Folksams årsrapporter för 2023

Folksamgruppen publicerar årsredovisningar för Folksam ömsesidig livförsäkring, Folksam ömsesidig sakförsäkring 2023 och Folksamgruppens års- och hållbarhetsrapport för 2023. Den senare innehåller en summering av året avseende viktiga händelser och finansiell ställning samt hela hållbarhetsredovisningen.

Därtill publiceras årsredovisningarna för dotterföretagen Folksam Tjänstepension, Folksam Fondförsäkring, Folksam LO Tjänstepension, KPA, KPA Pensionsservice, KPA Tjänstepensionsförsäkring och Tre Kronor.

Ylva Wessén, vd och koncernchef för Folksamgruppen, kommenterar:

– Folksamgruppen har förvaltat våra kunders kapital och skapat en god avkastning trots oroliga tider i omvärlden. Folksamgruppens totala premievolym uppgick till 72 miljarder kronor för helåret 2023 och totalt förvaltat kapital uppgick till 823 miljarder kronor, inklusive fondförsäkringstillgångar, en uppgång med 12 procent jämfört med föregående år.

Hon fortsätter:

– Under året fortsatte vi även att utveckla vårt hållbarhetsarbete och bland annat investerat i en fond som fokuserar på att utveckla storskalig infrastruktur inom förnybar energi och är mörkgrön enligt EU:s klassificeringssystem. Ett annat exempel är vår investering i Världsbankens första trafiksäkerhetsobligation som kommer att bidra till att öka kunskapen kring trafiksäkerhet i utvecklingsländer. Därtill har vi under året löpande arbetat med de företag som vi har investerat i för att påverka dem att bli mer hållbara. Detta har vi bland annat gjort genom dialog och uppföljning av deras ansvar för klimat och miljö, mänskliga rättigheter och antikorruption. Det finns fler exempel att läsa om i års- och hållbarhetsrapporten.

Års- och hållbarhetsrapporten är publicerad på folksam.se och på IR-sidorna på folksam.se

Folksams pressavdelning
+46 8-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på