Delårsöversikt januari-juni 2017

Förbättringsarbetet fortsätter
Den världsekonomiska konjunkturen ser ljusare ut och viktiga bedömare har justerat upp sina tillväxtprognoser, inte minst för Sverige. Men det finns många och stora frågetecken, såväl ekonomiskt som politiskt. Den amerikanske presidenten Donald Trumps vägval i amerikanska och utrikespolitiska frågor samt Storbritanniens förhandlingar om sitt EU-utträde är två sådana.

Folksamgruppens totala premievolym växer med åtta procent till drygt 33 miljarder kronor under det första halvåret.
Den huvudsakliga tillväxten kommer från kollektivavtalade tjänstepensioner, medan premieflödena i övrig livförsäkring är mer stabila. Även sakförsäkringsverksamheten växer något. I april 2017 höjde vi återbäringsräntan för tjänstepensionsverksamheten från fem till sex procent. Det är den fortsatt goda avkastningen som gör att vi kan känna oss trygga med att höja återbäringsräntan.

Vi har under den senaste perioden arbetat mycket med förbättringar i vardagen, precis som tidigare aviserat. Förberedelserna
för de många nya regelverken fortsätter. Vi är mitt uppe i en översyn av hur vi i framtiden ska samverka med våra förmedlare och hur många de ska vara. I april lanserade vi nya och mer användarvänliga ”Mina sidor”, vilket är ett viktigt steg i vår digitala förflyttning.

Perioden har också kännetecknats av omfattande arbete med upphandlingar inom det fackliga området. Förenade Liv-kunderna TCO-förbunden Unionen och Vision valde tyvärr andra försäkringsgivare än Folksam, vilket ger effekt på Folksamgruppens premieinflöden från 2018 och framåt. Samtidigt har en rad andra kunder valt Folksam, däribland Trafik och järnväg, Försäkringstjänstemännen (FTF), Sveriges universitetslärare (SULF), Musikerförbundet och Teaterförbundet. Med Lärarförsäkringar har vi kommit överens om att göra en så kallad beståndsöverlåtelse från Förenade Liv till Folksam. Införlivningen av Förenade Liv fortsätter och har i övrigt tagit viktiga steg framåt.

Arbetet med att vara en ansvarsfull investerare och ägare fortsätter. Våra köp av gröna obligationer närmar sig etappmålet tolv miljarder kronor. Här är naturligtvis investeringen i samband med Världsbankens emission viktig. Ett annat mål är att öka fastighetstillgångarna med tio miljarder kronor. Efter periodens två fastighetsförvärv har vi nu passerat sju miljarder kronor i investeringar sedan vi satte upp detta mål.

Jag är stolt över Folksam. Jag är stolt över våra medarbetare som bidrar till det stora engagemanget för våra kunder. Som ett kundägt företag måste vi vara lite bättre, lite helare och lite renare. Därför fortsätter arbetet som vi har startat på flera håll med att se över processer, regler, samarbeten och att hela tiden leva som vi lär. Målet är tydligt: Vi ska ha branschens mest nöjda kunder.

Jens Henriksson
Vd och koncernchef

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-772 66 60

Eller skicka e-post