Folksams kommentar till statusrapporten från Forensic Risk Alliance

Vi har tagit del av rapporten och de slutsatser som Swedbanks styrelse och ledning drar av den statusrapport som FRA har lämnat. Den ger svar på många av de frågor som vi ställt. Det viktigaste är dock inte FRA:s statusrapport utan den gemensamma utredning som Finansinspektionen har startat ihop med de baltiska myndigheterna.

Penningtvätt är ett allvarligt samhällsproblem som bankerna själva inte kan lösa även om de spelar en avgörande roll. Bankernas roll är att upptäcka detta och rapportera till berörda myndigheter samt att se till att det hela tiden har en organisation och processer på plats som stämmer överens med lagens krav.

Statusrapporten ger oss svar på viktiga frågor. Enligt rapporten har Swedbank i maj 2017 avslutat de kunder som SVT:s Uppdrag granskning har tittat på och banken har rapporterat misstänkt penningtvätt till berörda myndigheter.

Det är bra att Swedbank fokuserar på att fortsätta att utveckla sitt arbete mot finansiell brottslighet.

Vi kommer att på Swedbanks stämma rösta för ansvarsfrihet för styrelsen och vd för 2018. Detta rekommenderas även av revisorerna.

Följ oss på