Solvens- och verksamhetsrapporter 2019 

Information om effekten av CoronavirusetFolksam efter räkenskapsåret 2019-12-31. Rapporterna avser Folksam Liv med dotterbolag och Folksam Sak med dotterbolag. 

Första kvartalet 2020 har präglats av pandemin som drabbat hela världen med kraft. Åtgärderna för att skydda människor och minska pandemins konsekvenser påverkar hela samhällsekonomin och många av Folksams samarbetspartner och kunder har drabbats hårt av krisen. 

Folksam står starkt i krisen
Folksam står fortsatt finansiellt starkt efter ett dramatiskt första kvartal. Nedanstående tabeller redogör för solvenskvoter per den 31 mars 2020 i jämförelse med den 31 december 2019. För övriga nyckeltal hänvisas till publicerad delårsöversikt för Folksam. 

 

Folksam Sak-gruppen       
Folksam Sak-grupp   2020-03-31  2019-12-31  Förändring 
Solvenskvot (SCR)  2,20  2,34  -6 % 
Folksam Sak, moderbolag       
Solvenskvot (SCR)  2,26  2,24  1 % 
Tre Kronor       
Solvenskvot (SCR)  1,89  1,94  -2 % 
Saco Folksam       
Solvenskvot (SCR)  1,34  1,59  -16 % 
Folksam Liv-gruppen       
Folksam Liv-grupp  2020-03-31  2019-12-31  Förändring 
Solvenskvot (SCR)  3,10  3,22  -4 % 
Folksam Liv, moderbolag       
Solvenskvot (SCR)  3,63  3,71  -2 % 
KPA Livförsäkring       
Solvenskvot (SCR)  3,04  3,10  -2 % 
Folksam Fondförsäkring       
Solvenskvot (SCR)  1,73  1,62  7 % 

 

Folksams finansiella styrka möjliggör, även vid fortsatt turbulens på finansmarknaderna, fokus på att med ett långsiktigt perspektiv fortsätta skapa värden för kunderna. Folksam följer löpande utvecklingen med anledning av Coronaviruset och den effekt det har på företagens och gruppernas finansiella ställning.

Finansinspektionen har sedan den 30 mars begärt en mera frekvent rapportering av solvenskvoten. Folksam Liv, Folksam Sak och Saco Folksam rapporterar därmed solvenskvoten veckovis och KPA Liv, Folksam Fondförsäkring och Tre Kronor rapporterar varannan vecka. 

Bakgrund/skäl till kompletterande information i samband med publiceringen av SFCR 

Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten (hädanefter ”EIOPA”) har via en rekommendation publicerad den 20 mars 20201 utlyst att rådande situation med Coronaviruset utgör en ”betydande förändring” i enlighet med Solvens II regelverkets bestämmelser. EIOPA vill därför att försäkringsföretag vid publicering av Solvens- och verksamhetsrapporten (SFCR) också publicerar relevant information om den effekt Coronaviruset haft på informationen som inkluderas i SFCR. 

Det är Folksams bedömning att EIOPA:s rekommendation främst innebär att företaget/gruppen bör komplettera SFCR med att upplysa om den effekt Coronaviruset haft på företagens och gruppen räkenskaper efter 2019-12-31. Uppgifterna i SFCR gällande räkenskapsår 2019 är fortsatt relevanta och uppdateras inte. Folksam lämnar upplysningarna via denna separata information vid publiceringen av Gemensam SFCR-rapport för Folksam Liv- respektive Folksam Sak-gruppen och hänvisar i övrigt till delårsöversikten, publicerad den 8 maj 2020

 

 

Följ oss på