Folksamgruppen om tjänstepensionsregleringen

Vi välkomnar att riksdagen har antagit propositionen om en ny tjänstepensionsreglering samtidigt som regeringen uppmanas att skyndsamt återkomma med vissa justeringar. Vi delar bedömningen att regelverket på ett avvägt sätt ska tillfredsställa behovet av bra och trygga tjänstepensioner för svenska arbetstagare och egenföretagare. En av de viktigaste delarna i det nya regelverket, för att säkerställa att den ambitionen infrias, är en väl utformad solvensreglering. En sådan reglering kan endast åstadkommas om hänsyn tas till den samlade effekten, vilket innefattar såväl effekten av den ändrade regleringen av de försäkringstekniska avsättningarna, och därmed storleken på kapitalbasen, som kapitalkravet.

I detta arbete är det också viktigt att regleringen utformas på ett sätt som skapar incitament för investeringar i infrastruktur.

Vi ser positivt på förtydliganden i lag om att arbetsmarknadens parter reglerar information och distribution avseende tjänstepensioner. Ny lagstiftning ska inte motverka de väl fungerande lösningar som finns på det kollektivavtalade området i Sverige idag. Vidare är det angeläget att regelverket är likvärdigt för all kollektivavtalad tjänstepensionsförsäkring, oavsett om förmånerna tryggas i ett tjänstepensionsföretag eller ett försäkringsföretag.

Folksamgruppen ber regeringen att i det fortsatta arbetet med tjänstepensionsregleringen säkerställa att försäkringsföretag inte i praktiken – genom skattereglerna – utestängs från tillträde till den nya regleringen för tjänstepensionsföretag. Denna fråga är särskilt viktig för Folksamgruppens kunder. Med den nuvarande utformningen av skattereglerna riskerar kundägda försäkringsbolag att drabbas av skatteeffekter i miljardklassen vid renodling till tjänstepensionsföretag. Om inte skattereglerna ändras finns en risk att de negativa effekterna för Folksamgruppens kunder, som också är våra ägare, bedöms bli så allvarliga att delar av verksamheten inte kommer att kunna renodlas till tjänstepensionsföretag. Vi hoppas att Regeringskansliet tar fram en holistisk konsekvensanalys, som utgår från verkliga förhållanden däribland skatteförhållanden.

Följ oss på