Merparten av dödsolyckor med cyklister och fotgängare skulle kunna förebyggas

Varje år omkommer ett tjugotal cyklister och ett fyrtiotal fotgängare i trafiken där ett motorfordon är inblandat, varav en tredjedel sker på svenska landsvägar. Folksams trafikforskare har i en studie av dödsfallen på landsvägarna funnit att 97 procent hade kunnat förebyggas med rätt åtgärder.

Folksams trafikforskare har undersökt alla dödsolyckor bland fotgängare och cyklister som inträffat mellan 2006-2015 på statliga vägar i syfte att se vilka åtgärder som hade behövts för att förebygga dessa olyckor. En liknande genomgång av olyckor på det statliga vägnätet i syfte att identifiera effektiva åtgärder har inte tagits fram tidigare.          

– Kunskapen om vad som behöver göras för att förhindra dödsolyckor i det statliga vägnätet behöver ökas. Vi engagerar oss i våra kunders trygghet i trafiken och vi ser att det finns många förebyggande åtgärder som snabbt behöver införas. Autobroms med detektion av fotgängare och cyklister är en av de viktigaste åtgärderna, liksom att Trafikverket bygger effektiva åtgärder såsom cykelbanor separerade från bilvägen och hastighetssäkrade passager, säger Anders Kullgren, trafiksäkerhetsforskare Folksam.

Bland cyklister var den vanligaste dödsolyckan att de blev påkörda av en personbil när de cyklade längs med en väg. Majoriteten av dödsolyckor med cyklister har skett på dagtid och fyra av tio cyklister skulle ha överlevt om de använt cykelhjälm. För fotgängare skedde merparten av olyckorna i mörker och i samband med att de korsade en väg.

I studien har Folksams forskare studerat huruvida varje enskild dödsolycka kunnat förebyggas. De har då funnit att med rätt åtgärder skulle upp till 97 procent av dödsolyckorna varit möjliga att förebygga.

– Det kommer att ta tid innan avancerad fordonsteknik såsom autobrom med detektion för fotgängare och cyklister får stor spridning och därmed maximal effekt, vilket visar på vikten av ett snabbt införande. Samtidigt är det absolut nödvändigt med åtgärder i infrastrukturen i det statliga vägnätet. En åtgärds- och prioriteringsplan bör därför tas fram snarast. Här kan vår studie vara ett underlag för rätt prioriteringar, säger Anders Kullgren.

De viktigaste åtgärderna som framkommit i studien är förutom autobroms med detektion för fotgängare och cyklister även gång- och cykelbanor separerade från bilvägen, fysiska hinder för fotgängare att komma in på eller korsa motorvägar samt hastighetssäkrade passager.

Om studien

Studien har gjorts på uppdrag av Trafikverket. Folksams forskare har använt Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor på det svenska vägnätet som underlag. Projektet omfattade insamling, analys och dokumentation av data. I studien ingick 75 dödade fotgängare (2011-2015) och 76 dödade cyklister (2006-2015). Syftet med studien var att beskriva dödsolyckor bland fotgängare och cyklister på statliga vägar i Sverige samt att analysera potentialen av olika åtgärder för att förhindra dem.

För ytterligare information:

Anders Kullgren, trafikforskningschef Folksam, telefon 0708-31 68 35
Folksam infojour, telefon 08-772 66 60

Följ oss på