Fortsatt stora hållbarhetsambitioner i en utmanande omvärld

2021 var ett bra år där Folksamgruppen gjorde viktiga framsteg inom en rad hållbarhetsområden inom ramen för ansvarsfull kapitalförvaltning.  Vid utgången av 2021 förvaltade Folksamgruppen 556 miljarder kronor i försäkringspremier, pensioner och sparande åt över fyra miljoner kunder. Det är mycket pengar, och med detta följer både ett stort ansvar och en möjlighet att via investeringar försöka styra världen i en mer hållbar riktning.

Det finns ett stort intresse för det hållbarhetsarbete som kopplas till Folksamgruppens kapitalförvaltning. Därför publiceras en årsrapport. Årsrapporten nämner flera exempel på betydande investeringar som gjordes under fjolåret och fokuserar även på hållbarhetsarbetet som gjorts med bland annat konkreta exempel på påverkansarbete samt mer detaljerad information kring de klimatmål som togs fram under 2021.

– Av det arbete vi gjorde under 2021 är jag särskilt stolt över vår investering i SSAB för att stötta deras omställning till fossilfritt stål, vår pågående dialog med Amazon om arbetsvillkor och fackliga rättigheter samt tilläggsinvesteringen i Volvo Cars i samband med bolagets börsintroduktion. Vårt långsiktiga mål, att våra placeringsportföljer ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050, ligger fast. Samtidigt strävar vi alltid efter att de tillgångar vi äger ska ha ett välutvecklat antikorruptionsarbete och ta hänsyn till mänskliga rättigheter genom hela värdekedjan, säger Marcus Blomberg, investeringschef på Kapitalförvaltning och hållbarhet i Folksam.

Några exempel:

  • I slutet av mars lanserades de första klimatdelmålen inom ramen för Nettonollalliansen. Folksamgruppen påbörjade arbetet mot de nya klimatmålen redan under hösten 2021, genom att träffa samtliga svenska portföljbolag på listan över portföljernas största utsläppare. Totalt blev det möten med 15 svenska portföljbolag, bland andra Atlas Copco, Boliden och Skanska.
  • Folksamgruppen var tillsammans med fem svenska investerare och Transparency International med och bildade Investors Integrity Forum (IIF) ett nytt investerarforum mot korruption. För Folksamgruppen är det viktigt att aktivt påverka innehaven att systematiskt förebygga alla former av korruption.
  • Under 2021 gjordes en ny översyn över aktieportföljernas exponering mot specifikt energisektorn, vilket medförde att både ExxonMobile och Chevron uteslöts ur våra portföljer. Dessutom förfinades urvalsprocessen ytterligare vilket innebär att kraven på de energibolag har höjts.
  • Folksamgruppen var, tillsammans med Shareaction och flera andra internationella investerare, med och lade ett klimatrelaterat förslag till HSBCs årstämma. Efter en omfattande dialog med bolaget under året har HSBC nu antagit en ny striktare kolpolicy samt på ett övergripande plan åtagit sig att ställa om sin finansieringsverksamhet i linje med målen i Parisavtalet. Ett stort arbete kvarstår dock för banken, och Folksamgruppens dialog med HSBC fortsätter därför under 2022.
  • Folksamgruppen har röstat på över 600 bolagsstämmor och gjort flera nya hållbarhetsrelaterade investeringar, exempelvis i SSAB och Volvo Cars.

Rapporten i sin helhet är bifogad.

Lyssna på Emilie Westholm, chef Ansvarsfullt ägande, i Risk och Försäkrings-podden.

 

Följ oss på