Delårsrapport januari-mars 2014

Stark början på året.
– Vårt engagemang för det som kunderna bryr sig om driver framgång. säger Jens Henriksson, vd och koncernchef, Folksam. Vi ser fortsatt stark efterfrågan inom samtliga områden samtidigt som lojaliteten ökar och mätningar visar på allt nöjdare kunder. Premieintäkterna ökade under första kvartalet med nära 10 procent till totalt 18,1 (16,4) miljarder kronor. Vår ekonomiska styrka med uthålligt starka nyckeltal är en viktig förutsättning när vi förändrar Folksam med fokus på modernisering, långsiktig effektivisering och konsolidering.

Folksam totalt
Kv 1 2014
Helår 2013
Kv 1 2013
Helår 2012
Premier, Mkr (1) 18 061 40 438 16 422 35 226
Förvaltat kapital, Mkr (2) 319 274 304 299 289 759 275 380
varav svenska aktier 50 359 47 071 43 485 37 598
varav fastigheter 19 547 19 749 18 554 18 627
Folksam Liv (moderbolaget)
Premieinkomst, Mkr 2 767 8 569 2 002 7 547
Solvensgrad, % 159 161 150 144
Totalavkastning, % 1,8 7,6 2,3 7,0
Återbäringsränta Liv1, % (4) 6,3 5,5 4,5 4,5
Kollektiv konsolidering Liv1, % 120,5 120,4 119,9 118,0
Återbäringsränta Liv2, % (3) (4) 6,3 6,0 6,0 6,0
Kollektiv konsolidering Liv2, % (3) 119,2 118,4 116,8 116,1
KPA Pensionförsäkring
Premieinkomst, Mkr 7 986 9 889 6 807 7 713
Solvensgrad, % 170 172 160 150
Totalavkastning, % 2,2 8,2 2,2 7,2
Avkastningsränta, % 2,3 8,0 2,2 7,2
Kollektiv konsolidering, % 100 100 100 100
Folksam Sak (koncernen)
Premieintäkt, Mkr 2 838 10 974 2 629 10 286
Totalkostnadsprocent 103 103 99 102
Konsolideringsgrad, % 125,0 127,9 122,5 116,5
Konsolideringsgrad, %, Moderbolaget 143,0 149,3 153,5 143,3
(1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring.(2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag, samt med tillägg för förvaltat kapital i KP-Pensionsstiftelse. Per Q1 2012 har tillgångar i Svenska lärarfonder samt Aktia Försäkring Ab tillkommit. Under 2012 har överlåtelse av förvaltningsrättenav Folksam LO Fonder skett till Robur. Per Q1 2013 har tillgångar i SalusAnsvar tillkommit. Per Q4 2013 överläts förvaltningsrätten av fonder i Svenska Lärarfonder till DnB Asset Management. Historiken är justerad för jämförbarhet.
(3) Kooperativ tjänstepension.
(4) Redovisad återbäringsränta avser årets genomsnitt.

Folksam totalt
Folksam är kundägt och omfattar de två moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterföretag. I rapporten redovisas moderbolaget Folksam Liv, KPA Pension samt koncernen Folksam Sak. Under rubriken Folksam totalt inkluderas moderbolagen och samtliga dotterföretag med de justeringar som framgår av fotnoterna under tabellen.

Samtliga bolag inom Folksam inledde året starkt. Fokus på befintliga kunder är en av framgångsfaktorerna. Vi fortsätter utveckla relationen med våra samarbetspartner samtidigt som vi gör fler affärer med våra individuella kunder.

Folksam LivUnder januari till mars ökar premieinkomsten för Folksam Liv med 38 procent eller 765 miljoner kronor jämfört med samma period föregående år till 2 767 (2 002) miljoner kronor.

Den kraftiga ökningen är en kombination av Folksams satsning på individuell tjänstepension och ökat sparande i kapitalförsäkring. Uthålligt starka nyckeltal, bred distribution samt ett fortsatt starkt intresse för traditionell livförsäkring med garanti skapar efterfrågan.

Satsningen på individuell tjänstepension, anpassningen till Solvens 2 och ambitionen att effektivisera system och processer ökar utvecklingskostnaderna under 2014.

Solvensgraden uppgår till 159 (150) procent. Sjunkande långräntor har påverkat negativt sedan årsskiftet (161 procent).

Sista mars uppgick den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension (Liv 2) till 119,2 (116,8) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 120,5 (119,9) procent.

Väsentliga händelser
Från och med 1 maj 2014 höjer Folksam Liv återbäringsräntan på traditionell försäkring från 6,0 procent till 6,5 procent före skatt och avgifter.

Mot bakgrund av regeringens förslag om att sänka avdragsrätten för privat pensionssparande – och på sikt helt slopa den – har Folksam Liv beslutat att stoppa nyförsäljningen av privat pensionsförsäkring med löpande premie.

KPA Pension
Under första kvartalet 2014 ökar premieinkomsten för KPA Pension med 17 procent eller 1 179 miljoner kronor jämfört med föregående kvartal till 7 986 (6 807) miljoner kronor. Den kraftiga ökningen beror på att fler personer aktivt eller som förvalsalternativ har valt KPA Pension som tjänstepensionsbolag inom avtalsområdet KAP-KL och PA-KFS.

KPA Pension har en totalavkastning på 2,2 (2,2) procent. Solvensgraden uppgår till 170 (160) procent. KPA Pension använder avkastningsränta som första kvartalet 2014 uppgick till 2,3 (2,2) procent.

Den tydliga säsongseffekten i premievolymen beror på att en stor del av premieinbetalningarna inom avtalspensionen KAP-KL sker under första kvartalet.

Väsentliga händelser
För tredje året i rad utses KPA Pension till det mest hållbara bolaget i både pensionsbranschen och i hela finansbranschen i Skandinaviens största undersökning, Sustainable Brand Index.

KPA Pension får utmärkelsen årets livförsäkringsbolag vid Insurance Awards 2014. Stark solvens, nöjda kunder och det mest hållbara företaget i branschen bidrog till topplaceringen.

Folksam Sak
Under perioden januari till mars ökade premieintäkterna i sakkoncernen med 8 procent till totalt 2 838 (2 629) miljoner kronor. Ökningen är en kombination av premiejusteringar samt ökad kundlojalitet.

Totalkostnadsprocenten är oförändrad jämfört med helåret 2013 men är högre jämfört med samma period förra året. Ökningen är i huvudsak relaterad till negativa livränteeffekter samt stigande skadehanteringskostnader till följd av förstärkt organisation och växande volymer. Driftkostnaderna förväntas under 2014 öka på grund av satsning på effektivitetshöjande åtgärder.

Konsolideringsgraden i moderbolaget uppgår till 143,0 (153,5) procent.

För ytterligare information:
Christopher Casselblad, investerarrelationer Folksam, telefon 0722-30 20 80

Följ oss på