KPA Pension och Folksam köper obligation från Stockholms stad för två miljarder kronor

KPA Pension och Folksam, som ingår i Folksamgruppen, investerar två miljarder kronor i en obligation för att bidra till byggandet av ett hållbart Stockholm. Genom förvärvet vill Folksamgruppen uppmärksamma betydelsen av att planera och bygga städer och samhällen som är inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Samtidigt bidrar affären till målsättningen att ge kunderna en god riskjusterad avkastning.

Stockholm är en av Europas snabbast växande storstäder. År 2040 förväntas staden ha 1,3 miljoner invånare och den har ambitionen att samtidigt vara en fossilbränslefri stad. Utan att äventyra förutsättningarna för framtida generationer ska Stockholm växa med människan som utgångspunkt och med respekt för naturens gränser. För Folksamgruppen är köpet av obligationen ett led i strategin att investera för en hållbar utveckling.

– Jag är mycket glad över att vi på det här sättet kan bidra till Stockholms stads mål att bygga en hållbar stad inför framtiden. Det ligger väl i linje med vår vision att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld, samtidigt som det bidrar till målet att skapa en konkurrenskraftig avkastning för dem. Vi vill uppmärksamma FN:s utvecklingsmål nummer 11 som handlar om hållbara städer och samhällen. Affären är samtidigt ett exempel på hur vi som pensions- och försäkringsaktör kan bidra i kommunernas omställning till hållbara städer, säger Jens Henriksson, vd och koncernchef i Folksamgruppen.

Stockholms befolkningstillväxt ställer krav på investeringar för att möta det ökade behovet av bostäder, infrastruktur och nödvändiga samhällsfunktioner inom ramen för en hållbart växande stad.

  • Staden gör stora investeringar för att möjliggöra byggnation av nya energieffektiva bostäder i ett flertal nya stadsutvecklingsområden.
  • Stockholm investerar både för att skapa nya och förbättra utnyttjandet av existerande park- och grönytor. De har många viktiga funktioner i en hållbar stad som rekreationsområden, de sänker temperaturen vid varmt väder och minskar risken för översvämningar.
  • Den förväntade ökningen av antalet barn och ungdomar ökar behovet av investeringar i skolor och förskolor. Att möta den unga befolkningens behov av utbildning är centralt för ett hållbart Stockholm.
  • Staden investerar för att öka framkomligheten genom miljöanpassade transportalternativ. Goda förutsättningar för fotgängare och cyklister är en viktig del i att minska de fossila utsläppen och säkra ett hållbart transportsystem. Staden investerar även i laddstationer för att möta den ökande användningen av eldrivna fordon i Stockholm.
  • Ett nytt avloppsreningsverk kommer att fördubbla kapaciteten i stadens avloppsrening och täcka stadens behov fram till 2040. Med modern reningsteknik kan utsläpp av kväve och fosfor minskas med 40 respektive 33 procent, samtidigt som en större mängd föroreningar och mikroplaster kan filtreras bort.

Investeringen fördelar sig enligt följande: KPA Pension 1000 miljoner kronor, Folksam Liv 900 miljoner kronor, Folksam Sak 100 miljoner kronor.

För ytterligare information:

Michael Kjeller, chef Kapitalförvaltning Folksamgruppen 0708-31 53 21

Christian Hall, investerarrelationer Folksamgruppen, 0724-68 70 60

Följ oss på