Bokslutskommuniké 2014

Folksam växer med allt nöjdare kunder
– Folksam med dotterbolag visade 2014 fortsatt ekonomisk styrka. Vi tog viktiga steg på vår väg mot ett mer modernt finansiellt företag. Vi växer inom så gott som alla områden, samtidigt som våra kundnöjdhetsmätningar visar på de högsta nivåerna någonsin. Året blev samtidigt mycket händelserikt. Folksam påverkas av såväl låga marknadsräntor och omfattande väderrelaterade skadekostnader som genomgripande regelverksändringar. 2015 fortsätter vårt målmedvetna arbete mot branschens mest nöjda kunder, säger Folksams vd och koncernchef Jens Henriksson.

Folksam totalt 2014 2013 2012
Premier, Mkr (1) 47 501 40 631 35 226
Förvaltat kapital, Mkr (2) 350 170 304 299 275 380
varav svenska aktier 52 930 47 071 37 598
varav fastigheter 20 024 19 749 18 627
Fondförsäkringstillgångar, Mkr (3) 99 525 79 221 62 224
Folksam Sak (koncernen)
Premieintäkt, Mkr 11 630 10 974 10 286
Totalkostnad, % 99 100 102
Konsolideringsgrad, % 137 126 117
Konsolideringsgrad, %, Moderbolaget 153 149 143
Folksam Liv (moderbolaget)
Premieinkomst, Mkr 13 437 8 569 7 547
Solvensgrad, % 155 161 144
Totalavkastning, % 12,0 7,6 7,0
Återbäringsränta Liv1, % (4) 6,5 5,5 4,5
Kollektiv konsolidering Liv1, % 124 121 118
Återbäringsränta Liv2, % (4) (5) 6,5 6,0 6,0
Kollektiv konsolidering Liv2, % (5) 126 118 116
KPA Pensionförsäkring
Premieinkomst, Mkr 10 172 9 889 7 713
Solvensgrad, % 166 172 150
Totalavkastning, % 13,3 8,2 7,2
Avkastningsränta, % 13,4 8,0 7,2
Kollektiv konsolidering, % 100 100 100

(1) Premier omfattar premieintäkt i sakförsäkring, premieinkomst i livförsäkring samt inbetalningar och avgiftsintäkter från sparare i fondförsäkring. Under 2014 räknas även SACO SaliusAnsvarAB in, historiken är justerad för jämförbarhet.
(2) Förvaltat kapital motsvarar tillgångar enligt totalavkastningstabell med avdrag för bolagsstrategiska innehav, vilket i huvudsak avser värdet av dotterbolag. Per Q1 2013 har tillgångar i Salus Ansvar tillkommit.
(3) Placeringstillgångar för vilka försäkringstagarna bär risken.
(4) Redovisad återbäringsränta avser årets genomsnitt.
(5) Kooperativ tjänstepension.

Folksam totalt
Folksam är ett kundägt företag och omfattar de två moderbolagen Folksam Sak och Folksam Liv med dotterbolag. Rubriken Folksam totalt innefattar moderbolagen och samtliga dotterbolag med de justeringar som framgår av fotnoterna under tabellen. I denna bokslutskommuniké redovisar vi även koncernen Folksam Sak, moderbolaget Folksam Liv och KPA Pension.

Folksam med dotterbolag kan lägga ett starkt 2014 bakom sig. Vi är idag den största aktören på marknaden för livförsäkring och den tredje största aktören inom sakförsäkring, enligt Svensk Försäkrings branschstatistik.

Den totala premievolymen ökade under 2014 med 17 procent till totalt 47 501 (40 631) miljoner kronor. På privatsidan ökade volymerna kraftigt, framför allt inom sparande. På partnersidan träffade vi ett antal viktiga avtal och inom den kollektiva affären fortsatte KPA Pension och Folksam LO Pension att utvecklas stabilt.

2014 kan även sammanfattas med en hög aktivitets- och förändringstakt. Vi driver för närvarande en mängd projekt som syftar till att vi ska bli ett modernt finansiellt företag. Under året fokuserade vi på att anpassa oss till det nya regelverket Solvens II, liksom andra strategiskt prioriterade projekt som förflyttningen mot en mer effektiv skadehantering och satsningen på den individuella tjänstepensionsmarknaden. Även arbetet med att stärka vår distributionskraft genom att möta kunderna i fler kanaler, inte minst webben, fortgick under året.

Vid utgången av 2014 förvaltade Folksam med dotterbolag 350 170 (304 299) miljoner kronor.

Återbäring
Mot bakgrund av den starka ekonomiska ställningen delar Folksam Sak ut återbäring till sina kunder för tredje året i rad, efter att 2012 ha återinfört återbäringsprogrammet. Folksam Liv är en del av återbäringsprogrammet inom riskförsäkring för andra året i rad. För räkenskapsåret 2014 delar cirka 2,4 miljoner kunder på 546 (480) miljoner kronor i återbäring. Inom Folksam Sak omfattas djur-, boende- och fordonsförsäkringar samt personrisk och inom Folksam Liv ingår gruppförsäkringar. Återbäring är vårt yttersta bevis på att vi är kundägda och bidrar till att stärka kundernas gillande av oss.

Folksam Sak (koncernen)
Vi ser tillväxt inom samtliga försäkringsgrenar och en förskjutning mot försäkringar med större omfattning. Kundlojaliteten fortsätter att öka och annulationsgraden förblir på en stabilt låg nivå.

Premieintäkterna i koncernen var sex procent högre jämfört med 2013 och uppgick till 11 630 (10 974) miljoner kronor.

Totalkostnadsprocenten i koncernen uppgick till 99 (100). Förbättringen är driven av en lägre skadekostnadsprocent. Skaderegleringskostnaderna ökade till följd av vårt fokus på kundnöjdhet och effektivitet, inte minst vad avser tillgänglighet för kund. Driftskostnaderna ökade i huvudsak till följd av högre investeringar. De väntas även stiga framgent till följd av fortsatta satsningar i strategiskt viktiga projekt.

Det goda resultatet i rörelsen och den kraftigt förbättrade avkastningen stärkte konsolideringsgraden i koncernen till 137 (126) procent. Konsolideringsgraden för moderbolaget uppgick till 153 (149) procent.

Väsentliga händelser under året:
– Folksams villaförsäkring Stor hamnade i topp i Konsumenternas Försäkringsbyrås senaste jämförelse av villaförsäkringar. Folksam försäkrar 450 000 villor, radhus och kedjehus i landet.
– Beståndet i Svenska Konsumentförsäkringar överläts till Folksam Sak per den första januari och bolaget är avregistrerat som försäkringsföretag.
– Under året överfördes merparten av försäkringsbestånden i SalusAnsvar Personförsäkring AB till Folksam Liv respektive Folksam Sak.

Folksam Liv (moderbolaget)
Folksam Liv fortsätter att flytta fram sina marknadspositioner med en god premie- och resultatutveckling.Volymerna inom pensionssparande ökade kraftigt, framför allt inom kapitalförsäkring och individuell tjänstepension.

Under 2014 uppgick premieinkomsten för Folksam Liv till 13 437 (8 569) miljoner kronor. Det är en ökning med 57 procent eller 4 868 miljoner kronor jämfört med 2013. Efterfrågan drivs av uthålligt starka nyckeltal, bred distribution samt fortsatt starkt intresse för traditionell livförsäkring med garanti. Återbäringsräntan höjdes under 2014 vid två tillfällen och var 7,0 procent från och med den första september.

Även inom Folksam Liv investerar vi i ett antal prioriterade projekt, som satsningen på individuell tjänstepension, regelanpassning samt arbetet med att effektivisera system och processer. Arbetet med anledning av den slopade avdragsrätten är ett annat exempel, som också bidrog till den största kundkampanjen – till våra fler än 240 000 kunder inom privat pensionssparande – i Folksams hundraåriga historia.

Avkastningen på tillgångarna i moderbolaget ökade kraftigt under 2014. Såväl aktier som räntepapper bidrog till den gynnsamma kapitalavkastningen. Totalavkastningen uppgick till 12,0 (7,6) procent.

Solvensgraden var något lägre jämfört med föregående år och uppgick till 155 (161) procent. De ökade försäkringstekniska avsättningarna, som en följd av lägre räntor, påverkar solvensgraden negativt.

Per den sista december 2014 uppgick den kollektiva konsolideringsgraden för premiebestämd kooperativ tjänstepension (Liv 2) till 126 (118) procent och för övrig verksamhet i Folksam Liv till 124 (121) procent.

Väsentliga händelser under året:
– Folksam Liv höjde återbäringsräntan på traditionell försäkring med 0,5 procent vid två tillfällen. Sedan den första september 2014 var återbäringsräntan 7,0 procent före skatt och avgifter.
– För att stärka långsiktigheten i vår traditionella livförsäkring, och det redan försäkrade kundkollektivet, införde vi efter det tredje kvartalets utgång ett tak på insättningar på 25 miljoner kronor per försäkrad. Kort därefter införde vi även ett tak på insättningar på 500 000 kronor per år och försäkrad samt ett tak på 10 miljoner kronor per försäkringsavtal.
– Mot bakgrund av att avdragsrätten för privat pensionssparande förändrades från och med den första januari 2015 stoppade Folksam Liv nyförsäljningen i mitten av april. I december lanserade vi istället en ny flexibel kapitalförsäkring där det går att välja när och hur pensionsutbetalningarna ska ske. Den har många likheter med privat pensionsförsäkring och erbjuds som ny sparform till de kunder som idag har avdragsgillt sparande.

Väsentliga händelser efter periodens utgång:
– Folksam höjde återbäringsräntan från 7,0 procent till 8,0 procent före skatt och avgifter från och med den första februari 2015.

KPA Pension
Premieinkomsten för KPA Pension ökade 2014 till 10 172 (9 889) miljoner kronor. Det är en tillväxt med tre procent, eller 283 miljoner kronor, jämfört med 2013. Ökningen beror på att fler personer aktivt eller som förvalsalternativ har valt KPA Pension som tjänstepensionsbolag framför allt inom avtalsområdet KAP-KL, men även PA-KFS.

KPA Pensions totalavkastning för perioden januari till december 2014 uppgick till 13,3 (8,2) procent och solvensgraden var 166 (172) procent. Avkastningsräntan uppgick till 13,4 (8,0) procent.

Väsentliga händelser under året:
– Sedan den första september gäller full flytträtt inom tjänstepensionavtalen
KAP-KL, AKAP-KL, PFA98 och PFA01. Flytträtten omfattar alla anställda
inom kommuner, landsting, regioner, kommunalförbund, kommunförbund och
kommunala företag.
– KPA Pension vann åter Skånekommunernas förtroende i landets största
pensionsupphandling. Avtalet omfattar både försäkring och administration och
gäller i tre år med möjlighet till ett års förlängning.
– Vid årsskiftet 2014 trädde det nya kommunala kollektivavtalet AKAP-KL i
kraft. För KPA Pension har det nya avtalet inneburit omfattande
systemutveckling och kommunikation.
– Arbetsmarknadens parter i kommuner och landsting bad KPA Pension att
inrätta ett nytt kansli för avtalen KAP-KL, AKAP-KL och PFA.
– KPA Pension fick ett antal priser och utmärkelser:
– – Det mest hållbara bolaget i pensionsbranschen och i hela
finansbranschen i undersökningen Sustainable Brand Index.
– – Årets livförsäkringsbolag vid Insurance Awards 2014.
– – Årets vinnare av Statens Tjänstepensionsverks utmärkelse Guldkanten
för satsningen på kundtjänst och pensionsinformation på 18 språk.
– – Högst kundnöjdhet bland försäkrings- och pensionsbolagen i SKI:s
årliga kundnöjdhetsundersökning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Pia Marions, Ekonomidirektör Folksam, 0708-31 55 64
Juha Hartomaa, Investerarrelationer Folksam, 0708-31 65 26

Följ oss på