Nyckeltal

Översikt Folksamgruppen

Folksamgruppen totalt Q1 2023 2022 2021
Folksam kundindex, % (FKI) 1) 75 75 76
Premier, Mkr, 2) 27 418 63 693 61 093
Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 3) 4) 552 855 526 756 556 341
Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 3) 5) 222 481 209 189 242 541
Antal heltidstjänster 6) 3 431 3 399 3 399

1) I FKI-mätetalet ingår privat och individmarknad, inte partner och företag.
2) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i de försäkringsföretag som ingår i Folksamgruppen.
3) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baseras på betald tid under perioden. FTE.

 

Folksam Liv Q1 2023 2022 2021
Premieinkomst, Mkr 23 529 48 163 45 780
Totalavkastning, % ** 2,6 -7,0 12,4
Solvensgrad, % ** 188 185 194
Folksam Tjänstepension Q1 2023 2022 (nov-dec)
Premieinkomst, Mkr 1 623 1 929
Totalavkastning, % ** 3,3 1,2
Solvensgrad, % ** 211 213
KPA Tjänstepension Q1 2023 2022 2021
Premieinkomst, Mkr 13 141 19 464 18 613
Totalavkastning, % ** 3,3 -7,8 13,7
Solvensgrad, % ** 234 234 204
31 mars 2023 Folksam Tjänstepension Folksam Liv
Kollektiv konsolidering, % 110 113
* Gruppen
** Moderföretaget
Folksam Sak Q1 2023 2022 2021
Premieintäkt, Mkr * 3 889 15 530 15 313
Konsolideringsgrad, % ** 183 187 203
* Gruppen
** Moderföretaget

Förvaltat kapital

31 mars 2023
Totalt, mdkr 553
Svenska aktier 16 %
Utländska aktier 21 %
Svenska räntebärande 36 %
Utländska räntebärande 5 %
Alternativa placeringar 12 %
Fastigheter 10 %

Följ oss på