Nyckeltal

Översikt Folksamgruppen

Folksamgruppen totalt 2023 2022 2021
Folksam kundindex, % (FKI) 1) 75 75 76
Premier, Mkr, 2) 71 923 63 693 61 093
Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 3) 4) 581 820 526 756 556 341
Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 3) 5) 241 169 209 189 242 541
Antal heltidstjänster 6) 3 495 3 399 3 399

1) I FKI-mätetalet ingår privat och individmarknad, inte partner och företag. För jan-jun 2023 redovisas FKI med ett kvartals eftersläpning.
2) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i de försäkringsföretag som ingår i Folksamgruppen.
3) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baseras på betald tid under perioden. FTE.

 

 

Folksam Liv 2023 2022 2021
Premieinkomst, Mkr* 55 964 48 163 45 780
Totalavkastning, % ** 8,2 -7,0 12,4
Solvensgrad, % ** 190 185 194
Folksam Tjänstepension 2023 2022 (nov-dec)
Premieinkomst, Mkr 7 280 1 929
Totalavkastning, % 8,1 1,2
Solvensgrad, % 204 213
KPA Tjänstepensionsförsäkring 2023 2022 2021
Premieinkomst, Mkr 28 938 19 464 18 613
Totalavkastning, % 7,6 -7,8 13,7
Solvensgrad, % 232 234 204
31 december 2023 Folksam Tjänstepension Folksam Liv
Kollektiv konsolidering, premiebestämd % 111 115
Folksam Sak 2023 2022 2021
Premieintäkt, Mkr * 15 958 15 530 15 313
Konsolideringsgrad, % ** 192 187 203
* Gruppen
** Moderföretaget

Förvaltat kapital

31 december 2023
Totalt, mdkr 582
Svenska aktier 17 %
Utländska aktier 22 %
Svenska räntebärande 32 %
Utländska räntebärande 8 %
Alternativa placeringar 11 %
Fastigheter 10 %

Följ oss på