Delårsrapport januari-mars 2012

Stark början på året
– Genom att vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om fortsätter Folksams starka affärsutveckling, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam. Under första kvartalet fortsatte tillväxten av total premievolym samtidigt som den finansiella styrkan förbättrades ytterligare. Det förvaltade kapitalet växte med 19 miljarder och uppgick den sista mars till 304 miljarder kronor. Totalavkastning för perioden var 1,2 procent för Folksam Liv och 1,4 procent för KPA Pension (totalavkastning över fem år).

Folksam totalt Kv1 2012 2011 Kv1 2011 2010
Premier, Mkr (1) 15 520 33 263 13 684 30 496
Förvaltat kapital, Mkr (2) 303 950 285 106 275 408 268 170
varav svenska aktier 59 967 49 931 60 907 57 759
varav fastigheter 15 958 15 900 14 533 14 353
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3) 58 718 48 416 49 153 49 593
         
Folksam Liv (moderbolaget)        
Premieinkomst, Mkr 2 237 7 130 2 038 6 339
Solvensgrad, % 141 134 156 158
Totalavkastning, % 1,2 6,5 1,2 8,7
Återbäringsränta Liv1, % (4) 4,5 5,7 6,0 5,5
Kollektiv konsolidering Liv1, % 115,4 115,3 114,8 115,2
         
Återbäringsränta Liv2, %  (4) 11,0 11,0 11,0 9,6
Kollektiv konsolidering Liv2, % 113,9 116,9 119,6 120,6
         
KPA Pensionförsäkring        
Premieinkomst, Mkr 6 168 6 664 5 324 6 335
Solvensgrad, % 155 143 183 186
Totalavkastning, % 1,4 5,6 0,4 8,2
Avkastningsränta, % (4) 1,5 5,5 0,3 8,3
Kollektiv konsolidering, % 100 100 100 100
         
Folksam Sak (koncernen)        
Premieintäkt, Mkr 2 453 9 362 n/a 8 822
Totalkostnadsprocent 97 104 n/a 100
Konsolideringsgrad, % 114,3 106,8 n/a 101,6

1) Omfattar premieintäkter i skadeförsäkring, premieinkomst i traditionell livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring
2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar med avdrag för värdet av dotterbolag, samt tillägg för förvaltat kapital i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, Folksam LO Fond och Svenska Lärarfonder
3. Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken
4. Periodens genomsnitt

Folksam totalt
Folksam är kundägt och omfattar de två moderföretagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag. I rapporten redovisas moderbolaget Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv), KPA Pensionsförsäkring AB (KPA Pension) samt koncernen Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak). Under rubriken Folksam totalt inkluderas moderbolagen och samtliga dotterföretag med de justeringar som framgår av fotnoterna under tabellen. Rapporten har inte varit föremål för granskning av Folksams revisorer.

Samtliga Folksams bolag fortsätter att visa goda resultat. Tillväxten i både total premievolym och förvaltat kapital var stark under första kvartalet. Folksams finansiella styrka har medgett två stora fastighetsinvesteringar under första delen av 2012. I mitten av januari förvärvade KPA Pension 700 hyreslägenheter av Staffanstorp kommun för 545 miljoner kronor. I slutet av april förvärvades (KPA Pension 70 procent och Folksam Liv 30 procent) den internationellt uppmärksammade kontorsfastigheten Kungsbrohuset av Jernhusen för drygt 2,1 miljarder kronor.

Folksam Liv
För första kvartalet 2012 ökar premieinkomsten för Folksam Liv med 199 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 2 237 (2 038) miljoner kronor. Den positiva utvecklingen är bland annat en följd den ökade efterfrågan på traditionell livförsäkring.
Under första kvartalet redovisar Folksam Liv en totalavkastning på 1,2 (1,2) procent. Solvensgraden uppgår till 141 (156) procent.
Från och med 1 maj, 2012 justerar Folksam Liv återbäringsräntan för premiebestämd kooperativ tjänstepension (Liv2) från 11 procent till 6 procent. För övrig verksamhet i Folksam Liv behålls återbäringsräntan för traditionellt försäkringssparande (Liv 1) oförändrad på 4,5 procent.

Den 31 mars 2012 uppgår den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension i Folksam Liv till 113,9 (119,6) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 115,4 (114,8) procent.

Det helägda dotterföretaget Folksam Fondförsäkring Ab förvärvade den 2 januari fondförsäkringsbeståndet i Svenska Lärarfonder av Skandia. Samtidigt sålde Svenska Lärarförsäkringar fondbolaget Svenska Lärarfonder Ab till Folksam Fondförsäkring Ab.

I en avsiktsförklaring mellan det delägda dotterföretaget Folksam LO Pension och Swedbank Robur från i mitten av april överlåts förvaltningsrätten till de fyra fonderna Folksam LO Sverige, Folksam LO Västfonden, Folksam LO Obligation och Folksam LO Världen.

KPA Pension
För första kvartalet 2012 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 844 miljoner kronor jämnfört med samma period föregående år, 6 168 (5 324) miljoner kronor. Den kraftiga ökningen beror i huvudsak på att fler personer antingen aktivt eller som trygghetsalternativ har valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL.

Den tydliga säsongseffekten i premievolymen beror på att en stor del av premieinbetalningarna inom avtalspensionen KAP-KL sker under första kvartalet.

För första kvartalet 2012 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 1,4 (0,4) procent. Solvensgraden uppgår till 155 (183) procent.

KPA Pension använder avkastningsränta som första kvartalet 2012 uppgick till 1,5 (0,3) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procent.

Folksam Sak
Folksams stärkta kunderbjudande inom sakförsäkring ger resultat. Den positiva utvecklingen av premievolymen under årets första månader är en kombination av en fortsatt tillväxt i dotterbolagen, ökad företagsförsäljning samt vissa premiejusteringar.

Totalkostnadsprocenten förbättrades jämfört med 2011. Sänkningen beror på en kombination av premiejusteringar, minskade försäkringsersättningar till följd av den mildare vintern samt engångseffekter. Trots den mildare vintern finns det anledning att fortsätta bevaka skadekostnadsutvecklingen.

Konsolideringsgraden fortsätter upp, 114,3 procent. Mot bakgrund av den starka finansiella ställningen planerar Folksam Sak för ett återbäringsprogram med start 2013.

Som en del av den nordiska expansionsstrategin förvärvades den 29 februari 51 procent av Aktia Skadeförsäkring Ab. Aktia omsätter ca 70 miljoner euro och är huvdsakligen verksamt inom kustområdet i Finland.

Den 1 februari såldes värdepappersbolaget Folksam Spar Ab till Indecap Ab. Samtidigt förvärvades 20 procent av Indecap Ab.

För ytterligare information:
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-27 20 40

Eller skicka e-post