Ny studie: Höga luftföroreningsnivåer för cykelpendlare i Stockholm

Folksam har genomfört en unik studie som undersöker vilka nivåer av luftföroreningar som gång- och cykelpendlare exponeras för under rusningstrafik i Stockholm. Resultatet visar att de utsätts för nästan sex gånger högre nivåer av luftföroreningar jämfört med stockholmare i snitt.

– Detta är beklagligt eftersom många tidigare studier har funnit en koppling mellan exponeringen av luftföroreningar från vägtrafik och för tidig död, samt hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Vi vet redan att luftföroreningar orsakar att medellivslängden förkortas med omkring sex månader i Sverige. Bara i Stockholms län har tidigare forskning visat att omkring tusen personer dör i förtid på grund av luftföroreningar, säger Emma Engström, forskare Folksam.

Folksams undersökning genomfördes under maj månad 2018 och omfattade totalt 336 resor under totalt 196 timmar till och från Skanstull. De som deltog i undersökningen pendlade antingen med cykel eller gick till jobbet. Resorna innefattade Stockholms innerstad, och närförorter i Söderort, Västerort samt Norrort.

– Tidigare studier har fokuserat på hur luften är på olika platser i Stockholm. Folksams studie är unik då den mäter inandningsluften över hela pendlingssträckor framför allt i rusningstrafik, säger Emma Engström.

För de medverkande var koncentrationen av kvävedioxid nästan sex gånger högre än snittet i Stockholm stad. Resultatet innebär att gång- och cykelpendlare utsätts för tre procents högre risk för tidig död jämfört med om de hade gått eller cyklat på ställen med renare luft eller längre från motortrafik.

– Tre procent låter kanske inte som så mycket men det är många som berörs. Tyvärr är det svårt att undvika luftföroreningar då man ofta tar sig till jobbet under rusningstid då det är mycket trafik. Därför behövs det krafttag för att få ner dessa nivåer, säger Emma Engström.

Tidigare forskning har visat att avståndet mellan cykelvägar och motortrafik har signifikant påverkan på cyklisters exponering av luftföroreningar. En större separering mellan gång- och cykelbanor och biltrafiken skulle därför ge en positiv effekt på exponeringen av avgaser samt även på trafiksäkerheten. Andra åtgärder som skulle ge effekt är en ökad andel av motorfordon med lägre avgasutsläpp, att använda drivmedel som biogas eller el, eller att minska användningen av bilar och lastbilar i city under rusningstrafik då många är ute.

– Vi vet att de totala hälsoeffekterna av cykelpendling är avsevärt bättre än att vara stillasittande med tanke på den dagliga fysiska aktiviteten som cykling innebär. Detta även i relation till luftföroreningar. Men det i sig motsäger inte att det nu är dags att få ner luftföroreningarna då gång- och cykelpendling i Stockholm medför signifikant högre hälsorisker än om motsvarande aktivitet hade utförts i renare luft längre från motortrafik eller inomhus, säger Emma Engström.

För ytterligare information:

Emma Engström, forskare Folksam, 070-831 69 34
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på