Nyckeltal

Översikt Folksamgruppen

Folksamgruppen totalt 2020 2019 2018
Folksam kundindex, % (FKI) 7) 74 75 75
Premier, Mkr, 1) 54 351 55 543 53 812
Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 2) 3) 4) 483 228 454 536 404 059
Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 3) 4) 5) 193 972 175 826 137 076
Antal heltidstjänster 6) 3 478 3 605 3 523

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i de försäkringsbolag som ingår i Folksamgruppen.
2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
3) Avser vid periodens slut.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baseras på betald tid under perioden.
7) I FKI-mätetalet ingår privat och individmarknad, inte partner och företag.

 

2020 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, Mkr 39 571 17 381
Totalavkastning, % 4,7 4,8
Solvensgrad, % 171 172
2019 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, Mkr 41 394 17 315
Totalavkastning, % 10,4 11,2
Solvensgrad, % 169 171
Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Tjänstepensions- verksamhet Övrig livförsäkrings- verksamhet
Kollektiv konsolidering*, % 120 (31 december 2020) 118 (31 december 2019) 100 (31 december 2020)
* Den kollektiva konsolideringen beräknades fram till och med 2015-11-30 uppdelat på verksamhetsgrenarna Liv1 och Liv2. Därefter slogs all tjänstepensionsverksamhet samman och verksamhetsgrenarna ”tjänstepensionsverksamhet” och ”övrig livförsäkringsverksamhet” bildades.
Folksam Sak 2020 2019
Premieintäkt, Mkr 14 780* 14 149*
Konsolideringsgrad, % 180** 178**
* Gruppen
** Moderbolaget

Förvaltat kapital

31 december 2020
Totalt, mdkr 483
Svenska aktier 14%
Utländska aktier 20%
Svenska räntebärande 48%
Utländska räntebärande 4%
Specialplaceringar 5%
Direktägda fastigheter 9%

 

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2021-08-26

Nu i veckan anordnas en konferens med fokus på hjärnskakningar inom idrotten. Folksam försäkrar nio av tio idrottare i Sverige, vilket gör att...

2021-07-19

Se hit alla ryttare! Är hjälmen bra? Som alltid när vi testar hjälmar är det omöjligt att veta i förhand vilken hjälm som kommer bli bäst....

2021-07-14

Bara var tredje fyraåring åker bakåtvänt. Redan vid tre års ålder vänder 20 procent av svenska föräldrar sina barn framåt i bilen. Detta ...

Följ oss på