Folksam höjer återbäringsräntan inom tjänstepensionsverksamheten till sex procent

Folksam Liv höjer återbäringsräntan i den traditionella livförsäkringen inom tjänstepensionsverksamheten från fem till sex procent. Ändringen trädde i kraft från och med den första april.

Under 2016 separerade Folksam Liv tillgångsportföljen i två delar, tjänstepensionsverksamhet respektive övrig livförsäkringsverksamhet, huvudsakligen för att förbereda sig för ny reglering inom tjänstepensionsområdet.

– Vi arbetar för en jämn och trygg återbäringsränta över tid. Den mycket goda avkastningen under 2016 och början av 2017, tillsammans med vår finansiella styrka, gör att vi nu känner oss trygga med att höja återbäringsräntan inom tjänstepensionsverksamheten. Det är naturligtvis glädjande att detta engagemang fortsätter att komma våra kunder till del i form av högre återbäringsränta och bättre pensioner, säger Karin af Klercker, chef Produktutveckling Folksam Liv.

Höjningen av återbäringsräntan från fem till sex procent gäller från och med den första april 2017. Ändringen är i linje med Folksams konsolideringspolicy. Den kollektiva konsolideringsgraden inom tjänstepensionsverksamheten uppgick per den 28 februari till 122 procent. Kollektiv konsolidering visar relationen mellan värdet på tillgångarna och kundernas samlade försäkringskapital. Återbäringsräntan är före skatt och avgifter.

Återbäringsräntan inom övrig livförsäkringsverksamhet kvarstår på fem procent.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin af Klercker, chef Produktutveckling Folksam Liv, telefon 0734-39 33 46
Juha Hartomaa, investerarrelationer Folksamgruppen, telefon 0708-31 65 26                

Så här fungerar Folksam Livs traditionella livförsäkring

Traditionell livförsäkring är en trygg och enkel sparform för långsiktigt sparande till pension. Den passar kunder som inte själva vill bestämma var pengarna ska investeras. Istället tar vi på Folksam hand om förvaltningen. Kunderna är garanterade ett visst belopp när det är dags för utbetalning, och har möjlighet till mer eftersom de också får dela på allt överskott.

Traditionell livförsäkring har dessutom en trygg garanti i botten som byggs upp av varje inbetalning (premie). För varje premie räknas ett garanterat utbetalningsbelopp. För att räkna ut garantibeloppet använder vi antaganden om bland annat garantiränta, avgifter, skatt och dödlighet.

  •  Våra kapitalförvaltare investerar kapitalet ansvarsfullt i väl sammansatta portföljer som består av räntebärande placeringar, aktier, fastigheter och specialplaceringar.
  •  Eftersom Folksam Liv är kundägt går allt överskott tillbaka till våra kunder.
  •  Överskottet fördelas löpande till kundernas försäkringar genom bland annat återbäringsräntan. Fördelad återbäring är dock inte garanterad.
  •  Återbäringsräntan kan vara högre eller lägre än avkastningen i kapitalförvaltningen, men ska fördelas rättvist över tid. Fördelen med fördelningen av överskott med återbäringsränta är att det ger en jämn och trygg utveckling av kundens sparande över tiden. Läs mer om Folksams policy för överkottshantering på Policy för kollektiv konsolidering.
  •  I samband med utbetalning, vanligtvis vid pensionering, får kunden den garanterade förmånen och det eventuella överskottet.
  • Återbäringsräntan kan variera över tid. Under de senaste fem åren, 2012– 2016, har den genomsnittliga återbäringsräntan varit 6,1 procent (kooperativa tjänstepensioner 7,1 procent).

Folksam Liv i siffror (per den 31 december 2016)

Folksam Liv har 1,5 miljoner försäkringsavtal och förvaltar drygt 176 miljarder kronor för sina kunders räkning.

Solvensgrad: 165 procent
Solvensgraden är värdet av Folksams tillgångar i förhållande till värdet av de garanterade utbetalningarna vi lovat våra försäkringstagare.

Kollektiv konsolidering, tjänstepensionsverksamhet: 121 procent
Kollektiv konsolidering, övrig livförsäkringsverksamhet: 119 procent
Konsolideringsgraden är ett mått på värdet av Folksams tillgångar i förhållande till Folksams totala åtaganden, garanterade och ej garanterade, gentemot spararna.

Totalavkastning: 8,4 procent,
varav tjänstepensionsverksamhet: 9,1 procent
varav övrig livförsäkringsverksamhet: 7,8 procent
Totalavkastning är Folksam Livs avkastning på investerat kapital, inklusive återinvesterade utdelningar.

För mer information om Folksam Livs traditionella livförsäkring, vänligen gå in på www.folksam.se.

Om Folksam
Folksam är ett kundägt företag. Vi erbjuder försäkringar och pensionssparande. Nästan varannan svensk är försäkrad hos Folksam och vi är en av Sveriges största kapitalförvaltare. Visionen är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Läs mer på www.folksam.se 

Följ oss på