Delår: Stabilt finansiellt läge i utmanande tider

Årets första kvartal har präglats av pandemin som drabbat hela världen med kraft. Åtgärderna för att skydda människor och minska pandemins konsekvenser påverkar hela samhällsekonomin och många av Folksamgruppens samarbetspartner och kunder har drabbats hårt av krisen.

Försäkringsverksamheten i Folksam växer

Folksamgruppens totala premievolym växte med 3,4 procent under det första kvartalet och uppgick till 25 miljarder kronor, jämfört med knappt 24 miljarder kronor under samma period föregående år. Premieintäkter inom Sak-bolagen växte med 6 procent och inom Liv-bolagen med 3 procent.

Det förvaltade kapitalet uppgick till 442 miljarder kronor, en minskning med 12,5 miljarder kronor mot sista kvartalet 2019. Minskningen förklaras av den negativa avkastningen under perioden och påverkas positivt av premieflödena i KPA Pensionsförsäkring. Totalavkastningen i Folksam Liv uppgick till -5,0 procent och i KPA Pensionsförsäkring till -5,8 procent under årets första kvartal.

Driftskostnaderna fortsätter att minska inom Folksamgruppen och totalkostnadsprocenten för Folksam Sak moderföretag uppgick till 96 procent, en förbättring med 4 procentenheter jämfört med motsvarande period föregående år.

Folksam står starkt i krisen

Folksam står fortsatt finansiellt starkt efter ett dramatiskt första kvartal. Folksam Saks konsolideringsgrad är 165 procent och solvensgraden för Folksam Liv är 155 procent.

Folksamgruppens finansiella styrka möjliggör, även vid fortsatt turbulens på finansmarknaderna, fokus på att med ett långsiktigt perspektiv fortsätta skapa värden för kunderna.

Hållbarhet rapporteras kvartalsvis

Med start i årets första rapport rapporterar Folksamgruppen hållbarhetsdata kvartalsvis. Det omfattar koldioxidavtryck för den egna verksamhet, koldioxidutsläpp från aktieportföljerna och energiförbrukningen i Folksamgruppens fastigheter. Detta är en del i arbetet i nettonollalliansen.

Ladda ned rapporten här nedan och se filmen

Ladda ned rapporten här nedan och se filmen nedan med Ylva Wessén, vd och koncernchef, Michael Kjeller, vice vd och chef Kapitalförvaltning och hållbarhet, Linn Edström Larsson, tf CFO och Karin Stenmar, hållbarhetschef, som summerar första kvartalet 2020, för Folksamgruppen.

För mer information:

Christina Sjölund, investerarrelationer Folksamgruppen, 070-831 67 43, christina.sjolund@folksam.se

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på