Folksamgruppen antar nya klimatmål till 2025 för placeringsportföljerna

Stor vikt läggs vid påverkansarbete när klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent till 2025. Folksam förvaltar idag cirka 500 miljarder åt mer än tre miljoner kunder.

Folksamgruppen publicerar idag nya klimatmål till 2025 för placeringsportföljerna, där klimatavtrycket från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent. Utsläppsmålet ska primärt nås genom att påverka de bolag som Folksamgruppen investerat i att minska sina utsläpp. Dessutom antar Folksamgruppen nya mål för att främja tillgången av gröna investeringar.  

Folksamgruppen är en av sju initiativtagare till den globala investeraralliansen UN-Convened Net Zero Asset Owner Alliance som grundades vid FN:s klimattoppmöte i New York 2019. Medlemmarna har åtagit sig att deras placeringsportföljer ska visa nettonollutsläpp av växthusgaser senast 2050. Alliansen har idag över 30 medlemmar vars samlade placeringsportföljer uppgår till nära 50 000 miljarder kronor. De mål som Folksamgruppen idag publicerar är de första delmålen på vägen mot nettonollutsläpp.

”Vi engagerar oss i klimatomställningen för att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Vårt mål om nettonollutsläpp 2050 är ambitiöst, men det räcker inte. Det måste brytas ned i lika ambitiösa delmål, kopplas till trovärdiga planer och följas upp regelbundet”, säger Ylva Wessén, Folksams vd och koncernchef. ”Med våra kunders 500 miljarder kronor i ryggen ser vi fram emot att arbeta mot våra nya delmål, och därmed fortsätta vårt långsiktiga arbete med att bidra till en omställning av placeringsportföljerna i linje med målen i Parisavtalet.” 

Folksamgruppens nya klimatmål till 2025 samt det övergripande arbetet inom alliansen innefattar en uttalad ambition om att minska utsläppen av växthusgaser i den reala ekonomin. För att uppnå detta planerar Folksamgruppen att försöka påverka de bolag vi äger att ta ett större ansvar i klimatomställningen. Till 2025 är målet att minst 50 procent av de 86 största utsläpparna i Folksamgruppens placeringsportföljer ska ha antagit vetenskapligt förankrade klimatmål.

”Vi vill säkerställa att klimatarbetet är strategiskt förankrat i de bolag som Folksamgruppen äger, i synnerhet bland de bolag som idag har störst klimatavtryck,” säger Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning och hållbarhet samt vice vd i Folksam. ”Att signifikant minska utsläppen av växthusgaser i den reala ekonomin sker inte över en dag, och därför blir just ett kraftfullt påverkansarbete en viktig del i vårt arbete under de kommande åren.” 

Utöver att fler av de bolag vi äger sätter vetenskapligt förankrade klimatmål har Folksamgruppen även antagit ett kvantitativt klimatmål där utsläppen från aktier, företagsobligationer och fastigheter ska minska med 29 procent till 2025. Målet ska primärt nås via påverkansaktiviteter, samtidigt som avyttringar kan bli aktuellt i de fall ett specifikt bolag inte visar tillräcklig vilja eller förmåga att ställa om verksamheten i linje med målen i Parisavtalet. Dessutom har Folksamgruppen antagit mål för att främja tillgången av gröna investeringar, bland annat genom tätare dialog med aktörer i primärmarknaden. 

Folksamgruppens klimatmål 2025 – ytterligare information till redaktioner: 

  • Påverkan: Folksamgruppen har identifierat de 121 största utsläpparna av växthusgaser i koncernens placeringsportföljer. Fram till 2025 kommer Folksamgruppen via bolagsstämmor, direkta möten och andra påverkansaktiviteter, i eget namn eller i samarbeten med andra, arbeta för att bolagen på listan successivt förbättrar sin rapportering och målsättning kopplat till klimatomställningen. Bolag som redan täcks av Folksamgruppens befintliga påverkansinitiativ inom klimat har rensats bort från listan över de 121 största utsläpparna. De resterande 86 bolagen har sedan delats in i fyra olika kategorier beroende på vilken nivå deras klimatmål och -rapportering ligger på idag, med delmål kopplade till respektive kategori. Det övergripande målet är emellertid att minst 50 procent av dessa 86 bolag ska ha antagit vetenskapligt förankrade klimatmål senast 2025, godkända av Science Based Targets Initiative eller motsvarande. I dagsläget är den siffran 23 procent.
  • Utsläppsreduktion: Folksamgruppen bygger vidare på det arbete som gjordes 2019 med det nya målet att minska utsläppen av koldioxidekvivalenter med ytterligare 29 procent till 2025. De tillgångsslag som omfattas är aktier, företagsobligationer och fastigheter. Målet ska primärt nås via påverkansaktiviteter riktade mot respektive tillgång. Samtidigt kan avyttringar bli aktuellt i de fall Folksamgruppen – trots upprepade försök till påverkan – inte ser tillräcklig omställningsvilja eller -förmåga i linje med målen i Parisavtalet.
  • Främja gröna investeringars tillgänglighet: Folksamgruppens mål fram till 2025 är att vidareutveckla sina relationer till emittenter och andra aktörer i primärmarknaden, för att på så vis främja tillgängligheten av gröna investeringsalternativ. Detta ska uppnås via bland annat dialogmöten och påverkansaktiviteter, i syfte att tydliggöra länken till hållbarhet i framtida investeringsprodukter samt uppmuntra fler aktörer i primärmarknaden till att skapa klimatanpassningsstrategier.

Folksams pressjour
+46 8-772 66 60
pressjour@folksam.se

Följ oss på