Policy för kollektiv konsolidering

Vi engagerar oss för att våra kunder ska känna sig trygga med sitt pensionssparande och sin pension. Därför är det viktigt att vi håller oss inom givna ramar för hur våra tillgångar förhåller sig till våra totala kundåtaganden, det vill säga vad vår kollektiva konsolidering är.

Folksam Livs policy för kollektiv konsolidering anger dessa ramar:

Kollektiv konsolideringsnivå

Kollektiv konsolidering räknas fram som tillgångar enligt marknadsvärde i förhållande till de totala åtagandena till våra kunder (summan av det högsta av tekniskt återköpsvärde, retrospektivreserv och prognosreserv för varje enskild försäkring). Ingen försäkring får räknas som tillgång.

Traditionell livförsäkring med avkastningsgaranti och avtalad förmån

Den kollektiva konsolideringen ska ligga mellan 95 och 120 procent. Målnivån för den kollektiva konsolideringen är 112 procent.

Återbäringsräntan fastställs så att nivån ligger mellan 95 och 120 procent.

Fastställandet av återbäringsräntan görs i två steg:

1)    En kalkylränta beräknas utifrån aktuell kollektiv konsolidering, förväntad avkastning och att en utjämning till målnivån ska ske över normalt tre år.

2)    Återbäringsräntan väljs med kalkylräntan som utgångspunkt. I valet ska hänsyn även tas till utvecklingen på kapitalmarknaden, liksom andra faktorer som kan påverka den framtida kollektiva konsolideringsnivån.

Om den kollektiva konsolideringen överstiger den övre gränsen (120 procent) eller understiger den nedre gränsen (95 procent), ska en plan tas fram med syfte att återställa konsolideringen till en nivå inom intervallet inom 36 månader. Om återställande sker genom reallokering ska den syfta till att den kollektiva konsolideringen når nivån 104 procent.

Återbäringsräntan omprövas en gång i månaden och dess nivå beslutas av Folksam Livs verkställande direktör.

Senaste inläggen i sociala medier

Facebook

Twitter

Folksams bloggar

2018-05-28

  Var:  Haymarket, Stockholm När:  15 maj 2018 Hur många:  Cirka 50 personer Vad beslutades:  Vanliga stämmofrågor. Flera nya ledamöt...

2018-10-03

  Andelen överträdelser i årets studie har ökat sedan förra året. År 2017 var andelen överträdelser 52,7 procent och 2018 var motsvar...

Följ oss på