4 av 10 gravida använder bilbältet felaktigt

Folksam har tillsammans med Stiftelsen Chalmers Industriteknik genomfört en undersökning som visar att det finns en stor okunskap om hur bilbältet ska användas under en graviditet och att hela 40 procent av alla gravida använder bältet fel.

I undersökningen framkom att nästan alla använder bilbälte, men nära 40 procent använder det felaktigt. Vid en krock kan detta få förödande konsekvenser för både kvinnan och det ofödda barnet.

– Säkerhetsbältet är det absolut viktigaste skyddssystemet och minskar risken att omkomma vid en kollision i personbil med ca 50 procent, så även för gravida. Som gravid är det extra viktigt att tänka på hur du sätter på dig bältet så att både du och det ofödda barnet skyddas optimalt säger Helena Stigson, forskare på Folksam.

Studien visar att majoriteten av kvinnorna (84%) använder bilen varje dag eller några gånger i veckan. Det innebär att gravida ofta utsätter sig för en förhöjd risk att skadas då felanvändningen är stor. Endast en tredjedel av kvinnorna hade fått eller aktivt sökt information om hur bilbältet ska användas under graviditeten och även bland dessa kvinnor använde var tredje bältet fel. Felanvändningen var betydligt högre i gruppen som inte fått någon information. I denna grupp använde 42 procent bältet felaktigt.

– Detta visar tydligt behovet av korrekt information till gravida men också att den information som ges till gravida idag är bristfällig. Det är viktigt att fler aktörer sprider information om hur gravida ska använda bilbältet på ett korrekt sätt. Vår förhoppning är att denna kartläggning även ska användas av exempelvis biltillverkare för att utveckla bättre bältessystem, säger Helena Stigson.

Den vanligaste felanvändningen är att placera diagonalbältet, den övre delen av bältet, felaktigt över bröstkorgen och magen. Det är viktigt att höftbältet dras under magen och att det dras åt över höften så att det inte glider upp över magen. Diagonalbältet ska dras vid sidan av magen, över bröstkorgen mellan brösten och mitt på skuldran. Bältet får inte glida ut över axeln och ska sitta så nära kroppen som möjligt. Säkerhetsbältet är designat för att fånga upp och fördela belastningen över kroppen vid en krock och om det används felaktigt kan både kvinnan och det ofödda barnet skadas.

Undersökningen visar även att flera gravida upplever brister i komfort och använder bältet på annat sätt. En femtedel håller undan bältet med handen och 16 procent använder produkter som saluförs som ett komplement till bältessystemet för gravida som ska styra bort bältet från magen.

– Då det inte finns några krav på krocktester som visar hur de påverkar bilbältets funktion eller som styrker att dessa produkter ökar säkerheten bör dessa produkter ses som en komfortdetalj snarare än en säkerhetsprodukt, säger Helena Stigson.

För ytterligare information:
Helena Stigson, forskare Folksam, 070-831 62 04
Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på