Delårsrapport januari – juni 2014

Stark efterfrågan på Folksams produkter

– Vår ekonomiska styrka med uthålligt starka nyckeltal fortsätter att driva efterfrågan inom samtliga områden, säger Folksams vd och koncernchef Jens Henriksson.

Premieintäkterna ökade under det första halvåret med 18 procent till totalt 28,3 (24,0) miljarder kronor, samtidigt som kunderna blev allt mer nöjda.

Mot bakgrund av vår starka ekonomiska ställning är det också glädjande för mig att kunna meddela att Folksam har beslutat att från och med den 1 september 2014 höja återbäringsräntan på traditionell försäkring från 6,5 procent till 7,0 procent. Det är ett led i vårt långsiktiga arbete och ett bevis för våra kunder på Folksams framgång.

Under kvartalet utmärkte sig Folksam även i Sustainable Brand Index stora undersökning genom att toppa listan över de mest hållbara varumärken i försäkringsbranschen.

Folksam totalt
jan – jun 2014
2013
jan – jun 2013
2012
Premier, Mkr (1) 28 260 40 438 24 027 35 226
Förvaltat kapital, Mkr (2) 329 818 304 299 288 474 275 380
varav svenska aktier 49 375 47 071 41 090 37 598
varav fastigheter 19 961 19 749 19 060 18 627
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3) 90 827 79 221 70 537 62 224
Folksam Sak (koncernen)
Premieintäkt, Mkr 5 751 10 974 5 424 10 286
Totalkostnadsprocent 101 103 97 102
Konsolideringsgrad, % 130 126 124 117
Konsolideringsgrad, %, Moderbolaget 151 149 152 143
Folksam Liv   (moderbolaget)
Premieinkomst, Mkr 5 606 8 569 3 887 7 547
Solvensgrad, % 159 161 158 144
Totalavkastning, % 5,3 7,6 2,1 7,0
Återbäringsränta Liv1, % (4) 6,2 5,5 4,9 4,5
Kollektiv konsolidering Liv1, % 122 120 117 118
Återbäringsränta Liv2, % (4) (5) 6,2 6,0 6,0 6,0
Kollektiv konsolidering Liv2, % (5) 122 118 115 116
KPA Pensionförsäkring
Premieinkomst, Mkr 8 856 9 889 7 599 7 713
Solvensgrad, % 170 172 172 150
Totalavkastning, % 6,0 8,2 1,9 7,2
Avkastningsränta, % 6,2 8,0 1,8 7,2
Kollektiv konsolidering, % 100 100 100 100

1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare från sparare i  fondförsäkring.
2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag samt med tillägg för förvaltat kapital i Konsument-kooperationens pensionsstiftelse. Per Q1 2012 har tillgångar i Svenska lärarfonder samt Aktia Försäkrings Ab tillkommit. Under 2012 har överlåtelse av förvaltningsrätten för Folksam LO Fonder skett till Robur. Per Q1 2013 har tillgångar i SalusAnsvar tillkommit. Per Q4 2013 överläts förvaltningsrätten av fonder i Svenska lärarfonder till DnB Asset Management. Historiken är justerad för jämförbarhet.
3) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
4) Redovisad återbäringsränta avser årets genomsnitt.
5) Kooperativ tjänstepension.

Folksam totalt

Folksam är kundägt och omfattar de två moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag. I denna delårsrapport redovisas koncernen Folksam Sak, moderbolaget Folksam Liv samt KPA Pension. Under rubriken Folksam totalt inkluderas moderbolagen och samtliga dotterföretag med de justeringar som framgår av fotnoterna under tabellen.

Samtliga bolag inom Folksam fortsätter att utvecklas stabilt. Fokus på befintliga kunder är en viktig framgångsfaktor och vi fortsätter att utveckla relationen med våra samarbetspartner. Samtidigt gör vi fler affärer med våra individuella kunder.

Folksam Sak

Vi ser en god efterfrågan inom samtliga försäkringsområden under perioden januari till juni, samtidigt som kundlojaliteten fortsätter att öka. De sjunkande marknadsräntorna har dock haft en negativ effekt på periodens resultat.

Under perioden ökade premieintäkterna i sakkoncernen med 6 procent till totalt 5 751 (5 424) miljoner kronor. Samtliga försäkringsgrenar växer, men ökningen kan framför allt hänföras till Hem & villa, Företag & fastighet och Motor & trafik.

Totalkostnadsprocenten för sakkoncernen ökade jämfört med motsvarande period föregående år och uppgår till 101 (97) procent. Det är främst skadekostnadsprocenten som påverkas av negativa livränteeffekter och stigande skadehanteringskostnader på grund av ökad servicenivå genom förstärkt skadeorganisation. Den underliggande skadekostnaden var däremot stabil. Driftskostnaderna minskade under perioden januari till juni, men förväntas stiga under det andra halvåret på grund av investeringar i effektivitetshöjande åtgärder.

Dotterbolagen Tre Kronor och Folksam Skadeförsäkring (Finland) visade en mycket god resultatförbättring för perioden. Integrationen av SalusAnsvar fortsätter enligt plan.

Konsolideringsgraden i moderbolaget uppgick till 151 (152) procent.

Folksam Liv

Folksam Liv fortsätter att flytta fram sina marknadspositioner med en stabil finansiell utveckling inom sparandeförsäkring med garantier.

Under perioden januari till juni ökade premieinkomsten för Folksam Liv med 44 procent eller 1 719 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år och uppgår till 5 606 miljoner kronor. Den kraftiga ökningen är en kombination av ökat sparande i kapitalförsäkringar och Folksams satsning på individuell tjänstepension. Efterfrågan drivs av uthålligt starka nyckeltal, bred distribution samt fortsatt starkt intresse för traditionell livförsäkring med garanti.

Samtidigt har ökade volymer och satsningen på individuell tjänstepension, liksom anpassningen till Solvens 2 och ambitionen att effektivisera system och processer, ökat driftsskostnaderna under 2014. De förväntas också fortsätta öka under andra halvåret 2014.

Totalavkastningen var god under perioden januari till juni och samtliga tillgångsslag har bidragit positivt.

Solvensgraden är stabil och uppgick till 159 (158) procent. Sjunkande långräntor har påverkat solvensgraden något sedan årsskiftet då den uppgick till 161 procent. Ny metod för beräkning av diskonteringsräntan per den sista december 2013 har minskat räntekänsligheten i försäkringstekniska avsättningar.

Per den sista juni uppgick den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension (Liv 2) till 122 (115) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 122 (117) procent.

Väsentliga händelser

Folksam Liv höjde från och med den 1 maj 2014 återbäringsräntan på traditionell försäkring från 6,0 procent till 6,5 procent före skatt och avgifter. Folksam har även beslutat att från och med den 1 september 2014 ytterligare höja återbäringsräntan på traditionell försäkring från 6,5 procent till 7,0 procent.

Mot bakgrund av regeringens förslag om att förändra avdragsrätten för privat pensionssparande har Folksam Liv stoppat nyförsäljningen av privat pensionsförsäkring med löpande inbetalning.

KPA Pension

Under det första halvåret 2014 ökade premieinkomsten för KPA Pension med 17 procent, eller 1 257 miljoner kronor, jämfört med föregående kvartal till 8 856 (7 599) miljoner kronor. Ökningen beror på att fler personer aktivt eller som förvalsalternativ har valt KPA Pension som tjänstepensionsbolag inom avtalsområdena KAP-KL och PA-KFS.

KPA Pensions totalavkastning för perioden januari till juni 2014 uppgick till 6,0 (1,9) procent och solvensgraden var 170 (172) procent. Avkastningsräntan uppgick till 6,2 (1,8) procent.

Den tydliga säsongseffekten i premievolymen beror på att en stor del av premieinbetalningarna inom avtalspensionen KAP-KL sker under första kvartalet.

Väsentliga händelser

KPA Pension vann åter Skånekommunernas förtroende i landets största pensionsupphandling. Avtalet omfattar både försäkring och administration och gäller i tre år med möjlighet till ett års förlängning.

För tredje året i rad utsågs KPA Pension till det mest hållbara bolaget i både pensionsbranschen och i hela finansbranschen i Skandinaviens största undersökning Sustainable Brand Index.

KPA Pension fick utmärkelsen Årets livförsäkringsbolag vid Insurance Awards 2014. Stark solvens, nöjda kunder och det mest hållbara företaget i branschen bidrog till topplaceringen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Catrina Ingelstam, Ekonomidirektör Folksam, telefon 0708-31 60 75
Juha Hartomaa, Investerarrelationer Folksam, telefon 0708-31 65 26

Följ oss på