78 procent av yrkeschaufförer kör för fort – sätter tempot för övriga trafikanter

För femte året i rad har Folksam undersökt hastigheten bland yrkesförare. Årets hastighetsmätningar visar att i hela 78 procent av alla mätningar har föraren kört för fort, hela 20 procentenheters ökning sedan mätningarna startade 2018. I Sverige skulle årligen fler än 70 liv räddas om hastighetsgränserna hölls.

Drygt 5000 fordons hastigheter har mätts på vägar i Storstockholm och på vissa sträckor i Uppsala. Studien omfattar olika biltyper med företagslogga; personbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar och bussar. I genomsnitt körde de undersökta bilarna 9 km/h över tillåten hastighet. Högst andel överträdelser mättes på vägar med 30 och 40 km/h i hastighetsbegränsning. Även andelen grova överträdelser, det vill säga fortkörningar över 10 km/h, har ökat sedan förra årets mätningar och står nu för drygt en fjärdedel av fortkörningarna.

– Det är alarmerande att vi ser en kraftig ökning vid årets hastighetsmätningar, särskilt alarmerande är att andelen överträdelser var högst på vägsträckor med 30 och 40 km/h i hastighetsbegränsning, där risken är störst att köra på oskyddade trafikanter som fotgängare och cyklister. Skulle alla hålla hastighetsgränserna skulle fler än 70 liv varje år kunna räddas i Sverige, säger Anders Kullgren, Forskningschef på Folksam.

Av de sju branscher som yrkestrafiken delades in i hade taxi högst andel överträdelser där 9 av 10 av de uppmätta taxibilarna körde över hastighetsbegränsningen. Även branscherna färdtjänst samt bud, transport och logistik är två branscher med hög andel överträdelser (82 procent). Bussbranschen visade lägst andel överträdelser, ändock med 51 procent överträdelser.

– Yrkeschaufförer utgör en stor del av trafiken på våra vägar och sätter ofta tempot för övriga trafikanter. Trots att Folksam mätt och rapporterat hastighetsmätningar under 5 års tid så har vi inte kunnat se någon förbättring genom åren, snarare tvärtom. Företagen har ett stort ansvar, där trafiksäkerhet är en ledningsfråga, ett exempel är realistiska körscheman, säger Anders Kullgren, forskningschef på Folksam.

Så kan andelen fortkörningar minskas:

– Införande av trafiksäkerhetskrav vid upphandling av transporter
– En ökad användning av tekniska stödsystem för hastighetsanpassning som exempelvis ISA-system som ger feedback till föraren om vilken hastighetsgräns som gäller
– Att fler företag verksamma med yrkestrafik blir certifierade med ISO 39001 vilket i våra mätningar visat sig lett till färre hastighetsöverträdelser (ISO 39001 är ett standardiserat ledningssystem för trafiksäkerhet)
– Rapportering av trafiksäkerhetsavtryck från företag

Bolagen med högst andel överträdelser var Taxi Stockholm (92 procent) och budbolagen Schenker (91 procent) och Best (90 procent). Bolagen med lägst andel överträdelser var bussbolagen Nobina och Keolis (44, respektive 47 procent), där båda bolagen kör åt Stockholms Lokaltrafik och har en ISO 39001 certifiering. ISO 39001-certifierade bolag visade generellt cirka 30 procent lägre andel fortkörning jämfört med icke-certifierade.

För mer information, kontakta Folksams pressavdelning:
08-27 20 40
press@folksam.se

Följ oss på