Jens Henriksson stärker Folksam för framtiden – gör förändringar i koncernledningen

Efter drygt fyra månader som vd för Folksam genomför Jens Henriksson förändringar i koncernledningen i syfte att befästa Folksams position som Sveriges största försäkringsbolag.

– Folksam står idag ekonomiskt starkt och vi går nu in i en fas som präglas av modernisering, effektivisering och konsolidering. Det handlar om att säkerställa att verksamheten är så effektiv som möjligt och att god ordning och reda gäller. Genom de här förändringarna kommer vi stå väl rustade inför framtiden, säger Jens Henriksson.

Utöver att Stefan Holm utses till vd för Folksam Fondförsäkring (som Folksam informerat om i tidigare pressmeddelande) beslutar Jens Henriksson att genomföra följande förändringar av ansvarsfördelningen i koncernledningen:

Elisabeth Sasse utses till ny chef för affärsområdet Partner. Folksams partnersamarbeten har vuxit kraftigt under senare år. Elisabeth Sasses uppgift blir att säkra Folksams position hos befintliga partner samtidigt som nya partnersamarbeten ska utvecklas.

Lars-Åke Vikberg fortsätter som vd för KPA Pension men utses också till chef för affärssegmentet Kollektivavtalad affär, förutsatt att Finansinspektionen inte har några invändningar. Han ersätter därmed Stefan Holm i Folksams koncernledning.

Catrina Ingelstam får en förstärkt roll som ekonomidirektör (CFO) med uppdrag att modernisera ekonomisystemen och verksamhetsplaneringen. Rapportering och kapitalberäkning i Solvens 2 är en central del i detta.

Pia Carlsson Thörnqvist, chef för Kommunikation, får även ansvar för Folksam Fastigheter. Pia tar dessutom över ägaransvaret för Folksam Skadeförsäkring Ab i Finland.

Tomas Norderheim, vvd och chef Vd-stab, får ansvar för Alternativa placeringar samt ett samordningsansvar för samtliga förvärv och integrationer som sker inom Folksam.

Gunnar Fröderberg, chef för IT, får i uppdrag att ta fram en offensiv investeringsstrategi för IT med målet att sänka driftkostnaderna och modernisera infrastrukturen.

Björn Nordin, chef Koncernjuridik, kommer att delta i koncernledningen som sekreterare med ansvar för att säkerställa efterlevnaden av externa och interna regelverk.

AnnKristine Wuopio-Mogestedt, chef Skador, får i uppdrag att fullfölja det effektiviseringsarbete som påbörjats inom skadeorganisationen med målet att successivt höja tillgängligheten fram till halvårsskiftet, för att därefter höja målet ytterligare.

Torbjörn Eckerdal, chef affärsområde Privat, får även ansvar för Partner Finans, som förs till affärsområde Privat.

Daniel Eriksson, chef för Produkt, får i uppdrag att redovisa status för arbetet med produktplaner och hur dessa ska stödja kapitalplanering, uppföljning och analys.

Harriet Pontán, chef för HR, får även ansvar för Intern service inklusive frågor kring lokaler och arbetet med Framtidens arbetsplats.

Den nya koncernledningen och affärsområdescheferna tillträder måndagen den 20 januari.

För ytterligare information:
Jens Henriksson, vd Folksam, telefon 08-772 66 75
Andreas Jerat, presschef Folksam, telefon 0708-315801

Följ oss på