Äldre löper högre risk att skadas i nyare bilar

Hur väl bilar skyddar vid en krock skiljer sig markant inte bara mellan män och kvinnor, utan även mellan äldre och yngre. Medan krocksäkerheten generellt har förbättrats avsevärt sedan 80-talet för både män och kvinnor så har utvecklingen för äldre halkat efter. Det ser Folksam i en ny analys av utvecklingen av krocksäkra bilar.

Sedan 80-talet har bilars krocksäkerhet förbättrats stadigt, där de största förbättringarna inneburit att risken att dö eller skadas allvarligt vid en bilolycka minskat kraftigt. Risken att omkomma har minskat med upp till 70 procent och risken att skadas allvarligt har minskat med 50 procent. Det visar en studie av 177 234 verkliga olyckor som skett mellan åren 1994 och 2019 som Folksam genomfört.

Trots att det relativt sett skett större förbättringar för kvinnors säkerhet, löper kvinnor fortfarande 44 procents högre risk att få en skada som leder till invaliditet jämfört med män. Detta gäller speciellt nackskador.

– Trots en stor för bättring så ser vi att kvinnor generellt har en högre skaderisk för alla typer av skador förutom för dödande skador. Samtidigt är riskminskningen för kvinnor vad gäller svåra och dödande skador större än för män. Men eftersom män har ett bättre utgångsläge från början löper de fortfarande mindre risk för att skadas allvarligt, säger Anders Kullgren, forskningschef Folksam.

Även om utvecklingen generellt gått framåt för både kvinnor och män som färdas i bil, går det inte att se samma positiva utveckling för äldre. Vid en jämförelse av bilmodeller lanserade mellan 2010–2019 och modeller som lanserades mellan 2000–2009 så har risken för svåra och dödande skador ökat för personer över 50 år, medan den under samma period minskat för yngre.

– Det här visar på att moderna bilar har optimerats för yngre personer under 50 år. Bilfabrikanter måste ta större hänsyn till skillnader i fråga om både ålder och kön vid utveckling av bilens skyddssystem för att det ska bli med jämlikt.  En utgångspunkt borde vara att alla åkande oavsett ålder och kön ska skyddas lika bra. Med tanke på den åldrande befolkningen kommer antalet äldre bilåkande att öka i framtiden och om inget görs kommer antalet skadade äldre öka ännu mer i framtiden, säger Anders Kullgren.

De största förbättringarna i bilar har skett när det kommer till att förebygga skador på huvud, bröst, buk och ben. Det gäller oavsett kön och ålder. Däremot ses inte samma förbättring när det kommer till risken att råka ut för skador på nacke, bröstrygg, ländrygg och arm. Där har riskerna bara minskat marginellt eller till och med ökat något sedan 80-talet.

För mer information:

Anders Kullgren, forskningschef Folksam, 070-831 68 35

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på