Bokslutskommuniké 2012

Bra utgångsläge för framtiden
– 2012 var året då Folksam befäste sin position som stabil en aktör inom försäkring och sparande. Vårt engagemang för det som våra kunder tycker är viktigt fortsätter och med ytterligare ett starkt år bakom oss har vi ett bra utgångsläge inför framtiden, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam.
Premieintäkterna ökade under 2012 med knappt sex procent till totalt 35,2 miljarder kronor. Totalavkastning under perioden var 7,0 procent för Folksam Liv och 7,2 procent för KPA Pension. Kundägandet är i fokus och Folksam Sak beslutade under året att betala ut återbäring till kunderna.

Folksam totalt Helår 2012 Helår 2011 Helår 2010
Premier, Mkr (1) 35 226 33 263 30 496
Förvaltat kapital, Mkr (2) 280 973 252 653 235 070
  varav svenska aktier 39 432 33 501 39 535
  varav fastigheter 18 627 15 900 14 353
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3) 62 224 48 416 49 593
Folksam Liv (moderbolaget)
Premieinkomst, Mkr 7 547 7 130 6 339
Solvensgrad, % 144 134 158
Totalavkastning, % 7,0 6,5 8,7
Återbäringsränta Liv1, % 4,5 5,7 5,5
Kollektiv konsolidering Liv1, % 118,0 115,3 115,2
Återbäringsränta Liv2, % (4) 6,0 11,0 9,6
Kollektiv konsolidering Liv2, % (4) 116,1 116,9 120,6
KPA Pensionsförsäkring
Premieinkomst, Mkr 7 713 6 664 6 335
Solvensgrad, % 150 143 186
Totalavkastning, % 7,2 5,6 8,2
Avkastningsränta, % 7,2 5,5 8,3
Kollektiv konsolidering, % 100 100 100
Folksam Sak (koncernen)
Premieintäkt, Mkr 10 286 9 362 8 822
Totalkostnadsprocent 102 104 100
Konsolideringsgrad, % 117,1 106,8 101,3
Konsolideringsgrad, %, Moderbolaget 143,3 121,5 110,4

(1)Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring
(2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i KP-Pensionsstiftelse. Per Q1 2012 har även tillgångar i Svenska lärarfonder samt Aktia Försäkring Ab tillkommit. Under 2012 har överlåtelse av förvaltningsrätten av Folksam LO Fonder skett till Robur. Historiken är justerad för jämförbarhet.
(3) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
(4) Kooperativ tjänstepension

Folksam totalt
Folksam är kundägt och omfattar de två moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag. I rapporten redovisas moderbolaget Folksam Liv, KPA Pension samt koncernen Folksam Sak. Under rubriken Folksam totalt inkluderas moderbolagen och samtliga dotterföretag med de justeringar som framgår av fotnoterna under tabellen.

Varumärket Folksam har stärkts och kundundersökningar visar ett ökat gillande. Samtidigt har relationerna med våra samarbetspartner utvecklats. En framgångsrik kapitalförvaltning har bidragit till en god avkastning som stärkt den finansiella ställningen i Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag. Kundägandet är i fokus och Folksam Sak beslutade under året att betala ut återbäring till kunderna.

Folksams negativa kostnadstrend avseende både skade- och driftkostnader fortsätter. Ett antal åtgärder är vidtagna vilka förväntas få effekt med början under 2013.

Över en femårsperiod har KPA Pensions och Folksam Livs kunder fått en genomsnittlig årlig avkastning på 7,9 respektive 6,6 procent. Det tål att jämföras med alla andra sparformer på marknaden.

Folksam Liv
Under 2012 ökar premieinkomsten för Folksam Liv med 417 miljoner kronor jämfört med föregående år till 7 547 (7 130) miljoner kronor.

Premievolymen inom traditionell försäkring har genom uthålligt starka nyckeltal och breddad distribution vuxit kraftigt. Tillväxten inom fondförsäkring har fortsatt och erbjudandeutveckling av fondutbudet till kunderna är en viktig framgångsfaktor.

Folksams satsning på individuella tjänstepensioner blir tillsammans med arbetet att bli ett valbart bolag i ITP-valet, de stora satsningar på pensionsområdet under 2013.

För helåret 2012 redovisar Folksam Liv en totalavkastning på 7,0 (6,5) procent. Det som främst bidragit positivt är avkastningen på aktier samt minskad ränteskillnad mellan bostads- och statsobligationer.

Solvensgraden uppgår till 144 (134) procent.

Vid årsskiftet 2012 uppgick den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension (Liv 2) till 116,1 (116,9) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 118,0 (115,3) procent.

Väsentliga händelser
Renodlingen av bolagsstrukturen med fokus på försäkring och pensionssparande fortsatte under 2012. Förvaltningsrätten av Folksam LO fonder överläts i oktober till Swedbank Robur. Genom att renodla och överlåta förvaltningsrätten till fonderna kan Folksam helt och fullt företräda kunderna vid rådgivning.

KPA Pension
Under 2012 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 1 049 miljoner kronor jämfört med föregående år till 7 713 (6 664) miljoner kronor. Den kraftiga ökningen beror på att fler personer antingen aktivt eller som förvalsalternativ valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL.

För helåret 2012 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 7,2 (5,6) procent.

KPA Pension använder avkastningsränta som för helåret 2012 uppgick till 7,2 (5,5) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut efter varje kvartal till spararnas konton. Därför är konsolideringen alltid 100 procent.

Solvensgraden uppgår till 150 (143) procent.

Väsentliga händelser
KPA Pension blev först i pensionsbranschen i Sverige med att uppnå säkerhetscertifieringen ISO 27001 strax före årsskiftet. Det är objektiv internationell kvalitetsstämpel där ledningssystemen har granskats och godkänts av Det Norske Veritas (DNV).

Folksam Sak
Under 2012 ökade premieintäkterna i koncernen med knappt tio procent till totalt 10 286 (9 362) miljoner kronor.

Tillväxten inom skadeförsäkring fortsätter och genom förvärvet av Folksam Skadeförsäkring Ab (Aktia Skadeförsäkring Ab) i Finland börjar den nordiska plattformen etableras. Framförallt inom bilförsäkring men även inom andra områden har fortsatt fokus på helkunder och distribution genom banksamarbete bidragit till ökande bestånd. Inom sjuk- och olycksfall ökar bestånden med en relativt stabil premieintäkt.

Genom det goda resultatet har konsolideringsgraden i moderbolaget stärkts ytterligare och uppgår till 143,3 (121,5) procent. Mot bakgrund av den starka finansiella ställningen lanserar Folksam Sak ett återbäringsprogram med första utbetalning 2013.

Totalkostnadsprocenten har sjunkit jämfört med samma period 2012 till 102 (104) procent.

Rensat för effekten av ränteförändringar, som påverkar avsättningen för skadelivräntor, har de underliggande skadekostnaderna ökat jämfört med föregående år.

Väsentliga händelser
I början av 2012 tillträddes 51 procent av Folksam Skadeförsäkring Ab (Aktia Skadeförsäkring Ab).

Under tredje kvartalet 2012 avtalades om att förvärva SalusAnsvar AB med dotterbolag från DNB Nor AS. Tillträdet skedde den sista januari 2013.

Folksam Sak stärker genom förvärvet av SalusAnsvar AB och dotterföretaget Förenade Liv (förvärvades av Folksam Liv i december 2012) sin marknadsposition i syfte att tillhandahålla samlade erbjudanden med personriskförsäkring.

Denna rapport har inte varit föremål för granskning av revisorer. De reviderade årsredovisningarna publiceras 25 mars.

För ytterligare information:
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-27 20 40

Eller skicka e-post