Delårsrapport januari-juni 2012

 Fortsatt stark tillväxt
– Genom att vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om fortsätter Folksams goda affärsutveckling, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam. Vi har en stark premietillväxt i samtliga Folksams bolag, samtidigt som den finansiella styrkan fortsätter att förbättras. Det förvaltade kapitalet växte med 23 miljarder och uppgick den sista juni till 308 miljarder kronor. Totalavkastning under perioden var 2,9 procent för Folksam Liv och 2,7 procent för KPA Pension.

Folksam totalt Jan-Jun 2012 Jan-Jun 2011 Helår 2011 Helår 2010
Premier, Mkr (1) 23 099 21 468 33 263 30 496
Förvaltat kapital, Mkr (2) 308 356 281 366 285 106 268 170
varav svenska aktier 53 485 60 337 49 931 57 759
varav fastigheter 17 010 15 715 15 900 14 353
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3) 58 260 50 921 48 416 49 593
Folksam Liv (moderbolaget)        
Premieinkomst, Mkr 4 171 3 786 7 130 6 339
Solvensgrad, %  140 150 134 158
Totalavkastning, % 2,9 3,7 6,5 8,7
Återbäringsränta Liv1, % (4) 4,5 6,0 5,7 5,5
Kollektiv konsolidering Liv1, %  116,1 115,4 115,3 115,2
         
Återbäringsränta Liv2, %  (4) 9,3 11,0 11,0 9,6
Kollektiv konsolidering Liv2, % 114,4 118,2 116,9 120,6
KPA Pensionförsäkring        
Premieinkomst, Mkr 6 860 5 880 6 664 6 335
Solvensgrad, %  150 171 143 186
Totalavkastning, % 2,7 2,6 5,6 8,2
Avkastningsränta, % (4) 2,7 2,5 5,5 8,3
Kollektiv konsolidering, % 100 100 100 100
Folksam Sak (koncernen)        
Premieintäkt, Mkr 5 063 4 609 9 362 8 822
Totalkostnadsprocent 101 103 104 100
Konsolideringsgrad, % 118,1 109,0 106,8 101,3
Konsolideringsgrad moderbolaget, % 139,7 118,3 123,5 110,4

1) Omfattar premieintäkter i skadeförsäkring, premieinkomst i traditionell livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring
2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar med avdrag för värdet av dotterbolag, samt tillägg för förvaltat kapital i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, Folksam LO Fond, Aktia och Svenska Lärarfonder
3) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken
4) Periodens genomsnitt

Folksam totalt
Folksam är kundägt och omfattar de två moderföretagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag. I rapporten redovisas moderbolaget Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv), KPA Pensionsförsäkring AB (KPA Pension) samt koncernen Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak). Under rubriken Folksam totalt inkluderas moderbolagen och samtliga dotterföretag med de justeringar som framgår av fotnoterna under tabellen.

Samtliga Folksams bolag fortsätter att visa goda resultat. Distributionen via förmedlare ökar och i samtliga kanaler växer premievolymen stadigt, både inom traditionell försäkring och fondförsäkring.

Framgångarna på tjänstepensionsmarknaden fortsätter och på kryssmarknaden (avtalspension) har Folksam nära en fjärdedel av premieinkomsten, främst inom avtalsområdena KAP-KL och SAF-LO.

Inom sakförsäkring har Folksam en stabil position på hushållsmarknaden och genom förvärvet av Aktia under 2012 utvecklas den nordiska strategin. Distribution via bankassurans och samarbeten ökar.

Folksams finansiella styrka har medgett tre viktiga fastighetsinvesteringar under första delen av 2012. I mitten av januari förvärvade KPA Pension 700 hyreslägenheter av Staffanstorp kommun för 545 miljoner kronor. I slutet av april förvärvades (KPA Pension 70 procent och Folksam Liv 30 procent) den internationellt uppmärksammade kontorsfastigheten Kungsbrohuset av Jernhusen för drygt 2,1 miljarder kronor. I mitten av juni förvärvade Folksam Sak den prisbelönta fastigheten Katsan 1. Byggnaden är en del av det expansiva Skanstullområdet och har en tydlig miljöprofil.

Folksam Liv
För första halvåret 2012 ökar premieinkomsten för Folksam Liv med 385 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 4 171 (3 786) miljoner kronor. Den positiva utvecklingen är bland annat en följd av ökad nyteckning samt flytt av individuell livförsäkring.

I moderbolaget förbättrades resultatet före bokslutsdispositioner och skatt till
6 354 (-2 194) miljoner kronor. Förbättringen förklaras av positiv kapitalavkastning och att den långa diskonteringsräntan stigit under perioden.

För första halvåret redovisar Folksam Liv en totalavkastning på 2.9 (3,7) procent. Det som främst bidragit positivt är aktieinnehaven, samt god avkastning på fastighets- och alternativa placeringar.

Solvensgraden uppgår till 140 (150) procent.

Från och med 1 maj, 2012 justerar Folksam Liv återbäringsräntan för premiebestämd kooperativ tjänstepension (Liv2) från 11 procent till 6 procent. Periodens genomsnittliga återbäringsränta för Liv 2 hamnar därför på 9,3 procent. För övrig verksamhet i Folksam Liv behålls återbäringsräntan för traditionellt försäkringssparande (Liv 1) oförändrad på 4,5 procent.

Den 30 juni 2012 uppgår den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension (Liv 2) till 114,4 (118,2) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 116,1 (115,4) procent.

Det helägda dotterföretaget Folksam Fondförsäkring AB förvärvade i januari fondförsäkringsbeståndet i Svenska Lärarfonder av Skandia. Samtidigt sålde Svenska Lärarförsäkringar fondbolaget Svenska Lärarfonder AB till Folksam Fondförsäkring AB.

Enligt en avsiktsförklaring mellan det delägda dotterföretaget Folksam LO Fond AB och Swedbank Robur ska förhandlingar föras med syfte att förvaltningsrätten till de fyra fonderna Folksam LO Sverige, Folksam LO Västfonden, Folksam LO Obligation och Folksam LO Världen överlåts till Swedbank Robur. Totalt omfattar de fyra fonderna ca 36 miljarder kronor. Förhandlingarna väntas slutföras under andra halvåret 2012. En eventuell överlåtelse förutsätter Finansinspektionens och eventuellt andra berörda myndigheters godkännande.

KPA Pension
För första halvåret 2012 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 980 miljoner kronor jämnfört med samma period föregående år, 6 860 (5 880) miljoner kronor. Den kraftiga ökningen beror i huvudsak på att fler personer antingen aktivt eller som trygghetsalternativ har valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL.

Den tydliga säsongseffekten i premievolymen beror på att en stor del av premieinbetalningarna inom avtalspensionen KAP-KL sker under första kvartalet.

För första halvåret 2012 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 2,7 (2,5) procent. Solvensgraden uppgår till 150 (171) procent.

KPA Pension använder avkastningsränta som första halvåret 2012 uppgick till 2,7 (2,5) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procent.

Folksam Sak
Folksams stärkta kunderbjudande inom sakförsäkring ger resultat. Premieintäkterna i koncernen är upp 10 procent jämfört med samma period förra året 5 063 (4 609) miljoner kronor. Den positiva utvecklingen är en kombination av premiejusteringar, ökade bestånd och förvärvet av Aktia.

Koncernens resultat före skatt uppgick till 1 323 (1 087) miljoner kronor för första halvåret. Resultatförbättringen beror i huvudsak på god avkastning på kapitalet.

Totalkostnadsprocenten är ner jämfört med samma period 2011 till 101 (103) procent. Förbättringen beror till största delen på att premievolymen har ökat mer än drifts- och skadekostnader. Den mildare vintern 2012 har en positiv effekt samtidigt som Folksam har fortsatt fokus på skadekostnadsutvecklingen.

Genom det goda resultatet har konsolideringsgraden i moderbolaget stärkts ytterligare och uppgick till 140 (118) procent. Mot bakgrund av den starka finansiella ställningen planerar Folksam Sak för ett återbäringsprogram med start 2013.

Som en del av den nordiska expansionsstrategin förvärvades den 29 februari 51 procent av Aktia Skadeförsäkring Ab. Aktia omsätter cirka 70 miljoner euro och är huvdsakligen verksamt inom kustområdet i Finland.

Kompletta rapporter för Folksam Sak och Folksam Liv
https://nyhetsrum.folksam.se/ir/reports/

För ytterligare information:
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-27 20 40

Eller skicka e-post