Varning för skyfall – det här kan du göra

SMHI har gått ut med gul varning för skyfallsliknande regn. Varningen innebär en stor risk för kraftiga regnmängder som kan leda till översvämningar i bland annat källare och dagvattensystem. I huvudsak är det villaägare som råkar ut för översvämning hemma.

Bland villaägare är den främsta orsaken till skador att vatten trängt upp ur avloppsledningens golvbrunn inomhus. Det är också vanligt att regnvattnet strömmar in direkt i byggnaden från markytan genom ventiler, fönster, dörrar eller garageportar. Regnvatten tar sig framför allt in genom dörrar. I villor specifikt har det skett i över hälften av fallen där en översvämningsskada har uppstått visar tidigare studier Folksam gjort.

– Vi vet sedan tidigare att i nästan tio procent av översvämningsfall i villor har regnvatten kommit in via marken eller grunden, men det är även vanligt att översvämningen orsakats av en överfull dagvattenbrunn, säger Erik Arvidsson.

Det är i första hand villaägare som drabbas av översvämningsskador. En tidigare undersökning visar även att om lösöre placeras femtio centimeter upp från golvet undviker de flesta att få sitt lösöre skadat.

– För att undvika översvämning i källaren kan man som villaägare göra ett flertal saker. Förutom att placera sina saker femtio centimeter upp minskar även risken för översvämning vid skyfall om man har en bra lutning från byggnaden minskar risken. Det är även viktigt att rensa och se över dagvattenbrunnar, hängrännor och om det finns en trappnedgång att även rensa golvbrunnar där, säger Erik Arvidsson.,

Den senare tidens varma väder och torkan ger dessutom anledning till oro för vad som händer vid eventuella skyfall.

– När det är väldigt torrt får marken problem att ta upp stora mängder regn som faller på en kort tid. Det leder till att regnet då tar andra vägar samt skapar översvämning inte bara på gator utan tyvärr även i källare, säger Erik Arvidsson.

Folksams tips för skydd mot översvämning

Du som bor i lägenhet:

  • Förvara textilier, lätt elektronik och annat du är rädd om högt upp i huset.
  • Välj förvaring i vindsförrådet om du har både vinds- och källarförråd
  • Vid förvaring i källarförråd, placera sakerna minst 50 centimeter över golvet – då är risken mindre att de skadas vid översvämning och du minskar samtidigt risken för de mögelskador som kan uppstå vid förvaring direkt på källargolvet.

Du som bor i villa/fritidshus:

  • Om den omgivande marken runt byggnaden lutar nedåt minskar risken för översvämning. Eftersträva en marklutning från byggnaden på 15 cm på tre meter.
  • Se till att vatten inte kan tränga in i byggnaden genom ventiler och öppningar i till exempel källarväggar.
  • Kontrollera ytterdörrar nedanför källartrappor. Ofta brukar det finnas en golvbrunn i trappnedgången. Rensa den och kontrollera att den fungerar.
  • Gör rent i utvändiga brunnar och stuprör. Var extra noga med brunnar vid källartrappor och brunnar som ligger i nedsänkta garageinfarter.
  • Kontrollera yttertak och byt ut skadade och lösa tegelpannor.
  • Undvik att ha saker stående på golvet i utrymmen som till exempel grovkällare.
  • Kontrollera att diken i angränsning till tomten fungerar och har bra avrinning.

Läs mer på: https://www.folksam.se/forsakringar/hemforsakring/tips-och-rad/oversvamning

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på