kostnader under årets första tre månader.

Folksam kundindex (FKI) är fortsatt 79 procent, vilket också är målet för helåret 2015. Det är en revidering från 2014 med en procentenhet.

I slutet av mars landade även årets första återbäringsbesked hos våra kunder. I år delar 2,4 miljoner kunder på omkring 546 (480) miljoner kronor.

Förvaltat kapital och fondförsäkringstillgångar

Den höga avkastningen och periodens starka inflöde av premier innebär att Folksams förvaltade kapital ökar med närmare 32 miljarder kronor. Per den 31 mars 2015 förvaltade Folksam 381 936 (319 274) miljoner kronor. Det kan jämföras med 350 170 vid utgången av 2014. Det är Folksam Liv och KPA Pension som står för huvuddelen av ökningen.

Under kvartalet investerade vi i en för Folksam ny typ av tillgång i form av infrastruktur, som kompletterar våra alternativa placeringar. Tillsammans med Borealis Infrastructure, Tredje AP-fonden (AP3), Första AP-fonden (AP1) förvärvade vi Fortum Distribution AB, Fortums elöverföringsverksamhet i Sverige för 60,6 miljarder kronor. Det är en långsiktig och stabil investering som passar Folksam bra och förbättrar riskspridningen och den förväntade avkastningen i våra olika tillgångsportföljer. Folksams investering uppgår till omkring fem miljarder kronor och ägarandelen är 17,5 procent.

Även fondförsäkringstillgångarna har ökat under perioden. Per den 31 mars 2015 uppgår de till 114 639 miljoner kronor, jämfört med 99 525 vid utgången av 2014.

För fullständig rapport för perioden januari – mars 2015, vänligen se bifogad pdf.

Pia Marions, CFO Folksam, telefon 0708-31 55 64
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksam, telefon 0708-31 65 26

Följ oss på