Stabilt finansiellt läge trots oro på världsmarknaden

Folksam är fortsatt finansiellt starkt och stabilt trots ett oroligt halvår. Folksam Livs solvensgrad stärktes till 162 procent i andra kvartalet 2020 från 155 procent i första kvartalet tack vare en gynnsam utveckling på de finansiella marknaderna. Folksam Saks konsolideringsgrad stärktes till 172 procent i andra kvartalet 2020 jämfört med 165 procent i första kvartalet.

Coronaviruset har orsakat en pandemi som fortsatt påverkar hela världsekonomin. Sedan slutet av mars har börserna återhämtat sig men vi har ännu inte sett pandemins slutliga konsekvenser på längre sikt.

Folksam är fortsatt finansiellt starkt och stabilt trots ett oroligt halvår. Folksam Livs solvensgrad stärktes till 162 procent i andra kvartalet 2020 från 155 procent i första kvartalet tack vare en gynnsam utveckling på de finansiella marknaderna. Folksam Saks konsolideringsgrad stärktes till 172 procent i andra kvartalet 2020 jämfört med 165 procent i första kvartalet.

Vår vision är att våra kunder ska känna sig trygga i en hållbar värld. Därför har vi under årets andra kvartal investerat ytterligare 2,7 miljarder kronor i hållbara obligationer och har totalt investerat 2,3 miljarder kronor i obligationer som syftar till att dämpa pandemins negativa effekter.

Försäkringsverksamheten i Folksam fortsätter att växa

Folksamgruppens totala premievolym uppgick till 35,5 miljarder kronor, jämfört med 34,9 miljarder kronor samma period föregående år. Premieintäkter inom Sak-bolagen växte med fyra procent och inom Liv-bolagen med en procent, där ökningen inom förvalsbolagen kompenserade för minskade premier inom den individuella tjänstepensions- och sparandeaffären.

Folksams livförsäkringsaffär har dock påverkats negativt av coronapandemin med minskad försäljning i alla kanaler. De låga räntorna har påverkat den långsiktiga tjänstepensionsaffären negativt och sparandet inom den övriga livaffären drabbades av större återköp än normalt under perioden. Sammantaget har detta bidragit till att det tekniska resultatet i Folksam Liv moderbolag är negativt för första halvåret.

Folksams sakförsäkringsaffär har gynnats av en ökad facklig anslutning och därmed en ökad tillströmning av kunder inom gruppförsäkring, dessutom har oron på arbetsmarknaden inneburit en ökad efterfrågan av inkomstförsäkring bland våra kunder. Folksam Sak har samtidigt haft låga skadekostnader under kvartalet, främst inom reseförsäkringar men även inom motorförsäkringar. Det positiva tekniska resultatet i Folksam Sak moderbolag beror på ökade premier och lägre skadekostnader.

Folksamgruppens förvaltade kapital uppgick till 462 miljarder kronor, en ökning med 20 miljarder kronor relativt samma period föregående år. Det är också en ökning jämfört med helåret 2019 då det förvaltade kapitalet uppgick till 455 miljarder kronor. Ökningen i förvaltat kapital beror i huvudsak på börsuppgången under andra kvartalet. Totalavkastningen i Folksam Liv uppgick under perioden till -0,4 procent och i KPA Pensionsförsäkring till -0,6 procent.

Arbetet med att sänka driftskostnaderna inom Folksamgruppen fortsätter, men periodens driftskostnader har belastats med högre pensionskostnader.  Totalkostnadsprocenten för Folksam Sak uppgick till 93,9 procent, en förbättring med 6 procentenheter jämfört med motsvarande period under föregående år. Den låga totalkostnadsprocenten i Folksam Sak är främst hänförlig till lågt skadeutfall inom rese- och motorskador under andra kvartalet.

Folksam deltar i Omstartskommissionen

På initiativ av Stockholms Handelskammare har en omstartskommission för Sverige bildats för att ta fram reformer som ska starta om och stärka Sveriges långsiktiga konkurrenskraft efter coronakrisen. Målet är en omfattande agenda med reformer inom en rad områden som syftar till ett hållbart och långsiktigt konkurrenskraftigt Sverige. Folksam är delaktig i omstartskommissionen som består av Sveriges elva främsta experter inom en rad strategiskt viktiga reformområden. Omstartskommissionens slutsatser och rekommendationer ska vara färdigställda i augusti.

Christina Sjölund, Investerarrelationer Folksamgruppen, +46 8 772 67 39

Följ oss på