Stark finansiell ställning men inflationen tynger resultatet

Folksams finansiella ställning är fortsatt stark efter första kvartalet 2023 med bättre nyckeltal än före pandemin och nära historiska högstanivåer. Premietillväxten fortsatte under perioden och uppgick till totalt 27 miljarder för Folksamgruppen. Samtidigt ökade Folksamgruppens förvaltade kapital och var den sista mars 553 miljarder kronor. Såväl börsuppgången som nettopremieflöden bidrog till ökningen. Periodens resultat påverkas dock negativt av det allmänna kostnadsläget och inflationen.

Totalavkastningen i Folksam Liv uppgick till 2,6 procent (–4,3), Folksam Tjänstepension till 3,3 procent (0), KPA Tjänstepensionsförsäkring 3,3 procent (–4,5). Solvensgraden i Folksam Liv uppgift till 188 (195). Konsolideringsgraden i Folksam Sak uppgick till 183 (194).

– Folksams starka balansräkningar ger oss kraft i en tid med många utmaningar. Folksams affärsplaner ligger fast och vi fortsätter på den inslagna riktningen i vårt arbete med att utveckla verksamheten och skapa en tryggare vardag för våra kunder, säger Ylva Wessén vd och koncernchef i en kommentar.

Den höga inflationen har påverkat Folksams driftskostnader och skadekostnader negativt. De högre driftskostnaderna är primärt drivna av en inflationsvärdesäkring på mer än 10 procent av förmånsbestämda pensioner för Folksams medarbetare.

Skadekostnaderna i Folksam Sak ökade markant under perioden, dels på grund av högre kostnader för utförda reparationer, dels som följd av högre inflationsförväntningar vilket ökar vår förväntade kostnad för framtida skadeutbetalningar. Sistnämnda effekt blir extra tydlig för försäkringar där ersättningen är knuten till prisbasbeloppet.

Under kvartalet har Folksam skapat nya samarbeten och fördjupat befintliga relationer. Ett exempel är att Collectum gav Folksam fortsatt förtroende inom tjänstepensionsområdet ITP som valbart inom traditionell tjänstepension.

Folksams vision är att kunderna ska känna sig trygga i en hållbar värld och kundernas trygghet är centralt i allt arbete. Det kommer bland annat till uttryck i att Folksamgruppens förvaltade kapital placeras med god riskspridning för att uppnå en stabil och god avkastning.

Läs mer i den bifogade delårsöversikten.

Folksamgruppens pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på