Retroaktiv lagstiftning kan göra rådgivning till lyxprodukt

Måndag 11 maj lämnade Svensk Försäkring in ett remissvar rörande regeringens promemoria om flyttavgifter för flytt av pensionssparande i fondförsäkring och depåförsäkring (Fi2020/01016/FPM). Folksam står bakom Svensk Försäkrings svar på remissen och lyfter här några knäckfrågor rörande flyttavgifterna.

Pensionssparande i fondförsäkring skiljer sig från vanligt fondsparande. Fondförsäkring är ett sparande med kollektiva försäkringsmoment som återbetalningsskydd eller efterlevandepension.

Regeringen har inte genomfört någon ingående analys av att pensionssparande i fondförsäkring har kollektiva försäkringsmoment. Folksam ger idag rådgivning till alla sina kunder och kostnaden för rådgivningen periodiseras över några år.

– För att även låg- och medelinkomsttagare ska kunna få rådgivning tas i rådgivningskostnaden för pensionsförsäkringen ofta ut över tid. Regeringens förslag riskerar att omkullkasta denna praxis, medan vi tycker att det är viktigt att rådgivning inte blir till en lyxvara bara för de som har råd, säger Anna-Karin Laurell, chef affärsområde Liv, Folksam.

Ett av promemorians förslag innebär att något avgiftsuttag inte ska få ske för kvarstående anskaffningskostnader vid flytt av fond- och depåförsäkring. Lagändringarna om av­gifts­uttag för administrationskostnader och anskaffnings kostnader föreslås tillämpas retroaktivt. Att förslaget föreslås få retroaktiv tillämpning innebär att förutsättningarna för nuvarande ersättningsmodeller kan ändras i efterhand och att kvarvarande försäkringstagare därmed kan få bära kostnader som annars skulle ha burits av den som flyttar sitt pensionssparande i fondförsäkring.

– Det ska vara lätt att flytta sin fondförsäkring. För Folksam är det viktigt att kostnader som härrör till dem som flyttar sin pensionsförsäkring i förtid inte vältras över på dem som är kvar i försäkringskollektivet. Det är oroande att förslaget föreslås gälla retroaktivt. Både den som tillhandahåller en försäkring och kunden måste veta vad som gäller från början och normalt sett ska retroaktiva regleringar undvikas, säger Anna-Karin Laurell.

Om lagstiftningsåtgärder behövs så bör mindre ingripande åtgärder än det föreslagna förbudet övervägas. I Svensk Försäkrings svar lyfts ett alternativt förslag som kan vara att ”trappa av” avgiftstaget under en period om till exempel fem år.

Finansinspektionen pekar i sitt remissvar på risken att kunderna erbjuds sämre rådgivning eller ingen rådgivning alls om försäkringsföretaget vid en flytt inte kan få ersättning för kvarvarande anskaffningskostnader för t.ex. rådgivning.

Att flytta sitt pensionskapital från Folksam kostar idag 400 kr. Om du vill flytta ditt kapital i förtid tas en procentuell avgift ut enligt en fallande trappa.

Följ oss på