God avkastning till våra kunder under ett utmanande år

Det totala förvaltade kapitalet, inklusive fondförsäkringstillgångar, uppgick till 823 miljarder kronor, en uppgång med 12 procent jämfört med föregående år. Kapitalavkastningen i Folksam Liv moderföretag uppgick till 8,2 procent, i Folksam Tjänstepension till 8,1 procent och i KPA Tjänstepensionsförsäkring till 7,6 procent.

Nyckeltal 2023 2022 2021
Premier 71 923 63 693 61 093
Förvaltat kapital 581 820 526 756 556 341
Fondförsäkringstillgångar 241 169 209 189 242 541
Folksam Liv solvensgrad 190 185 194
Folksam Sak konsolideringsgrad 192 187 203
Folksam Tjänstepension solvensgrad 204 213 (nov-dec 2022)
KPA Tjänstepensionsförsäkring solvensgrad 232 234 204
Avkastning
Folksam Liv 8,2 -7,0 12,4
5-års genomsnitt 5,5
Folksam Tjänstepension 8,1 1,2 (nov-dec 2022)
KPA Tjänstepensionsförsäkring 7,6 -7,8 13,7
Folksam Sak 5,8 -2,3 7,8
Återbäringsränta Genomsnittlig (2019 – 2023)
Folksam Liv 5,0
Folksam Tjänstepension 5,5

Ylva Wesséns kommenterar:

– Folksams finansiella ställning är fortsatt stark och kapitalavkastningen är god. Trots oroliga tider har vi på Folksam stått starka och funnits där för våra kunder när de behövt oss som mest. Vi har också framgångsrikt förvaltat våra kunders kapital och skapat en god avkastning på deras sparande.

Det totala förvaltade kapitalet, inklusive fondförsäkringstillgångar, uppgick till 823 miljarder kronor, en uppgång med 12 procent jämfört med föregående år. Kapitalavkastningen i Folksam Liv moderföretag uppgick till 8,2 procent, i Folksam Tjänstepension till 8,1 procent och i KPA Tjänstepensionsförsäkring till 7,6 procent.

Fastigheter är ett tillgångsslag som har gått sämre under året. I Heimstaden Bostad, har avkastningen påverkats negativt ungefär i linje med övriga fastighetstillgångar därtill har aktierna värderats ned under fjärde kvartalet. Värdet av Folksamgruppens innehav i Heimstaden Bostad låg vid årets utgång 7,5 procent under det sammanlagda anskaffningsvärdet.

Den finansiella ställningen är fortsatt mycket stark inom både Liv-gruppen och Sak-gruppen. Konsolideringsgraden i moderföretaget Folksam Sak har stärkts ytterligare under kvartalet och uppgick till 192 procent vid årets slut. I moderföretaget Folksam Liv uppgick solvensgraden till 190 procent, i Folksam Tjänstepension till 204 procent och i KPA Tjänstepensionsförsäkring till 232 procent.

Viktiga händelser under året har varit fusionen av tjänstepensionsföretag inom KPA, att Folksam fått förnyat förtroende inom ITP samt ett antal samarbeten som har inletts eller förstärks som exempelvis med Vision, Saco och Svenska Ridsportförbundet. Tillsammans med LO har en ny och förbättrad sjuk- och efterlevandeförsäkring samt en ny barnförsäkring lanserats till samtliga förbund.

2024 kommer Folksamgruppen fortsatt fokusera på ett antal större affärs- och infrastrukturförflyttningar som ska bidra både till långsiktig effektivisering och möjliggöra ökad digitalisering och kundnytta. Att stärka lönsamheten och få ner skadekostnaderna kommer vara ett annat fokus under 2024.

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på