Folksam höjer återbäringsräntan till fem procent

Folksam Liv höjer återbäringsräntan i den traditionella livförsäkringen från fyra till fem procent. Ändringen träder i kraft från och med idag den första februari.

– Vårt engagemang för en god avkastning i dagens lågräntemiljö fortsätter att bära frukt. Därför är vi glada över att återigen kunna höja återbäringsräntan för våra kunder och fortsätta att verka för en långsiktigt stabil återbäringsränta, säger Karin af Klercker, chef Produktutveckling Folksam Liv.

Höjningen av återbäringsräntan från fyra till fem procent gäller från och med den första februari 2017. Ändringen är i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, som visar relationen mellan värdet på tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital, uppgick per den 30 november till 119 procent. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin af Klercker, chef Produktutveckling Folksam Liv, telefon 0734-39 33 46
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, telefon 0708-31 65 26

Så här fungerar Folksam Livs traditionella livförsäkring

Traditionell livförsäkring är en trygg och enkel sparform för långsiktigt sparande till pension. Den passar kunder som inte själva vill bestämma var pengarna ska investeras. Istället tar vi på Folksam hand om förvaltningen. Kunderna är garanterade ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har möjlighet till mer eftersom de också får dela på allt överskott.

Traditionell livförsäkring har dessutom en trygg garanti i botten som byggs upp av varje inbetalning (premie). För varje premie räknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut garantibeloppet använder vi antaganden om bland annat garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet.

  •  Våra kapitalförvaltare investerar kapitalet ansvarsfullt i en väl sammansatt portfölj som består av räntebärande placeringar, aktier, fastigheter och specialplaceringar.
  •  Eftersom Folksam Liv är kundägt går allt överskott tillbaka till våra kunder.
  •  Överskottet fördelas löpande till kundernas försäkringar genom bland annat återbäringsräntan. Fördelad återbäring är dock inte garanterad.
  •  Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ska fördelas rättvist över tid. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av kundens sparande över tiden. Läs mer om Folksams policy för överkottshantering på policy för kollektiv konsolidering.
  •  I samband med utbetalning, vanligtvis vid pensionering, får kunden den garanterade förmånen och det eventuella överskottet.
  • Återbäringsräntan kan variera över tid. Under den senaste fem åren, 2012– 2016, har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 6,1 procent (kooperativa tjänstepensioner 7,1 procent).

Folksam Liv i siffror (November 2016)

Folksam Liv har 1,5 miljoner försäkringsavtal och förvaltar drygt 172 miljarder kronor för sina kunders räkning

Solvensgrad: 163 procent
Solvensgraden är värdet av Folksams tillgångar i förhållande till värdet av de garanterade utbetalningarna vi lovat våra försäkringstagare.

Kollektiv konsolidering: 119 procent
Konsolideringsgraden är ett mått på värdet av Folksams tillgångar i förhållande till Folksams totala åtaganden, garanterade och ej garanterade, gentemot spararna.

Totalavkastning: 6,8 procent
Totalavkastning är Folksam Livs avkastning på investerat kapital, inklusive återinvesterade utdelningar.

Kapitalportföljens fördelning (September 2016):

Tillgångsslag Andel av portföljen (%)
Svenska aktier 14
Utländska aktier 18
Svenska räntebärande 56
Utländska räntebärande 3
Fastigheter 6
Specialplaceringar 3

För mer information om Folksam Livs traditionella livförsäkring, vänligen gå in på www.folksam.se.

Följ oss på