Delårsrapport januari-mars 2013

Stark inledning på året
– Tack vare att vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om fortsätter Folksams framgångar, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam. Folksams stärkta kunderbjudande fortsätter ge resultat. Den totala premievolymen ökar med sex procent jämfört med samma period föregående år. Under första kvartalet ökade det förvaltade kapitalet med 14 miljarder och uppgick den sista mars till 295 miljarder kronor. Totalavkastning under perioden var 2,3 procent för Folksam Liv och 2,2 procent för KPA Pension.

Folksam totalt Kv 1 2013 Helår 2012 Kv 1 2012 Helår 2011
Premier, Mkr (1) 16 422 35 226 15 520 33 263
Förvaltat kapital, Mkr (2) 294 751 280 973 267 361 252 653
   varav svenska aktier 45 474 39 432 36 912 33 501
   varav fastigheter 18 554 18 627 15 958 15 900
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3) 69 802 62 224 58 718 48 416
         
Folksam Liv (moderbolaget)        
Premieinkomst, Mkr 2 002 7 547 2 237 7 130
Solvensgrad, % 150 144 141 134
Totalavkastning, % 2,3 7,0 1,2 6,5
Återbäringsränta Liv1, % 4,5 4,5 4,5 5,7
Kollektiv konsolidering Liv1, % 119,9 118,0 115,4 115,3
         
Återbäringsränta Liv2, % (4) 6,0 6,0 11,0 11,0
Kollektiv konsolidering Liv2, % (4) 116,8 116,1 113,9 116,9
         
KPA Pensionsförsäkring        
Premieinkomst, Mkr 6 807 7 713 6 168 6 664
Solvensgrad, % 160 150 155 143
Totalavkastning, % 2,2 7,2 1,4 5,6
Avkastningsränta, % 2,2 7,2 1,5 5,5
Kollektiv konsolidering, % 100 100 100 100
         
Folksam Sak (koncernen)        
Premieintäkt, Mkr 2 629 10 286 2 453 9 362
Totalkostnadsprocent 99 102 97 104
Konsolideringsgrad, % 122,5 117,1 114,3 106,8
         
Konsolideringsgrad, %, Moderbolaget 153,5 143,3 132,1 121,5

(1)Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring
(2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i KP-Pensionsstiftelse. Per Q1 2012 har tillgångar i Svenska lärarfonder samt Aktia Försäkring Ab tillkommit. Under 2012 har överlåtelse av förvaltningsrätten av Folksam LO Fonder skett till Robur. Historiken är justerad för jämförbarhet. Per Q1 2013 har tillgångar i SalusAnsvar tillkommit.
(3) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
(4) Kooperativ tjänstepension

Folksam
Folksam är kundägt och omfattar de två moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag. I rapporten redovisas moderbolaget Folksam Liv, KPA Pension samt koncernen Folksam Sak. I tabellen under rubriken Folksam totalt inkluderas moderbolagen och samtliga dotterföretag med de justeringar som framgår av fotnoterna under tabellen.

Folksam Liv
För första kvartalet 2013 minskar premieinkomsten för Folksam Liv med 235 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 2 002 (2 237) miljoner kronor. Minskningen är i linje med förväntningarna då första kvartalet 2012 var extraordinärt starkt på grund av höga inflöden från Söderberg & Partner.

Folksams satsning på tjänstepension fortsätter vara framgångsrikt. De ökade volymerna driver främst försäljningen inom fondförsäkring.

Under första kvartalet redovisar Folksam Liv en totalavkastning på 2,3 (1,2) procent.

Den generella börsuppgången i kombination med Swedbanks starka utveckling är det som främst bidragit positivt. Avkastningen på räntebärande tillgångar blev svag till följd av stigande räntor under kvartalet.

Solvensgraden fortsätter stärkas och uppgår till 150 (141) procent.

Den 31 mars 2013 uppgår den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension i Folksam Liv till 116,8 (113,9) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 119,9 (115,4) procent.

Väsentliga händelser
Från och med 1 april, 2013 höjde Folksam Liv återbäringsräntan på traditionellt pensionssparande från 4,5 procent till 5,0 procent före skatt och avgifter. Återbäringsräntan för kooperativ tjänstepension lämnas oförändrad på 6,0 procent.

Folksam Liv har utsetts till årets livbolag av tidningen Risk & Försäkring samt för andra året i rad i Söderberg & Partners trafikljusrapport.

KPA Pension
För första kvartalet 2013 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 639 miljoner kronor jämnfört med samma period föregående år, 6 807 (6 168) miljoner kronor. Den kraftiga ökningen beror i huvudsak på att fler personer antingen aktivt eller som trygghetsalternativ har valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL.

Den tydliga säsongseffekten i premievolymen beror på att en stor del av premieinbetalningarna inom avtalspensionen KAP-KL sker under första kvartalet.

För första kvartalet 2013 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 2,2 (1,4) procent. Solvensgraden uppgår till 160 (155) procent.

KPA Pension använder avkastningsränta som första kvartalet 2013 uppgick till 2,2 (1,5) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procentVäsentliga händelser

KPA Pensionservice avtalade om att förvärva aktierna i SPP Liv Pensionstjänst AB, där SPP Kommun ingår. Det betyder att SPP:s kommunala pensionsadministration samt ett mindre kommunalt försäkringsbestånd övergår till KPA Pension. Tillträde sker senast under tredje kvartalet 2013.

Folksam Sak
Folksams stärkta kunderbjudande inom sakförsäkring fortsätter ge resultat. Den positiva utvecklingen av premievolymen under årets första månader är en kombination av en fortsatt tillväxt inom personförsäkring samt vissa premiejusteringar.

Totalkostnadsprocenten förbättrades jämfört med helåret 2012 men är högre jämfört med samma period förra året. Ökningen avser skadekostnaderna och återfinns främst inom motorförsäkring.

Folksams kostnadsfokus fortsätter och ett antal åtgärder är vidtagna vilka förväntas få effekt under 2013, bland annat sker en översyn av skadekostnaderna.

Genom det goda resultatet har konsolideringsgraden i moderbolaget stärkts ytterligare och uppgår till 153,5 (132,1) procent. Siffran ligger över målnivån och är exklusive reservering för återbäring 2014.

Ingen reservering har skett för ökade kostnader till följd av förvärvsbeskattning av tjänster från SOS International A/S.

Väsentliga händelser
Folksam Sak tillträde SalusAnsvar 31 januari och ett integrationsprojekt är initierat.

För ytterligare information:
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-27 20 40

Eller skicka e-post