Delårsrapport januari-september 2013

Stark premietillväxt
– Folksams engagemang i det som kunderna bryr sig om ger resultat, säger Catrina Ingelstam, CFO Folksam. Vi växer inom alla områden samtidigt som kundlojaliteten stärks. Vi gläds också åt ett fortsatt starkt intresse för traditionell försäkring med garanti.
Den totala premievolymen ökar med nio procent jämfört med samma period föregående år. Under de tre första kvartalen 2013 ökar det förvaltade kapitalet med 18 miljarder och uppgick den 30 september till 299 miljarder kronor. Totalavkastning under perioden var 3,5 procent för Folksam Liv och 4,2 procent för KPA Pension.

Folksam totalt jan-sep 2013 2012 jan-sep 2012 2011
Premier, Mkr (1) 31 467 35 226 28 876 33 263
Förvaltat kapital, Mkr (2) 298 750 280 973 278 699 252 653
varav svenska aktier 44 853 39 432 37 371 33 501
varav fastigheter 19 016 18 627 18 160 15 900
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3) 74 391 62 224 60 445 48 416
         
Folksam Liv (moderbolaget)        
Premieinkomst, Mkr 5 942 7 547 5 775 7 130
Solvensgrad, % 162 144 141 134
Totalavkastning, % 3,5 7,0 5,6 6,5
Återbäringsränta Liv1, % (5) 5,5 4,5 4,5 5,7
Kollektiv konsolidering Liv1, % 117,3 118,0 117,6 115,3
         
Återbäringsränta Liv2, % (4) (5) 6,0 6,0 8,2 11,0
Kollektiv konsolidering Liv2, % (4) 115,3 116,1 116,0 116,9
         
KPA Pensionförsäkring        
Premieinkomst, Mkr 8 399 7 713 7 156 6 664
Solvensgrad, % 180 150 144 143
Totalavkastning, % 4,2 7,2 5,5 5,6
Avkastningsränta, % 4,1 7,2 5,5 5,5
Kollektiv konsolidering, % (6) 100 100 100 100
         
Folksam Sak (koncernen)        
Premieintäkt, Mkr 8 224 10 286 7 686 9 362
Totalkostnadsprocent 94 102 102 104
Konsolideringsgrad, % 122,2 116,5 121,6 106,8
Konsolideringsgrad, %, Moderbolaget 148,7 143,3 144,5 121,5

(1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring
(2) 30 september Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i KP-Pensionsstiftelse. Historiken är justerad för jämförbarhet. Under 2012 har tillgångar i Svenska lärarfonder samt Folksam Skadeförsäkring tillkommit. Under 2012 har överlåtelse av förvaltningsrätten av Folksam LO Fonder skett till Robur. Under 2013 har tillgångar i SalusAnsvar tillkommit.
(3) 30 september Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
(4) Kooperativ tjänstepension
(5) Redovisad återbäringsränta avser årets genomsnitt.
(6) KPA Pensions konsolidering är alltid 100 procent

Folksam

Folksam är kundägt och omfattar de två moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag. I rapporten redovisas moderbolaget Folksam Liv, KPA Pension samt koncernen Folksam Sak. I tabellen under rubriken Folksam totalt inkluderas moderbolagen och samtliga dotterföretag med de justeringar som framgår av fotnoterna under tabellen.

Folksam Liv

Första nio månaderna 2013 ökar premieinkomsten för Folksam Liv med 3 procent eller 167 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 5 942 (5 775) miljoner kronor. Framgångarna relaterar till Folksams satsning på tjänstepension samt ett fortsatt starkt intresse för traditionell livförsäkring med garanti.

Under perioden januari till september redovisar Folksam Liv en totalavkastning på 3,5 (5,6) procent. Det som främst bidragit är en mycket god avkastning på aktier samtidigt som stigande räntor fortsätter att påverka totalavkastningen negativt. Även fastigheter och alternativa placeringar har bidragit positivt under perioden.

Stigande räntor stärker solvensgraden som den sista september uppgår till 162 (141) procent.

Den 30 september 2013 uppgår den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension i Folksam Liv till 115,3 (116,0) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 117,3 (117,6) procent.

KPA Pension

De första tre kvartalen 2013 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 1 243 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 8 399 (7 156) miljoner kronor. Den kraftiga ökningen beror i huvudsak på att fler personer antingen aktivt eller som trygghetsalternativ har valt KPA Pension som sitt tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL samt ökade inlösenaffärer.

Under perioden januari till september 2013 redovisar KPA Pension en totalavkastning på 4,2 (5,5) procent. Solvensgraden uppgår till 180 (144) procent.

KPA Pension använder avkastningsränta som för perioden uppgick till 4,1 (5,5) procent. Avkastningsränta innebär att all avkastning fördelas ut direkt efter varje kvartal till spararnas konton. Därför blir konsolideringen alltid 100 procent

KPA Pensionsservice förvärv av SPP Pensionstjänst slutfördes under tredje kvartalet efter att Konkurrensverket godkännt affären.

Folksam Sak

Första nio månaderna 2013 ökar premieintäkten för Folksam Sak med 538 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år, 8 224 (7 686) miljoner kronor. Ökningen är en kombination av premiejusteringar och fler tecknade försäkringar. Beståndsutveckling är positiv inom såväl bil som villa/hem samtidigt som annulationsgraden sjunker.

Totalkostnadsprocenten förbättrades både jämfört med helåret 2012 och samma period förra året 94 (102). Skadekostnadsprocenten är ner kraftigt under perioden 75 (83) procent. Förbättringen förklaras delvis av positiva effekter från en stigande diskonteringsränta för livränteavsättningar men är också driven av att Folksams skadekostnadsprojekt ger effekt. Driftskostnadsprocenten är marginellt ner jämfört med samma period förra året och uppgår till 18 (19) procent.

Genom det goda resultatet har konsolideringsgraden i moderbolaget stärkts ytterligare och uppgår till 148,7 (144,5) procent.

För ytterligare information:
Catrina Ingelstam, CFO Folksam, telefon 0708-31 60 75
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80

Följ oss på