Delårsrapport januari-september 2012

Befäst finansiell styrka
– Genom att vi engagerar oss i det som våra kunder bryr sig om fortsätter Folksams goda affärsutveckling, säger Anders Sundström, koncernchef Folksam. Samtliga Folksams bolag växer med kundernas behov, samtidigt som den finansiella styrkan fortsätter att förbättras. Det förvaltade kapitalet växte med 31 miljarder och uppgick den sista september till 316 miljarder kronor. Totalavkastning under perioden var 5,6 procent för Folksam Liv och 5,5 procent för KPA Pension.

Folksam totalt jan-sep 2012 jan-sep 2011 helår 2011 helår 2010
Premier, Mkr (1) 28 876 27 451 33 263 30 496
Förvaltat kapital, Mkr (2) 316 186 274 591 285 106 268 170
varav svenska aktier 56 685 47 060 49 931 57 759
varav fastigheter 18 160 15 865 15 900 14 353
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3) 60 445 45 135 48 416 49 593
         
Folksam Liv (moderbolaget)        
Premieinkomst, Mkr 5 775 5 473 7 130 6 339
Solvensgrad, % 141 131 134 158
Totalavkastning, % 5,6 2,7 6,5 8,7
Återbäringsränta Liv1, % (4) 4,5 6,0 5,7 5,5
Kollektiv konsolidering Liv1, % 117,6 112,4 115,3 115,2
         
Återbäringsränta Liv2, % (4) 8,2 11,0 11,0 9,6
Kollektiv konsolidering Liv2, % 116,0 114,9 116,9 120,6
         
KPA Pensionförsäkring        
Premieinkomst, Mkr 7 156 6 168 6 664 6 335
Solvensgrad, % 144 140 143 186
Totalavkastning, % 5,5 1,9 5,6 8,2
Avkastningsränta, % (4) 5,5 1,9 5,5 8,3
Kollektiv konsolidering, % 100 100 100 100
         
Folksam Sak (koncernen)        
Premieintäkt, Mkr 7 686 7 028 9 362 8 822
Totalkostnadsprocent 102 103 104 100
Konsolideringsgrad, % 121,6 105,9 106,8 101,3
         
Konsolideringskapital moderbolaget, Mkr 11 836 9 574 10 072 8 821
Konsolideringsgrad moderbolaget, % 144,5 114,3 121,5 110,4

1) Omfattar premieintäkter i skadeförsäkring, premieinkomst i traditionell livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring
2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar med avdrag för värdet av dotterbolag, samt tillägg för förvaltat kapital i Konsumentkooperationens pensionsstiftelse, Folksam LO Fond,Svenska Lärarfonder och Aktia
3) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken
4) Periodens genomsnitt

Folksam totalt
Folksam är kundägt och omfattar de två moderföretagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag. I rapporten redovisas moderbolaget Folksam ömsesidig livförsäkring (Folksam Liv), KPA Pensionsförsäkring AB (KPA Pension) samt koncernen Folksam ömsesidig sakförsäkring (Folksam Sak). Under rubriken Folksam totalt inkluderas moderbolagen och samtliga dotterföretag med de justeringar som framgår av fotnoterna under tabellen.

Samtliga Folksams bolag fortsätter att visa goda resultat. De totala premieintäkterna ökade med drygt 1,4 miljarder kronor jämfört med samma period förra året. Genom att erbjuda moderna försäkringslösningar som är lätta att förstå har Folksam med dotterbolag en stark organisk tillväxt och en stabil position både på liv- och sakmarknaden. Distributionen via förmedlare och bankassurans ökar samtidigt som volymen i våra egna kanaler växer.

Folksams negativa kostnadstrend för både skade- och driftskostnader fortsätter. Ett antal åtgärder är vidtagna vilka förväntas få effekt under 2013.

Den finansiella styrkan medger att Folksam Sak lanserar ett återbäringsprogram med start 2013 om totalt 220 miljoner kronor.

Som en del i strategin att bredda kundbasen, och bli hela Sveriges försäkringsbolag, samt växa med kundernas behov på den nordiska försäkringsmarknaden har två viktiga förvärv genomförts under 2012. I början av året förvärvades 51 procent av Aktia skadeförsäkring som i huvudsak är verksamt inom kustområdet i Finland. Ett avtal har tecknades med norska DNB om att förvärva SalusAnsvar. Förvärvet stärker Folksams position på den svenska marknaden, inte minst i kundgrupperna tjänstemän och akademiker.

Folksam Liv
Under de första tre kvartalen 2012 ökar premieinkomsten för Folksam Liv med 302 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år till 5 775 (5 473) miljoner kronor.

För de första nio månaderna 2012 redovisar Folksam Liv en totalavkastning på 5,6 (2,7) procent. Det som främst bidragit positivt är avkastningen på aktier samt minskad ränteskillnad mellan bostads- och statsobligationer.

Solvensgraden uppgår till 141 (131) procent.

Den 30 september 2012 uppgick den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension (Liv 2) till 116,0 (114,9) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 117,6 (112,4) procent.

Det av Folksam Liv delägda dotterföretaget Folksam LO Fond AB har överlåtit förvaltningsrätten till de fyra fonderna Folksam LO Sverige, Folksam LO Västfonden, Folksam LO Obligation och Folksam LO Världen till Swedbank Robur. Finansinspektionen godkände affären den 21 september och tillträdet skedde den 26 oktober.

KPA Pension
Under de första tre kvartalen 2012 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 988 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år till 7 156 (6 168) miljoner kronor. Den kraftiga ökningen beror i huvudsak på att fler personer antingen aktivt eller som trygghetsalternativ har valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL.

För de första nio månaderna 2012 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 5,5 (1,9) procent. Solvensgraden uppgår till 144 (140) procent.

KPA Pension använder avkastningsränta som efter tre kvartal 2012 uppgick till 5,5 (1,9) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procent.

Folksam Sak
Premieintäkterna i koncernen är upp 9 procent jämfört med samma period förra året 7 686 (7 028) miljoner kronor. Den positiva utvecklingen beror primärt på premiejusteringar men även en viss beståndsökning inom företag.

Totalkostnadsprocenten är ner jämfört med samma period 2011 till 102 (103) procent. Nedgången är missvisande och rensat för effekten av ränteförändringar, som påverkar avsättningen för skadelivräntor, har de underliggande skadekostnaderna ökat jämfört med föregående år. Ett antal åtgärder är vidtagna vilka förväntas få effekt under 2013. Även den negativa trenden för driftskostnader fortsätter och innebär ett ökat fokus på intern kostnadskontroll.

Genom det goda resultatet har konsolideringsgraden i moderbolaget stärkts ytterligare och uppgår till 144,5 (114,3) procent.

Mot bakgrund av den starka finansiella ställningen lanserar Folksam Sak ett återbäringsprogram med start 2013. Den 1 november beslutade styrelsen i Folksam Sak om en återbäring om 220 miljoner kronor vilket reducerar konsolideringsgraden under kvartal 4, 2012. Utbetalning sker 2013.

Folksam Sak har tecknat ett avtal med DNB om att förvärva SalusAnsvar AB för cirka 480 miljoner kronor. Förvärvet stärker Folkams position på den svenska försäkringsmarknaden, inte minst i kundgrupperna tjänstemän och akademiker. SalusAnsvar distribuerar i dag Folksams hem- och bilförsäkringar via Folksam Saks dotterbolag Svenska Konsumentförsäkringar.

För ytterligare information:
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80

Kontakt

För pressrelaterade frågor vänligen kontakta vår pressjour på telefon
08-27 20 40

Eller skicka e-post