Helårsöversikt 2022: Rekordhög återbäring till kunderna

Premietillväxten fortsätter att vara stabil inom både Liv och Sak. Den totala premievolymen uppgick till 64 miljarder kronor, en ökning med 4 procent jämfört med helåret 2021. Det förvaltade kapitalet minskade till 527 miljarder kronor till följd av den svaga utvecklingen på aktiemarknaderna. Sedan november har det dock skett en betydande återhämtning på börserna.

– Att Folksam är ömsesidigt och kundägt är en styrka. Affärsmodellen innebär att överskottet går tillbaka till våra kunder och tillåter en flexibilitet över tid. Vi är särskilt måna om att ge våra kunder konkret nytta och är stolta över att kunna erbjuda dem en attraktiv återbäringsränta i Folksam Liv och en rekordhög återbäring i Folksam Sak, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef.

I Folksam Liv-gruppen uppgick premietillväxten till 5 procent jämfört med föregående år, varav merparten av premietillväxten ägde rum under första halvåret. Folksam Saks premier växte marginellt med 1 procent.

Folksam Livs driftskostnader tyngs av utvecklingskostnaderna relaterade till tjänstepensionsregleringen. Solvensgraden i Folksam Liv är fortsatt stark och uppgick till 185 procent, främst tack vare högre långa räntor.

Inom Folksam Sak ökar skadekostnadsprocenten jämfört med föregående år, främst på grund av den höga inflationen. Strategiska beslut att inte höja premierna i linje med inflationen har fattats; och det märks på skadekostnadsprocenten som ökar med nästan 12 procentenheter jämfört med 2021. Konsolideringsgraden i Folksam Sak uppgick till 187 procent.

– Folksam gick in i året 2022 med den starkaste finansiella ställningen i Folksams moderna historia. Det ger oss möjlighet att vara en långsiktig ägare i våra placeringar och därmed hjälpa till att ställa om till en mer hållbar värld. Under 2022 var prövningarna i omvärlden många. Både pandemin och kriget i Ukraina har medfört ett ofattbart lidande för många och har påverkat oss alla. Energipriser, inflationen och räntorna steg samtidigt som en ny flyktingkris uppstod, säger Ylva Wessén, vd och koncernchef.

I en osäker värld är stabila och hållbara investeringar allt viktigare. Under året skedde investeringar bland annat i olika projekt inom förnybar energi, energieffektivitet, biologisk mångfald och hjälp till självförsörjning i fattigare länder. De senaste tre årens CO2-utsläpp från egen verksamhet, fastigheter och den noterade delen av aktieportföljen visar positiva resultat. En utveckling i linje med uppsatta mål inom ramen för Net Zero Asset Owner Alliance.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på