Nio av tio dödsolyckor med fotgängare kan undvikas med rätt åtgärder

Sedan början på 2000-talet har antalet omkomna i personbil mer än halverats. Utvecklingen för fotgängare har däremot inte alls varit lika positiv, olyckorna har endast gått ner marginellt. Men med rätt åtgärder kan nio av tio dödsolyckor förhindras till år 2050 visar en kartläggning från Folksam.

− Varje år omkommer i snitt 35 fotgängare i trafiken. En stor andel skulle kunna räddats av fordonssäkerhetssystem, speciellt autobroms och autostyrning med detektion av fotgängare. Kombinationen av sänkta hastighetsgränser, förbättrad infrastruktur och införande av effektiva fordonssystem innebär att upp till 93 procent av dödsolyckorna skulle kunna förhindras, säger Helena Stigson, forskare Folksam.

Men det kommer ta tid innan den effekten nås. Den maximala effekten av fordonssystemen är framskjuten fram till cirka år 2050 då den förväntade implementeringstakten och utbytet av fordonsparken mot nyare och säkrare bilar går för långsamt. Det är därför viktigt att påskynda utvecklingen, vilket kan ske genom exempelvis utskrotningsprogram och skattelättnader för säkra fordon. Det är också viktigt att genomföra riktade säkerhetsåtgärder i infrastrukturen.

− Bilens påkörandehastighet är det som har störst inverkan på fotgängarens skaderisk. Risken att skadas svårt eller dö ökar markant vid hastigheter över 40 km/h. Eftersom de flesta som omkommer är äldre krävs ännu lägre hastigheter för att undvika skador. Därför bör hastigheten i städer där många fotgängare rör sig begränsas till 30 km/h, säger Helena Stigson.

I studien var majoriteten av de omkomna antingen under 15 år eller över 65 år. Sex av tio fotgängare som omkom i trafiken blev påkörda då de korsade vägen, och de allra flesta av en äldre personbil. Det vanligaste var att olyckorna skedde i tätbebyggelse.

Över hälften av olyckorna skedde i ljus- och väderförhållanden som bedömdes försvåra möjligheterna för sensorer till ett fordonssystem att fungera optimalt.

− Då många olyckor sker i mörker eller andra svåra väder- och siktförhållanden krävs att fordonssystemen även kan upptäcka fotgängare under sådana förhållanden, säger Helena Stigson.

De infrastrukturåtgärder som bedöms vara mest effektiva för att minska olycksrisken för fotgängare skiljer sig mellan det statliga och kommunala vägnätet. På kommunalt vägnät är de effektivaste åtgärderna hastighetssäkrade gång-, cykel-, och mopedpassager (GCM-passage), ändrad hastighetsgräns samt hastighetsdämpande fartgupp. På det statliga vägnätet, där hastigheterna är högre, är separerade gång- och cykelbanor, hastighetssäkrade GCM-passager och intrångsskydd viktigast.

− Med den idag förväntade implementeringstakten av avancerad fordonsteknik kommer det ta lång tid innan tekniken får stor spridning och därmed ger maximal effekt. Ska vi få ner dödstalen snabbare är det därför viktigt att även genomföra säkerhetsåtgärder i infrastrukturen. Det är angeläget att ta fram en plan för vilka vägar och åtgärder som bör prioriteras så att de snabbt kan införas, säger Helena Stigson.

För ytterligare information:

Helena Stigson, forskare Folksam, 070-831 62 04

Folksams pressjour, 08-772 66 60

Följ oss på