Folksams remissvar på Livförsäkringsutredningen

I dag avger Folksam med dotterbolag sitt remissvar på Livförsäkringsutredningens betänkande Förstärkt försäkringsskydd (SOU 2012:64). Folksams yttrande fokuserar på de ömsesidiga livförsäkringsbolagens stora betydelse för Sveriges konsumenter, för stabilitet och för långsiktighet. Tillsammans förvaltar de kundäga livförsäkringsbolagen cirka 1 500 miljarder svenska kronor för bland annat pensioner och annan livförsäkring.

Utredningens huvudsakliga uppgift var att skapa ett förstärkt försäkringstagarskydd. Folksam kan inte se att utredningen lyckats med detta.

I frågan om flytträtt är Folksam i grunden positivt inställd. En förutsättning är emellertid att det skapats ett starkt skydd för försäkringstagarna. Skyddet måste ses i vid bemärkelse och inkludera klar och tydlig information, ett korrekt beräknande av flyttvärde och flyttkostnader samt, framför allt, konsekvenserna för eventuell påverkan på pensionsutbetalningarna.

–       Folksam engagerar sig i det som våra kunder bryr sig om och vi är därför starka förespråkare av konsumentnytta och transparens i verksamheter. Vi är mycket tveksamma till hur utredningens förslag ska kunna leda till ökad förståelse och kunskap för våra kunder. Snarare tvärtom, säger Anders Sundström, vd Folksam.

Så som förslaget ser ut kommer det kraftigt att försämra både den associationsrättsliga och rörelserättsliga lagstiftningen samt kapitalförsörjningen. En flytträtt utan tillräckliga skyddsregler för försäkringstagarna kan få allvarliga konsekvenser. Än mer allvarligt är att förslaget om överskottshantering är helt oanvändbart för ömsesidigt bedrivna livförsäkringsbolag. Detta kan inte anses stärka skyddet för försäkringstagarna.

–       Livförsäkringsutredningens förslag är helt oanvändbart för oss. Det är Folksams förhoppning att detta förslag läggs åt sidan och att fokus istället hamnar på hur vi får till tydliga, transparenta överskottsriktlinjer och kundavtal, säger Anders Sundström, vd Folksam.

All form av lagstiftning på ett så samhällsviktigt område som försäkring måste ske med stor eftertänksamhet och föreslagna förändringars effekter måste noga analyseras. Folksam anser sammantaget att utredningen uppvisar stora brister när det gäller konsekvensanalyser.

Av detta följer att Folksam

dels avstyrker förslaget som skulle behandlat ombildning av livförsäkringsaktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer,

dels avstyrker förslagen om begränsad kapitalförsörjning till ömsesidiga liv- och skadeförsäkringsbolag,

dels avstyrker förslagen om ny överskottshantering i livförsäkringsaktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer och ömsesidiga livförsäkringsbolag,

dels avstyrker förslaget om retroaktiv flytträtt på grund av bristande försäkringstagarskydd och förslaget om att inskränka kollektivavtalsparternas rätt att förfoga över fribrev,

dels avstyrker förslagen om oberoende ordförande i försäkringsaktiebolag som drivs enligt ömsesidiga principer. Vidare ställer sig Folksam tveksam till utredningens förslag om närvaro- och yttrande på bolagsstämma. Övriga förslag om inflytande har Folksam ingenting att invända emot.

För ytterligare information:

Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708- 31 58 01

Följ oss på