Nyckeltal

Översikt Folksamgruppen

Folksamgruppen totalt Q2 2023 2022 2021
Folksam kundindex, % (FKI) 1) 75 75 76
Premier, Mkr, 2) 39 453 63 693 61 093
Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 3) 4) 559 690 526 756 556 341
Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 3) 5) 235 460 209 189 242 541
Antal heltidstjänster 6) 3 461 3 399 3 399

1) I FKI-mätetalet ingår privat och individmarknad, inte partner och företag. För jan-jun 2023 redovisas FKI med ett kvartals eftersläpning.
2) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i de försäkringsföretag som ingår i Folksamgruppen.
3) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baseras på betald tid under perioden. FTE.

 

Folksam Liv Q2 2023 2022 2021
Premieinkomst, Mkr 31 600 48 163 45 780
Totalavkastning, % ** 4,1 -7,0 12,4
Solvensgrad, % ** 191 185 194
Folksam Tjänstepension Q2 2023 2022 (nov-dec)
Premieinkomst, Mkr 3 264 1 929
Totalavkastning, % ** 5,1 1,2
Solvensgrad, % ** 216 213
KPA Tjänstepension Q2 2023 2022 2021
Premieinkomst, Mkr 15 202 19 464 18 613
Totalavkastning, % ** 4,9 -7,8 13,7
Solvensgrad, % ** 239 234 204
30 juni 2023 Folksam Tjänstepension Folksam Liv
Kollektiv konsolidering, premiebestämd % 110 113
* Gruppen
** Moderföretaget
Folksam Sak Q2 2023 2022 2021
Premieintäkt, Mkr * 7 194 15 530 15 313
Konsolideringsgrad, % ** 182 187 203
* Gruppen
** Moderföretaget

Förvaltat kapital

30 juni 2023
Totalt, mdkr 560
Svenska aktier 16 %
Utländska aktier 23 %
Svenska räntebärande 33 %
Utländska räntebärande 6 %
Alternativa placeringar 12 %
Fastigheter 10 %

Följ oss på