Folksam blir först i Sverige med miljömärkt hemförsäkring

Folksam blir först ut att få märka sin hemförsäkring för 1,8 miljoner hushåll med Bra Miljöval. Redan 2011 fick Folksam som första stora sakförsäkringsbolag försäkringar märkta med Bra Miljöval – då på sina försäkringar för villa, fritidshus och bil.

För att ställa ännu högre krav på försäkringsbolagens miljöarbete har Bra Miljöval nu börjat miljömärka hemförsäkringar och samtidigt skruvat åt miljökraven för märkningens alla försäkringar. Folksam blir första sakförsäkringsbolag att få sin hemförsäkring märkt med Bra Miljöval, som är en garant för att Folksam förvaltar försäkringspremier hållbart, arbetar för en hållbar skadereglering och för att förebygga skador.

– Jag är både glad och stolt över att Folksams hemförsäkring nu får märkningen Bra Miljöval. Vi har under lång tid erbjudit en bra hemförsäkring och att den nu dessutom lever upp till en av världens tuffaste miljömärkningar känns tryggt och ligger helt i linje med det hållbarhetsarbete som präglar hela Folksam, säger Sofie Dannaeus, sektionschef Boende.

– Vi är glada att Folksam valt att miljömärka sina hemförsäkringar och även uppfyller märkningens nya, skärpta krav på samtliga miljömärkta försäkringar. Med miljömärkta hemförsäkringar kan fler försäkringstagare välja en försäkring som bidrar till hållbara investeringar och minskar miljöpåverkan vid skadereglering, säger Eva Eiderström, chef Bra Miljöval.

Märkningen Bra Miljöval visar att Folksam använder sig av miljöanpassade material vid reparation av skador på bilar och hus, också att företaget ställer hårda krav på sina leverantörer. För att uppnå miljömärkningen krävs även att kundernas premier förvaltas och placeras på ett ansvarsfullt sätt där Folksam ställer hårda krav genom att arbeta med transparens, inkludering av särskilt miljömässigt hållbara investeringar och exkludering av ohållbara verksamheter.

– Vi på Folksam har arbetat proaktivt med miljöfrågor i mer än 50 år. Med märkningen Bra Miljöval tydliggör vi detta för våra ägare, alltså alla våra kunder inklusive de över 1,8 miljoner hushåll som idag har sin hemförsäkring hos Folksam. För att vara en del av den nödvändiga omställningen till en mer hållbar värld krävs att vi blir många som gör mer medvetna val – där är miljömärkningen en viktig del, avslutar Karin Stenmar.

Varje år köper Folksam byggreparationer för cirka en miljard kronor och bilreparationer för över två miljarder. Det innebär en möjlighet att ställa tuffa krav på att minska avfall vid reparation, använda miljöanpassade ersättningsprodukter och spara pengar tack vare återbruk när det är möjligt.

Exempel på krav för försäkringar märkta med Bra Miljöval

  • Återbruk och miljöanpassade reparationer
  • Ansvarsfulla investeringar
  • Skadeförebyggande och information till kund
  • Transparens kring hållbarhetsarbetet

Så uppfyller Folksam kriterierna för Bra Miljöval

  • Kraven för att något ska få ha märkningen utgår ifrån att Bra Miljöval-märkta produkter och tjänster ska bygga på att minska behovet av  naturresurser, värna om den biologiska mångfalden och att människans hälsa inte får hotas.
  • Material ska kunna återföras till naturens kretslopp, användas på nytt eller återvinnas. Så här uppfyller Folksam kriterierna:

Återbruk och miljöanpassad reparation
Varje år köper Folksam byggreparationer för cirka en miljard kronor och bilreparationer för över två miljarder kronor. Folksam kan därför också ställa höga miljökrav på de leverantörer som reparerar kundernas skador, från byggmaterial till sortering av avfallet. Också lösöre så som till exempel mobiltelefoner återvinns och repareras genom mobilcirkeln.

Ansvarsfulla investeringar
För att en försäkring ska få märkningen Bra Miljöval ställs också krav på ansvarsfulla investeringar. Folksams förvaltning av försäkringskapitalet styrs av deras kriterier för miljö, mänskliga rättigheter och korruption. Folksam arbetar aktivt med att påverka de företag de investerar i för att ta ansvar för dessa frågor. Folksam Sakförsäkring investerar inte i företag som producerar tobak, kontroversiella vapen eller krigsmateriel och militära tjänster avsedda att användas i strid, termiskt kol, uran eller kärnkraft. Även kriterierna kring investeringar i fossil energi har skärpts. Inom Nettonollalliansen arbetar Folksam med att påverka sina innehav att sätta konkreta mål för en årlig minskning av koldioxidutsläpp i enlighet med 1,5 gradersmålet.

Skadeförebyggande och information till kund
Det ska finnas ett strategiskt arbete med skadeförebyggande åtgärder där produkter eller tjänster erbjuds för att undvika och minska skador. Folksam har arbetat skadeförebyggande under lång tid som en del av sitt hållbarhetsarbete. En skada som kan undvikas är det bästa för människa och miljö. Folksam varnar till exempel sina kunder vid väderomslag och på sin hemsida kan kunder hitta tips om hur de kan till exempel kan klimatanpassa sina boenden.

Transparens kring hållbarhetsarbetet
Folksam redovisar hur de arbetar med hållbarhet i en årlig års- och hållbarhetsredovisning. De publicerar även årligen en klimatrapport i enlighet med rekommendationerna i TCFD kring klimatrelaterade risker.

Läs mer om Folksam och Bra Miljöval.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på