Folksamgruppen – Fortsatt affärsutveckling i fokus

Vårt fokus på att utveckla Folksamgruppens affär fortsätter. Inte minst när det gäller hur vi möter våra kunder, men också på effektivisering. Regelverksarbetet vrids om från implementering till optimering.

Det är en fantastisk resa Folksam har gjort de senaste åren. Vi har verkligen moderniserat och konsoliderat. Nu går vi in i en fas där vårt fokus på effektivisering och optimering stärks. Fokus affär. Fokus kostnad. Allt för att uppnå vår vision. Att våra kunder skall känna sig trygga i en hållbar värld.

Den totala premievolymen uppgick under årets första tre kvartal till 44 007 (41 357) miljoner kronor, en ökning med 6 procent. Den huvudsakliga tillväxten fortsätter att komma från kollektivavtalade tjänstepensioner, och framför allt dotterföretaget KPA Pension. Inom sakförsäkringsverksamheten låg premieintäkterna i nivå med förra året. Totalavkastningen var god för våra bolag främst till följd av högre avkastning från aktieportföljerna.

Vi fortsätter att investera i gröna obligationer. Det är en viktig del av Folksamgruppens hållbarhetsarbete. I oktober nådde vi målet om minst 25 miljarder i investerat belopp och befäste därmed vår position som en globalt ledande aktör. Det innebär att gröna obligationer utgör sex procent av det totala kapitalet vi förvaltar. Sedan vi satte upp målet har marknaden för gröna obligationer och vad som ofta kallas hållbara obligationer utvecklats enormt och det är glädjande att vi varit med och bidragit. Vi är i den här marknaden för att stanna och är mycket förväntansfulla och entusiastiska inför fortsättningen.

Världsekonomin fortsätter sin stabila tillväxt men det finns tydliga tecken på att tillväxten planat ut och vi rör oss mot en avmattning. Den internationella valutafonden IMF:s BNP-prognoser, knappt fyra procent i tillväxt både 2018 och 2019, har nyligen justerats ned något. Världen står fortsatt inför många politiskt tuffa utmaningar. Stigande handelsbarriärer är nu ett faktum.

En hög effektivitet i organisationen leder i slutänden till lägre premier och bättre villkor för våra kunder och ägare. Den nya organisationen som sjösattes i april, med två tydliga affärsområden, Liv och Sak underlättar effektiviseringsarbetet genom en tydlig ansvarsfördelning. Även om mycket sker löpande, har vi höjt växeln ytterligare efter sommaren. Regelverksarbetet vrids om från att implementera till att optimera, från reaktivt till proaktivt. En viktig del av detta är att vi så långt som möjligt ersätter konsulter med interna resurser och nu växlar vi över på allvar.

Vi har också ett tydligt fokus på att öka affärsvolymen. Vi vill stärka trenden att fler kunder söker sig till oss för att vi kan erbjuda det de behöver – trygghet. Lanseringen av produkten Privatpension som gjordes i början av året är en del av detta. Det är en traditionell försäkring som främst riktar sig mot våra drygt en miljon kunder i åldrarna 25 till 55 år som idag saknar sparande.

I juli kom promemorian om en ny tjänstepensionsreglering. Förslaget innebär att försäkringsföretag som bedriver tjänstepensionsverksamhet kan välja att lämna försäkringsregleringen och omvandla sig till tjänstepensionsföretag. Då huvuddelen av Folksam Liv med dotterbolags verksamhet är inom tjänstepensionsområdet kommer valet av bolagsform vara av stor strategisk betydelse för Folksam. Vi fortsätter att analysera förslaget och följer regleringsutvecklingen för att sedan kunna fatta kloka beslut om den framtida inriktningen.

Vi har mycket kvar att göra för att utveckla Folksamgruppen. I grunden handlar det om att öka tryggheten för våra kunder. Vi gläds åt det faktum att de är nöjda med oss och stannar allt längre samtidigt som vi har en tydlig målbild om vad vi vill uppnå i ett längre perspektiv.

Jens Henriksson

Vd och koncernchef

Översikt Folksamgruppen

jan-sep 2018 jan-sep 2017 Helår 2017 Helår 2016
Folksam kundindex (FKI) % 74 (7) 79 78 79
Premier, Mkr (1) 44 007 41 357 49 939 47 023
Förvaltat kapital, Mkr (2,3,4 ) 422 312 392 692 394 125 375 794
Fondförsäkringstillgångar, Mkr(3,4,5 ) 155 694 137 347 139 632 124 042
Antal heltidstjänster (6) 3 736 3 722 3 716 3 731

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar från sparare i fondförsäkring i samtliga tio försäkringsbolag.
2) Konsumentkooperationens pensionsstiftelse ingår ej.
3) Avser vid periodens slut.
4) Tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterföretag.
5) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.

6) Baserad på betald tid under perioden.

7) Ny mätmetod som medför lägre numerärt värde. Utfallet för perioden januari till september 2018 är likvärdigt med utfallet för helåret 2017. I det nya FKI-mätetalet ingår inte partner och företag, utan bara privat- och individmarknad.

Väsentliga händelser

• Folksam lanserade den nya produkten Privatpension. Det är en traditionell försäkring som riktar sig främst mot Folksams drygt en miljon kunder i åldrarna 25 till 55 år som idag saknar sparande.

• Folksamgruppen förvärvade i ett exklusivt förfarande obligationer som Världsbanken (IBRD) gav ut till ett värde av 350 miljoner amerikanska dollar eller knappt 2,8 miljarder kronor.

• KPA Pension toppar för sjunde året i rad listan över pensionsbranschens mest hållbara varumärken och Folksam placerar sig på en andraplats i försäkringsbranschen i Sustainable Brand Index stora undersökning.

• KPA Pensionsförsäkring anpassade från och med den 29 mars 2018 den garanterade räntenivån för premiebestämd traditionell försäkring från 0,75 procent till 0,50 procent före skatt och avgifter. Garantin beräknas på 85 procent på det belopp som betalas in.

• Folksamgruppen köpte gröna obligationer till ett värde av drygt tre miljarder kronor (400 miljoner amerikanska dollar) som Europeiska investeringsbanken gav ut. Det är Folksamgruppens hittills största enskilda förvärv.

• Finansinspektionen godkände överlåtelsen av Förenade Livs försäkringsbestånd till Folksam Sak och Folksam Liv. Överlåtelsen genomfördes per den 1 juni.

• Folksam Sak tecknade de 2 oktober avtal om att sälja sin ägarandel om 75 procent i Folksam Skadeförsäkring med verksamhet i Finland. Aktierna säljs till det finska försäkringsbolaget Fennia. Affären är villkorad av ett godkännande från finska myndigheter.

• Folksam LO Fondförsäkring passerade 100 miljarder kronor i fondförsäkringstillgångar.

Följ oss på