Nyckeltal

Översikt Folksamgruppen

Folksamgruppen totalt 2019 2018 2017
Folksam kundindex, % (FKI) 7) 75 75 78
Premier, Mkr, 1) 55 543 53 812 49 778
Förvaltat kapital, vid periodens slut, Mkr 2) 3) 4) 454 536 404 059 394 125
Fondförsäkringstillgångar, vid periodens slut, Mkr 3) 4) 5) 175 826 137 076 139 632
Antal heltidstjänster 6) 3 633 3 771 3 716

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i de försäkringsbolag som ingår i Folksamgruppen.
2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
3) Avser vid periodens slut.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
6) Baseras på betald tid under perioden.
7) I FKI-mätetalet ingår privat och individmarknad, inte partner och företag.

 

2019 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, Mkr 41 394 16 475
Totalavkastning, % 1,5 0,5
Solvensgrad, % 163 165
2018 Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, Mkr 11 584 16 475
Totalavkastning, % 1,5 0,5
Solvensgrad, % 163 165
Folksam Liv KPA Pensionsförsäkring
Tjänstepensions- verksamhet Övrig livförsäkrings- verksamhet
Kollektiv konsolidering*, % 119 (31 december 2019) 119 (31 december 2019) 100 (31 december 2019)
* Den kollektiva konsolideringen beräknades fram till och med 2015-11-30 uppdelat på verksamhetsgrenarna Liv1 och Liv2. Därefter slogs all tjänstepensionsverksamhet samman och verksamhetsgrenarna ”tjänstepensionsverksamhet” och ”övrig livförsäkringsverksamhet” bildades.
Folksam Sak 2019 2018
Premieintäkt, Mkr 14 149* 14 463*
Konsolideringsgrad, % 178** 174**
* Gruppen
** Moderbolaget

Förvaltat kapital

31 december 2019
Totalt, mdkr 455
Svenska aktier 14%
Utländska aktier 20%
Svenska räntebärande 47%
Utländska räntebärande 6%
Specialplaceringar 4%
Direktägda fastigheter 9%

 

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

Följ oss på