Folksam höjer återbäringsräntan till fyra procent

Folksam Liv höjer återbäringsräntan i den traditionella livförsäkringen från tre till fyra procent. Ändringen träder i kraft från och med idag den första november.

– Vi engagerar oss för en stabil återbäringsränta över tid till våra kunder. Trots de utmaningar som den låga marknadsräntan innebär har vi haft god avkastning under året och står fortsatt finansiellt starka. Därför känner vi oss trygga med den här höjningen, säger Karin af Klercker, chef Produktutveckling Folksam Liv.

Höjningen av återbäringsräntan från tre till fyra procent gäller från och med den första november 2016. Ändringen är i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden, som visar relationen mellan värdet på tillgångarna och kunders samlade försäkringskapital, uppgick den 30 september till 118 procent. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin af Klercker, chef Produktutveckling Folksam Liv, telefon 0734-39 33 46
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, telefon 0708-31 65 26

Fakta om Folksam Livs traditionella livförsäkring

  • Traditionell livförsäkring lämpar sig för långsiktigt pensionssparande och innebär att kunden ger Folksam förtroendet att förvalta kapitalet.
  • Våra experter investerar kapitalet ansvarsfullt i en väl sammansatt portfölj bestående av räntebärande placeringar, aktier, fastigheter och specialplaceringar.
  • Eftersom Folksam Liv är kundägt går allt överskott tillbaka till kunderna.
  • Överskottet fördelas löpande till våra kunder genom återbäringsräntan. Fördelad återbäring är dock inte garanterad.
  • Vår överskottshantering syftar till att jämna ut svängningarna på de finansiella marknaderna och kunna ge våra kunder en stabil återbäringsränta över tiden. Läs mer om vår konsolideringspolicy på policy för kollektiv konsolidering.
  • Traditionell livförsäkring har en trygg garanti i botten som byggs upp av varje inbetalning (premie). För varje premie beräknas ett garanterat utbetalningsbelopp på 85 procent av premien (för kollektivavtalade försäkringar kan garantierna skilja sig). För att räkna ut garantibeloppet använder vi antaganden om bland annat garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet.
  • I samband med utbetalning, vanligtvis vid pensionering, erhåller kunden den garanterade förmånen och det eventuella överskottet (den fördelade återbäringsräntan).
  • Vår traditionella livförsäkring har under den senaste femårsperiden 2011 till 2015 haft en genomsnittlig återbäringsränta på 6,2 procent.

Folksam Liv i siffror (September 2016)

Folksam Liv har 1,5 miljoner försäkringsavtal och förvaltar drygt 172 miljarder kronor för sina kunders räkning

Solvensgrad: 158 procent

Solvensgraden är värdet av Folksams tillgångar i förhållande till värdet av de garanterade utbetalningarna vi lovat våra försäkringstagare.

Kollektiv konsolidering: 118 procent

Konsolideringsgraden är ett mått på värdet av Folksams tillgångar i förhållande

till Folksams totala åtaganden, garanterade och ej garanterade, gentemot spararna.

Totalavkastning: 5,8 procent

Totalavkastning är Folksam Livs avkastning på investerat kapital, inklusive återinvesterade utdelningar.

Kapitalportöljens fördelning:

Tillgångsslag Andel av portföljen (%)
Svenska aktier 14
Utländska aktier 18
Svenska räntebärande 56
Utländska räntebärande 3
Fastigheter 6
Specialplaceringar 3

För mer information om Folksam Livs traditionella livförsäkring, vänligen gå in på www.folksam.se.

 

Följ oss på