VD har ordet

Helår 2020: Stabil kapitalavkastning och växande sakförsäkringsaffär

Folksams finansiella ställning är väldigt stark även efter ett år som präglats av stor osäkerhet. Folksam har noga följt utvecklingen av pandemin och under året anpassat verksamheten efter gällande restriktioner. Jag är stolt över hur hela vår organisation har ställt om och anpassat sig, hela tiden med kundens bästa för ögonen. Folksams kunder blir allt mer nöjda samtidigt som branschsnittet sjunker, enligt SKI.

Med utgångspunkt i vår vision, att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, har vi kunnat bidra till samhället genom hållbara investeringar. Vi har anslutit oss till Beredskapslyftet för att låta våra medarbetare med vårdutbildning stötta den hårt ansträngda vården och även gett extra stöd till idrottsföreningar som tappat intäkter under pandemin. Vårt varumärke har stärkts och våra medarbetare är nöjda.

Vi arbetar fortsatt för en ökad effektivisering i hela organisationen med mer tvärfunktionellt samarbete och kortare utvecklingscykler. Det är viktigt att fortsätta sänka våra driftskostnader eftersom det ger oss utrymme för tillväxt och driver digital förflyttning med det digitala kundmötet som central del. Arbetet med vår digitalisering har under året intensifierats och kunderna kan i allt högre utsträckning möta Folksam digitalt.

Liv- och Sakförsäkring

Livaffären har påverkats av den pågående pandemin, men tack vare en stark finansiell ställning kan våra kunder fortsatt känna sig trygga. Coronapandemin har påverkat försäljningen negativt och påverkar huvudsakligen engångsbetalda sparandeförsäkringar där Folksam lidit av bristande digital distributionskraft. Flyttstoppet har dessutom påverkat försäljningen i Folksam LO Pension negativt. Vi har under sista kvartalet arbetat riktat för att förbättra förutsättningarna för en mer effektiv distribution för att förbättra förutsättningarna att träffa våra kunder digitalt framgent. Trots de sjunkande premierna har våra sparandekunders kapital utvecklats positivt, vilket inneburit att vi under året kunnat höja återbäringsräntan vid tre tillfällen och är nu tillbaka på samma nivå som innan pandemin, tack vare den mycket goda kollektiva konsolideringen. Solvensgraden uppgick vid årsskiftet till starka 171 procent vilket är nära historisk toppnotering.

KPA Pension har en fortsatt stabil affär. Premieinkomsten uppgick till drygt 17 miljarder kronor vilket är 66 miljoner kronor högre än föregående år. Totalavkastningen uppgick till 4,8 procent. Solvensgraden ökade till 171 procent från 169 procent vid ingången av året.

Sakförsäkringsaffären har visat sin styrka under 2020 då behovet av gruppförsäkringar ökat och med det också antalet försäkrade i Folksam. Genom ett tydligt affärsfokus i organisationen har affären växt i sin helhet inom samtliga affärsgrenar. Flera nya avtal har tecknats med viktiga partners och vi har ett fortsatt nära samarbete med Sveriges idrottsförbund. Försäljningsorganisationen har ökat sin effektivitet och den digitala försäljningen ökar inom sakförsäkringsmarknaden. Folksam Sak har under 2020 haft rekordlåga skadekostnader som följd av Coronapandemin inom såväl rese- som motorskador vilket innebär att Folksam Sak avslutade året med en totalkostnad på 89,8 procent. Detta innebär att våra kunder kommer kunna få del av återbäring även för 2020. De ökade premierna och låga skadekostnaderna innebar också att konsolideringsgraden i Folksam Sak uppgick till stabila 180 procent vid årsskiftet.

Kapitalförvaltningen

Marknaderna avslutade året starkt och återhämtningen på börserna fortsatte. Folksams förvaltade kapital uppgick till 483 miljarder kronor, en ökning med 28 miljarder kronor. Ökningen beror främst på kapitalavkastningen och premier inom kollektivavtalad affär. Totalavkastningen i Folksam Liv uppgick under perioden till 4,7 procent och i KPA Pensionsförsäkring till 4,8 procent.

Även fondförsäkringstillgångarna har ökat under året och uppgår, trots flyttstopp och minskad försäljning, till 194 miljarder kronor.

Under 2020 har det blivit tydligt att allt större globala kapitalflöden styrs mot hållbara investeringar. Folksam, som länge arbetat med hållbara investeringar, välkomnar denna utveckling. Kapitalflödena driver världen i en mer hållbar riktning och avkastningen på Folksams investeringar blir samtidigt god

FN:s generaldirektör Guterres bjöd in Folksam som talare i möte

FN:s generalsekreterare Guterres bjöd in Folksam till att tala på ett möte med Nettonollalliansen den 26 januari, vilket visar på hur stor vikt FN lägger på alliansens arbete. Folksams vice vd, Michael Kjeller, sitter i styrelsen till Nettonollalliansen som har arbetat fram delmål för hela alliansen i dess arbete mot nettonollmålet 2050.

Ökad genomförandetakt 2021

Folksams affärsidé är att vara kundernas försäkringsbolag som erbjuder försäkringar, pension och långsiktigt sparande för de många. 2020 är ett år när vi visat att affärsidén är lika relevant och viktig för våra kunder som någonsin tidigare. Men det finns mer att göra. Omvärlden förändras och kundernas förväntningar lika så. För att kunna möta det Folksam står inför krävs både tillväxt och en snabbare genomförandetakt vilket kommer vara ett viktigt fokus under 2021. Ett exempel på en omställning vi måste göra är att vända på kundupplevelsen. Vi ska i första hand möta kunden digitalt och i andra hand fysiskt. Vi ska också ännu mer dra nytta av styrkan i gruppförsäkringen och våra starka samarbeten. Här vet jag att det finns många idéer och kreativitet inom organisationen som vi behöver släppa loss.

Hållbarhet är en viktig del av vår plan. Vi ska leda utvecklingen mot en mer hållbar värld för att trygga våra kunders framtid.

Ylva Wessén

Vd och koncernchef

Senaste inläggen i sociala medier

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på