Nyckeltal

Översikt Folksamgruppen

Folksamgruppen totalt 2021 2020 2019
Folksam kundindex, % (FKI) 7) 76 74 75
Premier, Mkr, 1) 61 093 54 351 55 543
Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 2) 3) 4) 556 341 483 228 454 536
Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 3) 4) 5) 242 541 193 972 175 826
Antal heltidstjänster 6) 3 399 3 478 3 605

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i de försäkringsbolag som ingår i Folksamgruppen.
2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
3) Avser vid periodens slut.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baseras på betald tid under perioden.
7) I FKI-mätetalet ingår privat och individmarknad, inte partner och företag.

 

2021 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, Mkr 45 780 18 613
Totalavkastning, % 12,4 13,7
Solvensgrad, % 194 204
2020 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, Mkr 39 571 17 381
Totalavkastning, % 4,7 4,8
Solvensgrad, % 171 172
Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Tjänstepensions- verksamhet Övrig livförsäkrings- verksamhet
Kollektiv konsolidering*, % 125 (31 december 2021) 123 (31 december 2021) 100 (31 december 2020)
* Den kollektiva konsolideringen beräknades fram till och med 2015-11-30 uppdelat på verksamhetsgrenarna Liv1 och Liv2. Därefter slogs all tjänstepensionsverksamhet samman och verksamhetsgrenarna ”tjänstepensionsverksamhet” och ”övrig livförsäkringsverksamhet” bildades.
Folksam Sak 2021 2020
Premieintäkt, Mkr 15 313* 14 780*
Konsolideringsgrad, % 203** 180**
* Gruppen
** Moderbolaget

Förvaltat kapital

31 december 2021
Totalt, mdkr 556
Svenska aktier 17%
Utländska aktier 21%
Svenska räntebärande 44%
Utländska räntebärande 3%
Specialplaceringar 7%
Direktägda fastigheter 9%

 

Följ oss på