Policy för kollektiv konsolidering

Vi engagerar oss för att våra kunder ska känna sig trygga med sitt pensionssparande och sin pension. Därför är det viktigt att vi håller oss inom givna ramar för hur våra tillgångar förhåller sig till våra totala kundåtaganden, det vill säga vad vår kollektiva konsolidering är.

Folksam Livs policy för kollektiv konsolidering anger dessa ramar:

Kollektiv konsolideringsnivå

Kollektiv konsolidering räknas fram som tillgångar enligt marknadsvärde i förhållande till de totala åtagandena till våra kunder (summan av det högsta av tekniskt återköpsvärde, retrospektivreserv och prognosreserv för varje enskild försäkring). Ingen försäkring får räknas som tillgång.

Premiebestämd Traditionell livförsäkring med avkastningsgaranti och avtalad förmån

Den kollektiva konsolideringen ska ligga mellan 100 och 120 procent. Målnivån för den kollektiva konsolideringen är 112 procent.

Återbäringsräntan fastställs så att nivån ligger mellan 100 och 120 procent.

Fastställandet av återbäringsräntan görs i två steg:

  • En kalkylränta beräknas utifrån aktuell kollektiv konsolidering och förväntad avkastning. En utjämning mot målnivån ska ske över normalt 36 månader om kollektiv konsolidering ligger i intervallet 100-120 procent. Om kollektiv konsolidering överstiger 120 procent ska utjämning mot målnivån normalt ske över tolv månader på den överskjutande delen.
  • Återbäringsräntan väljs med kalkylräntan som utgångspunkt. I valet ska hänsyn även tas till utvecklingen på kapitalmarknaden, liksom andra faktorer som kan påverka den framtida kollektiva konsolideringsnivån.

Rätt till överföring av en försäkrings värde påverkar inte fördelningen av överskott.

Om behov uppstår har Folksam Liv möjlighet att tillämpa differentierad återbäringsränta med avseende på bland annat tecknandetidpunkt, premieinbetalningstidpunkt, duration, försäkringens art (tjänstepension eller övrig livförsäkring) eller rätt till överföring av försäkrings värde. Om en eller flera källor visar underskott ska även detta beaktas vid beräkningen.

Om den kollektiva konsolideringen överstiger den övre gränsen (120 procent) i mer än tolv månader ska en plan tas fram med syfte att återställa konsolideringen till en nivå inom intervallet inom tolv månader.

Om den kollektiva konsolideringen understiger den nedre gränsen (100 procent) i mer än sex månader ska en engångsreallokering ske inom arton månader. En engångsreallokering ska syfta till att den kollektiva konsolideringen når nivån 104 procent.

Vid en engångsreallokering ska

– retrospektivreserven minskas med viss andel i förhållande till aktuell eller tidigare retrospektivreserv. Andelen kan vara olika för olika bestånd.

– retrospektivreserven inte öka.

– tekniskt återköpsvärde inte förändras.

Principer för, och beslut om, engångsreallokering fattas av styrelsen.

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2020-08-28

  De allvarliga olyckorna i Järvsös bergscykelpark har skapat diskussion. Självklart innebär downhill en risk i och med hög hastighet i k...

2020-08-17

Ingen har väl undgått att media rapporterat om olyckor i samband med användning av elsparkcyklar. Vi på Folksam har tidigare studerat detta men...

2020-06-23

Just nu genomför vi på Folksam en undersökning om gravidas bilbältesanvändning tillsammans med Chalmers industriteknik. Undersökningen är ö...

Följ oss på