Folksamgruppen fortsätter att investera i infrastruktur

Folksamgruppen investerar 70 miljoner euro i EQT:s fjärde infrastrukturfond som totalt reser 9 miljarder euro. Investeringen bidrar till att diversifiera försäkringsgruppens portföljer genom fortsatt fokus på infrastruktur.

Behovet av infrastrukturinvesteringar i Europa och Nordamerika förväntas öka kraftigt framöver till följd av ökad befolkning, urbanisering och att det under lång tid har underinvesterats i infrastruktur. EQT:s fjärde infrastrukturfond (EQT Infrastructure IV) kommer att fokusera på energi, transport och logistik, miljö, telekom och social infrastruktur i dessa regioner.

För Folksamgruppens del bidrar investeringen till den fortsatta diversifieringen av portföljerna genom ökad exponering mot infrastruktursektorn. Den är ett ytterligare steg i strategin att investera i tillgångar som ger god riskspridning med en hög riskjusterad avkastning samt låg korrelation med aktiemarknaden. Folksamgruppen var också investerare i EQT:s två första infrastrukturfonder.

Fördelningen inom Folksamgruppen fördelar sig enligt följande: Folksam Liv 32 miljoner euro och KPA Pension 38 miljoner euro.

Läs mer om EQT Infrastructure IV här:

Följ oss på