Bokslutskommuniké 2013

Bra ska bli bättre
– Vårt engagemang för det som kunderna bryr sig om fortsätter och har under 2013 rönt fler framgångar än någonsin säger Jens Henriksson, vd och koncernchef, Folksam. Folksam är Sveriges största försäkringsbolag.Vi växer inom alla områden samtidigt som kundlojaliteten stärks. Premieintäkterna ökade under 2013 med knappt 15 procent till totalt 40,3 miljarder kronor. Totalavkastning under perioden var 7,6 procent för Folksam Liv och 8,2 procent för KPA Pension. Vår ekonomisk styrka är förutsättningen när Folksam nu går in i en ny fas – en fas med fokus på modernisering, effektivisering och konsolidering.

Folksam totalt Helår 2013 Helår 2012 Helår 2011
Premier, Mkr (1) 40 438 35 226 33 263
Förvaltat kapital, Mkr (2) 304 299 275 380 252 653
  varav svenska aktier 47 071 37 598 33 501
  varav fastigheter 19 749 18 627 15 900
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3) 79 221 62 224 48 416
       
Folksam Liv (moderbolaget)      
Premieinkomst, Mkr 8 569 7 547 7 130
Solvensgrad, % 161 144 134
Totalavkastning, % 7,6 7,0 6,5
Återbäringsränta Liv1, % (5) 5,5 4,5 5,7
Kollektiv konsolidering Liv1, % 120,4 118,0 115,3
Återbäringsränta Liv2, % (4) (5) 6,0 6,0 11,0
Kollektiv konsolidering Liv2, % (4) 118,4 116,1 116,9
       
KPA Pensionförsäkring      
Premieinkomst, Mkr 9 889 7 713 6 664
Solvensgrad, % 172 150 143
Totalavkastning, % 8,2 7,2 5,6
Avkastningsränta, % 8,0 7,2 5,5
Kollektiv konsolidering, % 100 100 100
       
Folksam Sak (koncernen)      
Premieintäkt, Mkr 10 974 10 286 9 362
Totalkostnadsprocent 103 102 104
Konsolideringsgrad, % 127,9 116,5 106,8
Konsolideringsgrad, %, Moderbolaget 149,3 143,3 121,5

(1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring.
(2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i KP-Pensionsstiftelse. Per Q1 2012 har tillgångar i Svenska lärarfonder samt Aktia Försäkring Ab tillkommit. Under 2012 har överlåtelse av förvaltningsrättenav Folksam LO Fonder skett till Robur. Per Q1 2013 har tillgångar i SalusAnsvar tillkommit. Per Q4 2013 överläts förvaltningsrätten av fonder i Svenska Lärarfonder till DnB Asset Management. Historiken är justerad för jämförbarhet.
(3) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
(4) Kooperativ tjänstepension.
(5) Redovisad återbäringsränta avser årets genomsnitt.

Folksam totalt
Folksam är kundägt och omfattar de två moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag. I rapporten redovisas moderbolaget Folksam Liv, KPA Pension samt koncernen Folksam Sak. Under rubriken Folksam totalt inkluderas moderbolagen och samtliga dotterföretag med de justeringar som framgår av fotnoterna under tabellen.

Folksam är Sveriges största försäkringsbolag. Varumärket har stärkts och kunderna visar ett ökat gillande. Den totala premievolymen har under året ökat med 15 procent till 40,4 mdkr. Fokus på befintliga kunder är en framgångsfaktor. Relationen med våra samarbetspartner har utvecklats och vi gör fler affärer med våra individuella kunder. En framgångsrik kapitalförvaltning har bidragit till en god avkastning och stärkt den finansiella ställningen i Folksam Liv och Folksam Sak med dotterföretag.

Vår ekonomisk styrka är förutsättningen när Folksam nu går in i en ny fas – en fas med fokus på modernisering, effektivisering och konsolidering. Vi ska säkerställa att verksamheten och infrastrukturen, vare sig det gäller kompetens, system eller processer är så effektiv som möjligt och att god ordning och reda gäller. Vi ska fortsätta att leverera trygghet till våra kunder genom bra försäkringslösningar samtidigt som vi ska bli effektivare och hitta lösningar som är ännu bättre än de vi redan har.

Folksam Liv
Under 2013 ökar premieinkomsten för Folksam Liv med 14 procent eller 1 022 miljoner kronor jämfört med föregående år till 8 569 (7 547) miljoner kronor.

Folksams satsning på individuell tjänstepension är fortsatt framgångsrik. Uthålligt starka nyckeltal, breddad distribution samt ett fortsatt starkt intresse för traditionell livförsäkring med garanti, driver affär. Även tillväxten inom fondförsäkring har fortsatt och erbjudandeutveckling av fondutbudet till kunderna är en viktig framgångsfaktor.

För helåret 2013 redovisar Folksam Liv en totalavkastning på 7,6 (7,0) procent. Det som främst bidragit positivt är avkastningen på aktier.

Solvensgraden uppgår till 161 (144) procent.

Vid årsskiftet 2013 uppgick den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension (Liv 2) till 118,4 (116,1) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 120,4 (118,0) procent.

Väsentliga händelser
Folksam blir för andra året i rad utnämnt till årets livbolag i Söderberg & Partners trafikljusrapport.
Folksam blir ett valbart alternativ för traditionell försäkring inom avtalsområdet ITP

KPA Pension
Under 2013 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 28 procent eller 2 176 miljoner kronor jämfört med föregående år till 9 889 (7 713) miljoner kronor. Den kraftiga ökningen beror på att fler personer antingen aktivt eller som förvalsalternativ valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL samt en ökning av inlösenaffärer.

För helåret 2013 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 8,2 (7,2) procent.

KPA Pension använder avkastningsränta som för helåret 2013 uppgick till 8,0 (7,2) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut efter varje kvartal till spararnas konton. Därför är konsolideringen alltid 100 procent.

Solvensgraden uppgår till 172 (150) procent.

Väsentliga händelser
KPA Pension utses till det mest hållbara bolaget i finansbranschen 2013.
KPA Pension köper SPP Pensionstjänst.

Folksam Sak
Under 2013 ökade premieintäkterna i koncernen med knappt 7 procent till totalt 10 974 (10 286) miljoner kronor. Ökningen är en kombination av premiejusteringar, fler tecknade försäkringar samt ökad kundlojalitet.

Totalkostnadsprocenten försämrades jämfört med helåret 2012, 103 (102). I moderbolaget förbättrades totalkostnadsprocenten till 100 (102). Under 2013 har en översyn skett av reservsättningen med ökade avsättningar som följd samtidigt som livräntereserverna har sjunkit till följd av en stigande diskonteringsränta.

Genom det goda resultatet har konsolideringsgraden i moderbolaget stärkts ytterligare och uppgår till 149,3 (143,3) procent.

Väsentliga händelser
Integrationen av både kompetenser och försäkringsbestånd från SalusAnsvar är framgångsrik. Flera stora partnerkunder, framförallt SACO-förbund, är nu en del av Folksams erbjudande.
Hemförsäkring Stor fick högst betyg hos Konsumenternas Försäkringsbyrå.
Denna rapport har inte varit föremål för granskning av revisorer. De reviderade årsredovisningarna publiceras 17 mars.

För ytterligare information:
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80

Följ oss på