Hundratals skador i stormarnas spår

Två helger i rad har stormar slagit till mot Sverige, med framför allt översvämningsskador på fastigheter och skadade bilar som följd. Hårdast drabbast har västkusten och Skåne varit, men stormen Ciara orsakade även en hel del skada i Stockholmsregionen.

Både Ciara och Dennis har orsakat ungefär lika många skador, men det kvarstår fortfarande en del frågetecken kring de översvämningar som Dennis orsakat. Hittills har Folksam fått in cirka 300 anmälningar om skadade villor. Framför allt har villaägare drabbats av läckage genom yttertak på grund av det kraftiga regnandet. Dessutom har både takpannor och takdelar blåst av.

Folksam har även fått in anmälningar om skadat lösöre, framför allt i form av maskin- och frysskador.

Då alla vattendrag är fulla med en försämrad avrinning som följd kan följderna snabbt bli kritiska om det kommer ytterligare stora regnmängder inom den närmaste tiden. Det finns även en risk att det kommer att komma in ytterligare skadeanmälningar i takt med att vattnet sjunker undan.

Omkullvälta träd och kringflygande föremål har dessutom orsakat en del fordonsskador. Sammantaget har ett hundratal bilar skadats i stormarna Dennis och Ciara.

Så fungerar försäkringen vid storm och översvämning

  • Basskyddet i Folksams Villahemförsäkring ersätter skador orsakade av storm på försäkrad byggnad och skador på lösöre som finns i bostaden, förutsatt att lösöret skadats i samband med skadan på byggnaden. För att det ska vara fråga om storm i villkorets mening krävs att vindbyarna nått en kraft om 21m/s.
  • Skador på försäkrade byggnader kan ersättas även vid lägre vindstyrkor om byggnaden exempelvis skadats av fallande träd. Kunder som har Villaförsäkring Stor har ett utökat stormskydd som även gäller för skador på tomtmark (flaggstänger, buskar, träd på den egna tomten).
  • Skador på tomtmark orsakade av storm, skador orsakade av att vatten trängt in igenom taket till huvudbyggnad och skador på försäkrade växthus ersätts endast om kunden har Villaförsäkring Stor.
  • Skador på lös egendom utomhus ersätts endast om kunden har allriskförsäkring och föremålen skadats, trots att de varit väl förankrade eller att de skadats av kringflygande föremål.
  • Villaförsäkringen gäller även för skador orsakade av exempelvis översvämning, brand och läckage.
  • Om den försäkrades bostad blir helt eller delvis obrukbar efter exempelvis storm, översvämning eller brand, kan Folksam ersätta merutgifter för kost och logi under två år från skadedagen. För detta krävs dock att den försäkrade har en hemförsäkring.
  • För den som har en fritidshusförsäkring ersätts endast utgifter för hyra av annat likvärdigt fritidsboende under högst ett år.
  • I de fall det i samband med en storm kommer rikligt med nederbörd träder försäkringens skydd för översvämningsskador in. Generellt ersätts skador orsakade av skyfall samt stigande sjöar i såväl vår Villaförsäkringen som vår Hemförsäkring. Hemförsäkringen gäller endast för skador på lösöre som funnits inomhus.
  • Skador orsakade av elavbrott ska i första hand ersättas av elbolagen. Kunderna har därutöver rätt till så kallad avbrottsersättning från sina elbolag om strömavbrottet varat en längre tid.
  • Skadade bilar ersätts via vagnskadeförsäkringen. Vid halvförsäkring kan man få ersättning för bärgning till närmaste verkstad.

Följ oss på