Folksam och Alecta välkomnar tjänstepensionsreform

Alecta och Folksam, två av de största ömsesidiga försäkringsbolagen, har idag i ett gemensamt yttrande till Finansdepartementet gett sin syn på tjänstepensionsreformen.

Bolagen välkomnar förslaget att införa ett särskilt regelverk för tjänstepension som skapar goda förutsättningar för att generera en bra tjänstepension för våra kunder. Det förslagna regelverket kommer att stödja långsiktigt sparande och investeringar i svensk ekonomi. Det underlättar framtida affärer inom EU:s inre marknad.

Alecta och Folksam välkomnar också möjligheten för försäkringsföretag att kunna omvandla sig till tjänstepensionsföretag. Här vill de två bolagen gå längre än utredaren, och tillåta omvandling utan begränsning i tiden, och i båda riktningarna.

Alecta och Folksam vänder sig också emot förslaget om en nationell, tillfällig solvensreglering. Istället bör Sverige avvakta resultatet av det arbete med en ny solvensreglering för tjänstepensionsinstitut som redan pågår inom EU.

Bakgrund: I betänkandet SOU 2014:57 ”En ny reglering för tjänstepensionsföretag” föreslås en ny lag om tjänstepensionsrörelse, baserat på det europeiska tjänstepensionsdirektivet (förkortat IORP).

Läs Folksams yttrande här:
http://omoss.folksam.se/omoss/satyckerfolksam/tjanstepensionsforetagsutredningen 

Läs betänkandet här:
http://www.regeringen.se/sb/d/18205/a/245319

För ytterligare information:
Susanne Sjödin-Svensson, Head of Regulatory Affairs Folksam, 0708-31 68 01
Patric Elmén, tf presschef Folksam, 0708-31 58 01

Följ oss på