Svenska storbolag dåliga på att förutse klimatrisker

Jacob Johansson, bolagsanalytiker Folksamgruppen

Svenska börsbolag är dåliga på att förutsäga kostnaden för klimatrisker och vilken påverkan klimatet kan ha för bolagens verksamhet. Trots att klimatförändringarna kommer att drabba alla. Det framgår av Folksamgruppens stämmorapport som publiceras idag.

Om ett företags ledning inte vet vilka risker och möjligheter en varmare värld innebär för verksamheten finns risk att företaget gör stora affärsmässiga misstag, jämfört med de konkurrenter som gör en bättre analys. Det konstaterar avdelningen för ansvarsfullt ägande, som arbetar med bolagsstyrning i Folksamgruppen, vars medarbetare har besökt 39 bolagsstämmor under 2018.

– Många företagsledningar har utvärderat hur deras företag påverkar klimatet men väldigt få har funderat på hur klimatet påverkar dem, säger Jacob Johansson, bolagsanalytiker och en av dem som skrivit rapporten.

Folksamgruppen har besökt 39 bolagsstämmor under 2018 och frågat företagens vd eller styrelse hur klimatförändringarna påverkar deras verksamhet och riktlinjerna från TCFD, The Task Force on Climate-related Financial Disclosures. Vi har ställt exakt samma frågor till alla för att kunna jämföra bolagens olika svar.

TCFD består av en grupp branschexperter som har tagit fram rekommendationer för hur man ska redovisa klimatrelaterade finansiella risker. Arbetsgruppen leddes av Michael Bloomberg, tidigare borgmästare i New York. Syftet är att få investerare att räkna in risker och möjligheter som är kopplade till klimatförändringarna i sina investeringsbeslut. Sedan TCFD-riktlinjerna lanserades i juni 2017 har ett stort antal internationella och svenska organisationer ställt sig bakom dem. Folksamgruppen är en av dem.

– Vi vill att bolagsledningarna ska se på klimatrisker i finansiella termer och inte bara som en hållbarhetsfråga, som redovisas för sig. Majoriteten anser att den ska drivas av stater och regeringar. Många berättar för oss om sitt fina hållbarhetsarbete men vi vill peka på att detta faktiskt är en finansiell fråga som kan kosta mycket om de inte förbereder sig bättre på förändringarna som är på gång, berättar Jacob Johansson, som upplever att många bolagsledningar inte förstår allvaret.

I takt med att klimatförändringarna blir mer påtagliga kommer förutsättningarna för att driva bolag att förändras, liksom gamla affärsmodeller. Många stora svenska bolag som till exempel Volvo är beroende av hamnar eller fabriker i länder, som kan påverkas av hårda stormar. Man kanske har underleverantörer som också får produktionsbortfall på grund av väderproblem. En annan stor inverkan är att kunderna efterfrågar andra produkter som till exempel elbilar, för klimatets skull.

– När polletten ramlar ner kan det vara för sent. Där har vi stort ansvar som investerare att få dem att förstå att den här frågan är här för att stanna, säger Jacob Johansson.

Han planerar att träffa företrädare för fem-sex stora börsbolag under hösten, som verkar i branscher med förhöjda risker för klimatpåverkan. Folksamgruppen kommer även att kontakta ytterligare 45 bolag för att stämma av frågan. Få svenska bolag har förbundit sig att implementera TCFD:s riktlinjer men Jacob hoppas kunna påverka så att de blir fler.

– I Sverige är Folksamgruppen en respekterad röst. Marknadens preferenser ändras och det är viktigt att bolagen är med på den resan, annars riskerar de att förlora sina kunder. Lagstiftarna fokuserar mer och mer på klimatet, så bolagen måste ta klimatfrågorna på större allvar. Vår utgångspunkt är att utöva påverkansarbete gentemot de bolag Folksamgruppen är aktieägare i. Att träffas och diskutera dessa frågor är ett led i det påverkansarbetet.

Jacob vill också lyfta fram att klimatförändringarna innebär nya affärsmöjligheter. Många länder och regioner kommer att behöva investera hundratals miljarder för att nå upp till de klimatmål som ingår i Parisavtalet och som börjar gälla om lite mer än två år.

– I hela världen är det jättemycket som behöver ändras, bytas ut och förbättras. Städer behöver köpa in elbussar, elnät behöver bytas ut. Det kan ge positiva effekter för svenska exportbolag, avslutar han.

 


 

Så arbetar Folksamgruppen vid bolagsstämmor

Folksamgruppens avdelning för ansvarsfullt ägande besöker varje år ett stort antal bolagsstämmor och brukar ställa hållbarhetsfrågor till bolagens verkställande direktör på de svenska bolagsstämmor de närvarar på.

I år gick man på 39 stämmor varav man ställde samma fråga på 37 av dem (spelbolagen Betsson, Kindred Group fick istället frågor om problematik kring spelberoende): hur påverkas er affär av ett förändrat klimat?

En mycket liten andel av företagen svarade att de hade begrundat konsekvenserna av hur ett förändrat klimat kommer att påverka deras affärsverksamhet. Ansvarsfullt ägande tog också upp rekommendationerna från The Task Force on Climate-related Financial Disclosures, TCFD. Dessa innebär att företag transparent ska rapportera finansiella risker och möjligheter kopplade till klimatförändringarna. Rekommendationerna tydliggör även styrelsens ansvar.

Bilden: Jacob Johansson, Folksamgruppen

 

Folksamgruppens bolagsstämmorapport 2018

Följ oss på